Kinnitatud ERÜ aastakoosolekul 27.02.2015

 

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU

ARENGUKAVA AASTATEKS 2015–2018

 

MTÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) koondab vabatahtliku kutseühinguna raamatukoguhoidjaid rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogudest. Ühingu arengueesmärkide seadmisel aastateks 2015–2018 on lähtutud üleriigilistest strateegilistest dokumentidest: „Infoühiskonna arengukava 2020“, mis sätestab inimeste ja riigi jaoks ühe olulise prioriteedina info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baasoskuste omandamise; „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, mis rõhutab, et Eesti kodanikud on kiirelt muutuvas keskkonnas edukad vaid juhul, kui toimub pidev täiend- ja ümberõpe. Sarnaselt dokumendiga „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ on ka ERÜ tegevuse eesmärk hoida ja edendada eesti rahvuslikku identiteeti, talletada ja kanda edasi kultuurimälu ja luua soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi ning teadustegevuse arenguks ja kultuuris osalemiseks. Ühingu eesmärgiks on arendada Eesti raamatukogusid ühingu liikmete initsiatiivi ja vabatahtliku tegevuse kaudu, korraldades ühistegevust, koolitusi ja tutvustades raamatukogude võimalusi avalikkusele. Õppimine ja pidev enesetäiendamine on aktiivse eluhoiaku lahutamatu osa. Ühing pakub raamatukoguhoidjatele kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppijate vajadusi arvestavaid enesetäiendusvõimalusi.

ERÜ aastal 2014

1. jaanuaril 2015 kuulus ERÜsse 814 üksikliiget ja seitse asutust. 2014. aastal loodi ühingu juurde noori infotöötajaid ühendav Noorteklubi. ERÜ korraldatud üleriigilistel üritustel, s.h kõnekoosolekul, raamatukogupäevade avamisel ja erialapäevadel osales üle 700 inimese. Koolitusüritustest: teabepäevadest, seminaridest, suveseminaridest võttis osa üle 600 raamatukoguhoidja. ERÜ juures tegutsev Kutsekomisjon omistas 2014. aastal kolmeteistkümnele raamatukoguhoidjale kutse uue kutsestandardi alusel. Raamatukoguhoidjate üleriigiliste ürituste ja koolituste korraldamiseks, raamatukoguhoidjate tunnustamiseks, väljasõitude korraldamiseks ning ajakirja Raamatukogu väljaandmiseks Kultuurkapitalile, Hasartmängumaksu Nõukogule, Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud taotlused rahuldati 90% ulatuses. Lisaks Rahvusvahelisele Raamatukoguhoidjate ja –institutsioonide Liidule (IFLA) ja Eesti Vabaharidusliidule on ERÜ alates 2014. aastast ka Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroo (EBLIDA) liige ning SA Eesti Koostöö Kogu liikmesorganisatsioon.

ERÜ juhtimine

ERÜ juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus. Igapäevast tegevust juhib juhatus, kuhu kuulub vähemalt seitse, kuid mitte rohkem kui üheksa liiget. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja liikmed ERÜ liikmete hulgast salajasel hääletamisel kolmeks aastaks.

Tegutseb ERÜ büroo, kus on palgal vähemalt üks töötaja. ERÜ büroos on igapäevatööks kaasaegne töökeskkond ja tehnoloogia.

ERÜ rahalised vahendid laekuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, majandustegevusest, sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest ja muudest allikatest. ERÜ on kasumit mittetaotlev organisatsioon jamajandustegevusest saadud tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

MISSIOON

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kui raamatukoguhoidjate ühiste huvide nimel tegutseva ühenduse missiooniks on toetada raamatukogusid Eesti elanike infovajaduse rahuldamisel, lugemiskultuuri edendamisel ning aidata kaasa raamatukogude ja raamatukoguhoidja kutse säilimisele, arendamisele ja väärtustamisele.

VISIOON

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing liidab erinevat tüüpi raamatukogusid ja raamatukogu­hoidjaid toimides valdkonna arengu suunajana ning info vahendajana. Ühing on rahvusvaheliselt tunnustatud ning usaldusväärne koostööpartner riigile, kodanikuühendustele ja erasektorile.

VÄÄRTUSED

Avatus. Koondame erinevat tüüpi ja erineva alluvusega raamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid ja arendame koostööd, oleme avatud erinevatele koostööprojektidele ja keskendume tulemustele.

Professionaalsus. Lähtume eetilistest põhimõtetest, hindame kõrgelt valdkonna arengut ning seisame hea selle eest, et raamatukogudes töötaksid professionaalsed ja haritud raamatukoguhoidjad.

Uuenduslikkus. Hindame uusi teadmisi ja kogemusi, rakendame innovaatilist, minetamata traditsioone.

 

ARENGUEESMÄRGID AASTATEKS 2015–2018

I Ühistegevus ja kommunikatsioon

1. Raamatukoguhoidjate ühendamine piirkonniti ja valdkonniti

 • Ühiste huvidega raamatukoguhoidjad on vabatahtlikkuse alusel koondunud ühingu juurde. Tegutseb 3 sektsiooni, 5 toimkonda, 3 töörühma, Eks-klubi ja Noorteklubi ning piirkondlikud ühendused maakondades.
 • ERÜ juhatus kaasab noori raamatukoguhoidjaid ühistegevusse.
 • Eesti raamatukoguhoidjate kohta biograafilise informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine andmebaasi ERBA vahendusel

2. Ühistegevus ja kaasamine

 • ERÜ korraldab raamatukoguhoidjatele traditsioonilisi suurüritusi – veebruaris kõnekoosolek, oktoobris üleriigilised raamatukogupäevad, üle viie aasta raamatukoguhoidjate kongress ning regulaarselt Balti raamatukoguhoidjate ühised kongressid.
 • Ürituste ettevalmistamisele ja korraldamisele on kaasatud raamatukoguhoidjad eri tüüpi raamatukogudest üle Eesti.

3. Infovahetus liikmete vahel

 • ERÜ-sisene suhtlus toimib meililistide, kodulehekülje ja sotsiaalmeedia (Facebook) vahendusel.
 • Usaldusisikud raamatukogudes ja maakondades vahendavad infot liikmetele oma raamatukogus/maakonnas.
 • Erialase info vahetamiseks toimuvad regulaarselt teabepäevad kooli-, laste- ja maaraamatukoguhoidjatele ning rahvaraamatukogude komplekteerijatele.
 • ERÜ aastaraamatut antakse välja süsteemselt ja järjepidevalt. Aastaraamatu koostajateks on erinevad suuremad raamatukogud või aktiivsed ühingu liikmed.
 • Ajakirja Raamatukogu antakse välja koos Rahvusraamatukoguga. Ajakiri on iga raamatukoguhoidja jaoks oodatud erialane lugemislektüür ja vajalik infoallikas ning on kättesaadav igast raamatukogust.

4. Avaliku arvamuse kujundamine

 • ERÜ on avatud meediaga suhtlemisele, informeerides avalikkust oma tegevustest regulaarsete pressiteadetega.
 • Ühing algatab raamatukogunduse teemal avalikke arutelusid.
 • Ühing korraldab üleriigilisi Raamatukogupäevi, et tutvustada raamatukogude kaasaegseid teenuseid ning tõsta inimeste teadlikkust infoühiskonna võimalustest.

II Täienduskoolitus ja raamatukoguhoidja kutse

1. Koolitused, täienduskursused, seminarid, õppepäevad

 • Koolitusi raamatukoguhoidjate kompetentsuse tõstmiseks korraldatakse regulaarselt. Koolituse läbinud raamatukoguhoidjad jagavad oma teadmisi edasi kolleegidele ja lugejatele.
 • Teemade valik lähtub vajadustest ja muutustest ühiskonnas: e-teenused, lugemisprogrammid, nutikad lahendused, hariduslikud programmid, turvaline netikäitumine jne.
 • Regulaarselt toimuvad suveseminarid, struktuuriüksused korraldavad erialaseid seminare ja teabepäevi aktuaalsetel ning olulistel päevateemadel.

2. Raamatukoguhoidja kutsealane pädevus tulenevalt kutsekvalifikatsioonist

 • Raamatukoguhoidjate kutsesüsteem on korrastatud ning vastab Euroopa kaheksatasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule. ERÜ on raamatukoguhoidjatele kutse andja ning väljastab koos Kutsekojaga kutsetunnistusi.
 • ERÜ koolitustoimkonna eestvedamisel koostatud kutseõppeprogramm on aluseks kutseõppe korraldamisel.

3. Raamatukoguhoidja kutse väärtustamine ja töö õiglane tasustamine

 • ERÜ tegutseb selle nimel, et tööandjad arvestaksid raamatukoguhoidja kutset nii töölevõtmisel kui ka tasustamisel.
 • Raamatukoguhoidjad ise väärtustavad kutsetunnistust ja erialase taseme hoidmiseks taotlevad seda iga 7 aasta tagant.

4. Raamatukoguhoidja eetikakoodeks

 • ERÜ jälgib ja tagab, et eetikakoodeks oleks realistlik ja kaasajastatud.
 • Raamatukoguhoidjad järgivad Raamatukoguhoidja eetikakoodeksit.

III Raamatukoguhoidjate tunnustussüsteem

1. ERÜ väärtustab raamatukoguhoidja tööd ja tunnustab igal aastal parimaid raamatukoguhoidjaid ning tõstab esile edukaid raamatukoguprojekte. ERÜ taotleb Kultuurkapitalilt premeerimiseks toetust.

2. ERÜ annab raamatukoguhoidjatele välja 13 erinevat preemiat:

 • ERÜ teenetepreemia ja ERÜ aastapreemia.
 • Aasta laste-, maa- ja kooliraamatukoguhoidja
 • Parim noor raamatukoguhoidja
 • Aasta tegu teadus-, eriala- ja linnaraamatukogus
 • Friedrich Puksoo auhind koostöös Tartu Ülikooli Raamatukoguga
 • Bibliograafia auhind koostöös TLÜ Akadeemilise Raamatukoguga

3. Ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt selgitanud raamatukogude olukorda avalikkusele ja kajastanud raamatukogude temaatikat meedias. Raamatukogu sõbraks nimetatakse isik, kes on oma tegude või sõnavõttudega toetanud raamatukogusid.

IV Partnerlus ja koostöö

1. Partner riigile – valdkonna poliitika ja arengusuundade väljatöötamisel on ERÜ partner Kultuuriministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, kohalikule omavalitsusele jt. ERÜ panustab aktiivselt raamatukogupoliitikasse, osaledes seadusloomes.

2. Partner avalikule sektorile – ERÜ on usaldusväärne partner koostööprojektides kõrgkoolidele, rahvamajadele, muuseumidele ja teistele mäluasutustele

3. Partner kodanikuühiskonna organisatsioonidele – ERÜ kui koostöösuhete arendaja, keda kaasatakse üleriigiliste arengustrateegiate, programmide jm dokumentide väljatöötamise aruteludesse (Kutsekoda, Koostöö Kogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Vabaharidusliit, Kultuuritöötajate Ametiliit jt.)

4. Partner rahvusvahelistele organisatsioonidele – ERÜ kui Eesti riigi esindaja erinevates rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides

 • ERÜ suhtleb rahvusvaheliselt nii katus- kui ka partnerorganisatsioonidega – IFLA, EBLIDA, lähiriikide raamatukoguühingud.
 • ERÜ kui koostööpartner Põhjamaade Ministrite Nõukogule seminaride ja üleriigiliste ürituste korraldamisel.

ERÜ struktuur (01.01.2015)

 

Arengunäitaja

ERÜ tegutseb elujõulise ja jätkusuutliku kutseorganisatsioonina, ühingu liikmed on motiveeritud panustama ja kaasa mõtlema. Raamatukoguhoidjad osalevad ühingu töös järjest aktiivsemalt ning iga liige aitab kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele. Ühingusse kuulub 40% Eesti raamatukoguhoidjatest.

Poliitikakujundajate suhtumine raamatukogudesse on positiivne ja toetav. ERÜ mõju ühiskonnas on suurenenud. Raamatukoguhoidja amet on ühiskonnas väärtustatud. Ühingut kaasatakse oluliste dokumentide aruteludesse ja seadusloome protsessidesse ekspertarvamuse saamiseks.

Eestis toimib kõikide kasutajate huvidest ja vajadustest lähtuv raamatukoguvõrk, mille teenuseid arendavad kompetentsed ja asjatundlikud raamatukogutöötajad. 50% raamatukoguhoidjatest osaleb regulaarselt ERÜ korraldatud üritustel, koolitustel, seminaridel.

Eesti raamatukogudes töötavad kompetentsed ja asjatundlikud spetsialistid, kes on kursis kaasaegsete arengutega ning lähtuvad oma tegevuses kokku lepitud üldistest normidest. Raamatukoguhoidjatest 50% on raamatukoguhoidja kutse.

ERÜ osaleb aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös, mis loob eeldused aktiivseks välissuhtluseks. Igal aastal osaleb vähemalt üks esindaja IFLA ja EBLIDA konverentsidel.

Ühingu tegevust kajastatakse meedias, ühing on nähtav ja sinna kuulumine mainekas. Liikmete arv suureneb, partnerite ja toetajate arv kasvab.

KALENDER

Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TULEKUL