EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

KOOLITUSE TOIMKONNA KROONIKA 1988 – 2003

1988

 • Moodustati novembris Ametkondadevahelise Raamatukogukomisjoni kaadri probleemgrupi järglasena. Toimkonna tegevusvaldkondadeks said raamatukogutöötajate haridustaseme tõstmise, kutsehuvide kaitsmise ja raamatukogutöö õiglase väärtustamise probleemid. Toimkonna juhataja oli Maie Gross, liikmeteks Niina Kajak, Anne Kalvik, Aira Lepik, Mati Muru, Laine Peep, Dora Pitkäaho, Silvi Saul, Krista Talvi ja Milvi Tedremaa.

1988-1990

 • Arutelud õpetamise, täienduskoolituse, kutsesobivuse ja -eetika küsimustes

1990

 • Toimkond nimetati hariduse ja täienduskoolituse toimkonnaks.
 • Moodustati kutse-eetika töörühm

1990-1992

 • Kursused "Lugejateenindus ja kutse-eetika" Tallinnas ja Tartus.

1991

 • Raamatukogutöötajate koolituse ja õppekavade analüüs TPÜs ja Viljandi Kultuurikoolis.

1992

 • Arenguprogrammide "Raamatukoguhoidjate kutsenõuded" ja "Raamatukogutöötajate täienduskoolitus"realiseerimiseks moodustati töörühmad Evi Rannapi ja Krista Talvi juhtimisel.
 • 16.-17. sept ERÜ aktiivi kokkutulek Laulasmaal. Pandi alus täienduskoolituse süsteemi rajamisele ja kutsenõuete väljatöötamisele. Arutelude tulemusena soovitati:

1. moodustada Eesti Kultuuriministeeriumi juurde Raamatukoguhoidjate Koolitusnõukogu (RKN)
2. koostada kutseeksami programm ja läbiviimise kord
3. viia läbi raamatukogunduse eriala üliõpilaste praktika korralduse ja sisu arutelu

1993

 • Märtsis moodustati Kultuuriministeeriumi juurde Raamatukoguhoidjate Koolitusnõukogu, esimesed kutseeksamid viidi läbi 1994.a. kevadel, praktikakorraldus ja sisu ühtlustati.

1994

 • Valmisid kutsenõuete projektid. Koos RKNiga jätkus nende arutelu ka järgmisel aastal.

1995

 • Toimkond hakkab kandma koolituse toimkonna nime.

1996

 • Täiendõppe nõudluse väljaselgitamine ankeetküsitluse teel. Tulemused avaldati ajakirjas "Raamatukogu", neid tutvustati seminaridel ja nõupidamistel.
 • Tutvustati TPÜ kaugkoolituse pilootprojekti kooliraamatukoguhoidjatele.
 • Arutelud raamatukogundusliku erialateabe leidumusest ja kasutamisest Eestis

1997

 • Ettekandekoosolek "Phare rahvaraamatukogude arenguprojekt ja Euroopa Liit".
 • Seminar raamatukogundus- ja infoteaduslikust haridusest ning koolitusest Euroopas.

1998

 • 27.jaanuaril toimus koolituse toimkonna koosolek "Eriala õppekavad TPÜ infoteaduste osakonnas ja Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse kateedris" raamatukogutöötajate hinnangutes.
 • 26.veebruaril korraldas toimkond Rahvusraamatukogus Helene Mugasto-Johani 95. ja Hans Jürmani 75.sünnipäeva tähistamiseks ettekandekoosoleku.

1999

 • 12.veebruaril arutati koolituse toimkonna koosolekul kaugkoolituse töörühma loomist.
 • Arutati ankeedi küsimustikku täienduskoolituse vajaduse selgitamiseks.
 • ERÜ aastakoosolekul viidi läbi ankeetküsitlus raamatukoguhoidjate täiendkoolituse vajaduste välja selgitamiseks. Tulemused avaldati ERÜ aastaraamatus 2000.
 • 28.-29.oktoobril toimus koolituse toimkonna ja Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis seminar "Raamatukogu- ja infotöötaja kutse-eetika".
 • Koolituse toimkonna juurde moodustati eetikakoodeksit ettevalmistav töörühm.

2000

 • 18.veebruaril koolituse toimkonna koosolekul leiti, et raamatukoguhoidja kutseeksami programm vajab kaasajastamist, lahendusena nähti programmi põhinemist moodulõppel
 • ERÜ koolituse toimkonna juurde moodustati kaugkoolituse töörühm, mille tegevus siiski ei käivitunud ning 2003.aastal töörühma tegevus peatati
 • 25.mail toimus Valga Keskraamatukogus seminar, kus koolituse toimkonna juht Aivi Sepp tutvustas maaraamatukoguhoidjatele kasutatavaimaid teenuseid internetis ning Viljandi Kultuurikolledži infoteaduste kateedri juhataja Ilmar Vaaro tutvustas õppimisvõimalusi Viljandi Kultuurikolledžis
 • 15.novembril toimus Viljandi Kultuurikolledžis VKK, TPÜ, Kultuuriministeeriumi raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu ja ERÜ koolituse toimkonna ühine mõttevahetus "Raamatukoguhoidja – 21.sajandi elukutse"

2001

 • 14.veebruaril ERÜ juhatuse koosolekul kinnitati Eesti raamatukoguhoidja ja infotöötaja kutse-eetika koodeks
 • 15.märtsil arutati koolituse toimkonna koosolekul Eesti Vabariigi kutseseadust. Koosolekule olid kutsutud ka seadust ettevalmistanud inimesed: Malle Kindel Sotsiaalministeeriumi töösuhete osakonna juhataja ning Tiina Annus Haridusministeeriumi kutsehariduse ja tööhõive seirekeskuse projektijuht, samuti Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus.
 • Kokkusaamine lõppes ühisotsusega, et kutsenõukogu loomise algatab kultuuriministeeriumi raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu.

2002

 • 8.aprillil koolituse toimkonna, ERÜ juhatuse ja rahvaraamatukogude esindajate ühisarutelul Rahvusraamatukogus tutvustati TPÜ, VKK õppeplaane ning uusi arenguid erialahariduses, kõneldi raamatukoguhoidjate täiendkoolituse võimalustest
 • 9.mail tutvustati toimkonna koosolekul innovaatilisi võimalusi koolituses, veebipõhist õpet, audio- ja videokonverentsi
 • 18.detsembril koolituse toimkonna laiendatud koosolekul Viljandis käsitleti põhiteemana kutsekvalifikatsiooni süsteemi Eestis

2003

 • 31.jaanuaril 2003 valiti koolituse toimkonna esimeheks Ilmar Vaaro
 • Koolituse toimkonna koosolekul kõneles Kersti Rodes (Kutsekoja koordinaator) "Kvalifikatsiooni tõstmise süsteemist ning kutsenõukogu tegevusest".
 • 25.märtsil arutati toimkonna koosolekul raamatukoguhoidjate VIII kongressi koolituse mooduli temaatikat.
 • 18.-19.septembril külastas koolituse toimkond Sillamäe Keskraamatukogu, Jõhvi Linnaraamatukogu ning Ahtme Raamatukogu. Samuti kohtuti Sillamäe Linnavalitsuse ja Volikogu liikmetega ning toimus seminar Ida-Virumaa raamatukoguhoidjatele.
 • 27.novembril ERÜ koolituse toimkonna pidulik koosolek Viljandis Grand Hotel`is.


***

IFLA

1991-1995

Evi Rannap on IFLA hariduse- ja täienduskoolituse sektsiooni alalise komitee liige, hiljem kirjavahetajaliige

1995-1997

Aira Lepik sama sektsiooni alalise komitee liige

1997-1999

IFLA aastakonverentsil valiti Aira Lepik hariduse- ja koolituse sektsiooni alalise komitee sekretäriks

2001-2005

Aira Lepik IFLA hariduse ja koolituse sektsiooni alalise komitee liige

KOOLITUSE TOIMKONNA 15. TEGEVUSAASTAT TÄHISTAV ETTEKANDEKOOSOLEK

 
27. novembril 2003. aastal Grand Hotel Viljandi konverentsikeskuses

Koolituse toimkonna kujunemisest
    Maie Gross, toimkonna juht 1988–1992

Raamatukoguhoidjate täienduskoolitusest
    Krista Talvi, toimkonna liige 1988 –

Kutseeetika probleemidest koolituse toimkonnas
    Evi Rannap, toimkonna juht 1993–1997

Koolituse toimkonna tegevus 1998–2002
    Aivi Sepp, toimkonna juht 1998–2002

Tee kutsestandardini
    Malle Ermel, toimkonna liige 1995–

KOO toimkond - KOO komisjon
    Ilmar Vaaro, toimkonna juht 2003 –

Koolituse toimkonna kroonika 1998–2003
Koolituse toimkonna üritused piltides

RAAMATUKOGUHOIDJA HARIDUS JA KUTSEKVALIFIKATSIOON

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolituse toimkonna teabepäev

6. aprillil 2005, kell 11.00–15.30 Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis

KAVA

Avasõna: ERÜ kutset omistava organina.
Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine


Ühildumine, kvaliteet, mobiilsus: infoteadusealane haridus Euroopas. Ettekande slaidid
Aira Lepik
Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna erakorraline professor
Sotsiaalteaduste doktorikooli juhataja


Parema(te) raamatukogundusharidus(t)e poole.
Vallo Kelder
Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse õppetooli juhataja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liige


Raamatukogu ja infospetsialistide tasemekoolituse muutuvad eesmärgid. Ettekande slaidid
Elviine Uverskaja
Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna juhataja


Ökoloogiline vaade infospetsialistide koolitusele. Ettekande slaidid
Kurmo Konsa
Tartu Ülikooli arhiivinduse õppetooli dotsent


Vaheaeg

Kuidas tõendada oma kutsekvalifikatsiooni? Ettekande slaidid
Malle Ermel
Tartu Ülikooli Raamatukogu üld- ja arendusosakonna referent
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kutsekomisjoni esimees


Kutsekoolitus laiemalt ja kitsamalt. Ettekande slaidid
Ilmar Vaaro
Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste osakonna juhataja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolitustoimkonna juht


Raamatukogundusealane täienduskoolitus ja kutseõpe TPÜ Infotöö keskuses 1995-2005. Ettekande slaidid
Veronika Rogalevitð
Tallinna Pedagoogikaülikooli infotöö keskuse juhataja
Egle Krull
Tallinna Pedagoogikaülikooli infotöö keskuse täienduskoolituse programmijuht


Raamatukoguhoidja täiendõpe. Ettekande slaidid
Krista Talvi
Eesti Rahvusraamatukogu koolituse peaspetsialist
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse aseesinaine


Eesti Rahvusraamatukogu infoteaduste saal erialateabe vahendajana: kogu ja andmebaasid. Ettekande slaidid
Margit Stamm
Eesti Rahvusraamatukogu infoteaduste saali juhataja


Sõnavõtud

vt. pilte teabepäevast

TEADUS- JA ERIALARAAMATUKOGUDE DIREKTORITE ÜMARLAUD

Teadus- ja erialaraamatukogude direktorite ümarlaud moodustati 5. detsembril 2002. aastal.

KALENDER

September 2020
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus