EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU ARENGUKAVA 2011-2014

tekstiversioon (word)

Sissejuhatus

Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) arengusuunad lähemateks aastateks, et lähtuda nendest ühingu tegevuse organiseerimisel.


Dokumendis on SWOT-analüüsi abil määratletud 2010. aastal ERÜ hetkeolukord (arvestades nii organisatsioonisiseseid kui -väliseid asjaolusid), organisatsiooni olemus, visioon, ees­märgid ning on sõnastatud tegevused ühingu jaoks olulistes valdkondades (liikmeskond; organisatsioon ja juhtimine; info ja kommunikatsioon, turundus; koolitus, tunnustamine ja valdkonna areng; partnerlus ja koostöö). Arengukava koostamisel on aluseks ühingu põhikiri. Arengukava koostamine on olnud pikema ajaline protsess ning nii on mitmed tegevused jõutud juba enne arengukava kinnitamist ellu viia. Arengukava ja sellest lähtuv tegevusplaan on ERÜ tegevuse kavandamise alus.
 
1. SWOT-analüüs
Tugevused

 • Lai kandepind – ERÜ on ainus organisatsioon, mis annab erinevates haldusalades töötavatele raamatukoguhoidjatele võimaluse erialaseks suhtlemiseks.
 • Demokraatia – ERÜ struktuuriüksuste kaudu on kõigil raamatukoguhoidjatel võimalus mõjutada eriala arengut.
 • Kutse andmine – ERÜ on raamatukoguhoidja kutset andev organ.
 • Regulaarsed erialaüritused ja täienduskoolitused:
­ - Eesti raamatukoguhoidjate kongress (üle viie aasta)
­ - Balti raamatukoguhoidjate kongress (iga nelja aasta järel eri riigis)
­ - Kõne- ja aastakoosolek, veebruar
­ - Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev, märts
­ - Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäevad, kevad-sügis
­ - Erialaraamatukogude sektsiooni teabepäev, aprill
­ - Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäevad, kevad-sügis
­ - Maaraamatukogude suveseminar, juuni
­ - Kooliraamatukogude suveseminar, august
­ - Kogude toimkonna seminar, sügis
­ - Eks-klubi bussireis, september
­ - Lasteraamatukoguhoidja päev, september
­ - Piirkondlike ühenduste traditsioonilised üritused
­ - Raamatukogupäevad, oktoober
Raamatukogupäevade avamine Eesti eri paigus, mälumäng
Teadus- ja erialaraamatukogu päev
Eesti raamatu päev
Infokirjaoskuse päev
Maaraamatukoguhoidja päev
Üritus „Tuntud inimene raamatukogus"
Võistlus „Infootsing Internetist"
 •   Tunnustamine
­­ - ERÜ Aastapreemia (1990− )
­ - ERÜ Teenetepreemia (1991−)
­ - Bibliograafia auhind (1999−) koos TLÜ ARiga
­ - Friedrich Puksoo auhind (1990−) koos TÜRiga
­ - Ivi Tingre sõrmus (1995−)
­ - Aasta ajakirjanik (2011−)
­ - Aasta maaraamatukoguhoidja (2001−)
­ - Aasta tegu teadusraamatukogus (2008−)
­ - Aasta tegu erialaraamatukogus (2008−)
­ - Aasta lasteraamatukoguhoidja (2009−)
­ - Aasta kooliraamatukoguhoidja (2009−)
­ - Aasta tegu linnaraamatukogus (2011−) 
 •  Väljaanded

­ - ERÜ Aastaraamat
­ - Ajakiri „Raamatukogu“ (koos Rahvusraamatukoguga)
­ - Kongresside kogumikud

Nõrkused

 • Eesmärkide ebaselgus, ERÜ tegevuse eesmärgid on ebamääraselt sõnastatud.
 • Info ERÜ tegevusest ei jõua kõigi raamatukoguhoidjateni.
 • Eelnevast tulenevalt on ERÜ maine nõrk niihästi ühingus kui väljaspool seda.
 • ERÜ pole piisavalt jõuliselt tegutsenud, et tööandjaid hakkaksid kutsetunnistust arvestama.
 • Struktuuriüksuste tegevus vajab rohkem süstematiseerimist ja kooskõlastamist (ühtlustatud tegutsemisreglement, ühtne koolituskalender, ühtlustatud tunnustuste süsteem).
 • Liikmete kaasamise oskus on nõrk, struktuuriüksuste juhid vajavad koolitust.
 • Organisatsiooni piiratud tööjõudlus. Aktiivsed liikmed saavad põhitöö kõrvalt vähe panustada ERÜ tegevusse, mis on vabatahtlik.
 • Raamatukoguhoidja maine madal, ka ERÜ ei ole selles osas suutnud suuri edusamme teha.
 • Puudub erialane stažeerimisvõimalus Eestis ja välismaal.
 • Puuduvad sidemed lähiriikide ühingutega.
 • Organisatsiooni häält pole kuulda.
 • Puudub läbimõeldud PR.

Ohud

 • Puudub raamatukogunduse laiem visioon ja arengukava.
 • Eriala maine ühiskonnas madal.

  Võimalused

 • Koostöö ja partnerlussuhted.
 • Tohutu kiire areng infotehnoloogias esitab ka avalikkuse poolt raamatukogun­dusele uued ootused.

2. MISSIOON
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu missiooniks on aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi säilimisele raamatukogude ja raamatukoguhoidja kutse säilimise, arendamise ja väärtustamise kaudu nii Eestimaal kui ka väljaspool.

3.  VISIOON
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing liidab erinevat tüüpi raamatukogusid ja raamatukogu­hoidjaid toimides valdkonna arengu suunajana ning info talletaja ja vahendajana, ühing on usaldusväärne koostööpartner riigile, kodanikuühendustele ja erasektorile.

4.  VÄÄRTUSED
Avatus
Professionaalsus
Koostöö
Traditsioonid
 
5.  RÕHUASETUSED
Liikmeskond ja kaasamine
Koolitus ja haridus
Tunnustus ja motivatsioon
Nähtav olemine

6. TEGEVUSVALDKONNAD
6.1. Liikmeskond  
Eesmärk 1: Olemasolevate liikmete aktiivsuse tõstmine
Tegevused:

 • Kuuluvustunde suurendamine läbi atraktiivsete koolituste (kogemuste vahetamine „kolleegilt kolleegile”).
 • Liikmeskonna avalikustamine kodulehel.
 • Liikmete arvamusküsitluse läbiviimine.
 • Otsin tööd / Pakun tööd rubriigi loomine kodulehele.

  Eesmärk 2: Uute liikmete, eriti noorte (kuni 35) kaasamine
Tegevused:

 • Teavitada noori ühingu tegevusest.
 • Koostada infomaterjal ühingu tegevuse kohta.
 • Noorte tunnustamine.
 • Sisseastumissoodustused.
 • Sotsiaalmeedia kasutamine.
 • Tudengirubriik ajakirjas „Raamatukogu".

  Indikaator:

 • Ühingul on aktiivsed ja ühingu tegevusest huvitatud liikmed, liikmeskond suureneb.

6.2.  Organisatsioon ja juhtimine
Eesmärk 1: Toimiv struktuur ning efektiivne ja  tulemuslik tegevus
Tegevused:

 • Tugevdada ühingu struktuuriüksuste omavahelist koostoimimist ja infovahetust.
 • Ühingul on piisav arv palgalisi töötajaid büroos (vähemalt 2 palgalist töötajat), vajalik on luua projektijuhi ametikoht, et taotleda projektipõhist lisarahastamist.
 • Regulaarselt edastada informatsiooni juhatuse, töörühmade, sektsioonide, toimkondade koosolekutel arutatust meililisti.
 • Info laiemaks levitamiseks koostada infovoldik ühingu eesmärkide ja tegevuse kohta.
 • Korraldada koolitusi või seminare ühingu arenguks vajalikel teemadel.
 • Liikmetest on hea ülevaade parooliga ligipääsetavas sisevõrgus.

Eesmärk 2: ERÜ on nähtav organisatsioon
Tegevused:

 • Tihendada koostööd ministeeriumite ja poliitikutega.
 • ERÜ eestkõneleja selged seisukohad ja arvamused raamatukogude jaoks olulistes küsimustes.
 • Ühingu mainekujunduskava väljatöötamine.
 • Regulaarne avalikkuse teavitamine tegevusest.

Eesmärk 3: Siduda uus kutsestandard raamatukoguhoidjate alampalgaga.
Tegevus:

 • Läbirääkimised Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu ,Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu esindajatega, töövõtjate ja tööandjatega.

Eesmärk 4: Organisatsioonisiseses tegevuses avatumaks.
Tegevused:

 • Ühingu liikmete aktiivne kaasamine aruteludesse. Toimib vertikaalne ja horisontaalne infovahetus.
 • Ühing toetub töörühmadele, sektsioonidele, toimkondadele ning piirkondlikele ühendustele.
 • Ühingu juurde on moodustatud noortesektsioon.
 • Kodulehekülg on aktiivne ja informatiivne.
 • Toimib tunnustussüsteem.
 • Korraldatakse üle-eestilisi üritusi, et tugevdavad sidet ja ühtsustunnet.
 • Liikmete arvamuse ja ootuste väljaselgitamiseks viiakse läbi arvamusküsitlus.

Indikaatorid:

 • Ühingu eelarve kasvab, võimaldades korraldada erinevaid koolitusi ja pakkuda stipendiume.
 • Vastavalt kokkulepetele tööandjad ja KOV-id aktsepteerivad raamatukoguhoidja kutsestandardit ja tasustavad raamatukoguhoidjaid kokkulepetele vastavalt.
 • Enamus ühingu liikmetest hindab organisatsiooni juhtimist avatuks.
 • Ühingusse mittekuuluvad raamatukoguhoidjad osalevad ERÜ korraldatavatel üritustel.

6.3. Info ja kommunikatsioon, turundus
Eesmärk 1: Ühingu liikmed on informeeritud ERÜs ja raamatukogunduses toimuvast
Tegevused:

 • Jätkata infovahetuseks meililisti kasutamist.
 • Kasutada sotsiaalmeedia võimalusi.
 • Edastada meililistis lühiülevaateid juhatuse, sektsioonide, toimkondade, töörühmade jt üksuste koosolekutest, nõupidamistest. 
 • Jätkata kõnekoosolekute ja Raamatukogupäevade korraldamist, teavitades laiemalt võimalusest osaleda ERÜ avalikel üritusel (pressiteated, intervjuud-artiklid ajakirjanduses, videoklipid televisioonis ja YouTubes).
 • Jätkata ajakirjas „Raamatukogu” ERÜ rubriigi avaldamist. Lisada rubriik noortest raamatukoguhoidjatest ning teaduskraadi kaitsnud spetsialistidest, kus nad tutvustavad oma uurimistööd. Kaitstud tööde kohta info ka ühingu kodulehele.
 • Teavitada maksimaalselt pressi toimuvatest üritustest ja päevakajalistest teemadest.
 • Vahendada infot kohalikes ajalehtedes ilmuvatest ülevaatlikest artiklitest raamatukogude teemal nii meililisti kui kodulehe ja Facebooki vahendusel.

  Indikaator:

 • Sagenevad ettepanekud, arvamusavaldused, kommentaarid, raamatukogunduslikku temaatikat käsitletakse pressis.

Eesmärk 2: Poliitika kujundajad on informeeritud raamatukogude probleemidest ja kutsehuvidest
Tegevused:

 • Leida ühingule parlamendi mandaadiga ja/või avalikkusele tuntud hea renomeega patroon. (potentsiaalsed kandidaadid näiteks Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed jt.).
 • Leida eksperdikuvandiga kõneisik / kutsuda üles raamatukogude juhte avaldama asjatundlikke seisukohavõtte.

  Indikaator:

 • Poliitikute retoorikas sageneb raamatukogude mainimine, võrdlused raamatukogunduse jt. valdkondade vahel. Raamatukogudest kõnelemine viib ERÜ eesmärkide parema saavutamiseni.

Eesmärk 3: Ühing kui organisatsioon on nähtav
Tegevused:

 • Suhelda aktiivselt pressiga: pakkuda jooksvalt ajakirjanikele kajastamiseks kohalikul tasandil olulisi ERÜ teemasid (kesksed valdkonna arenguga seotud teemad, üritused, tunnustused).
 • Kodulehe arendamine atraktiivse avaliku kommunikatsiooni vahendiks, lisada sinna ühingut tutvustav sisu inglise keeles, integreerida koduleht sotsiaalmeedia kanalitega (diskussiooni pidamiseks, olemasolevates raamatukogude kanalites info paremaks nähtavuseks).
 • Soovitada raamatukogudel lisada kodulehtedele ERÜ logo lingina ühingu lehele;
 • Muuta kommunikatsiooni- ja turundusalane tegevus süsteemseks ja regulaarseks ning koostada ühingu mainekujunduskava.
 • Uuendada ühingu visuaali (logo, tunnusvärvid, kirjatüübid jms).

Indikaator:

 • Ühingu tegevust kajastatakse meedias, ühing on nähtavam ja sinna kuulumine mainekam, liikmete arv suureneb, koosseis rikastub, partnerite ja toetajate arv kasvab.

6.4. Koolitus, tunnustamine ja valdkonna arendustegevus
 
Eesmärk 1: Koolitusalase informatsiooni korrastamine
Tegevused:

 • ERÜ kodulehele ülevaate andmine Eestis ja lähisvälismaal antavast erialaharidusest ja koolituste korraldamisest.
 • Koolitusalase informatsiooni koondamine ja vahendamine.

 
Eesmärk 2: Euroopa Liidu ja välispartnerite kaasamine koolitamise rahastamisse.
Tegevused:

 • Projektipõhine finantseerimine ning projektijuhi töölevõtmine erinevate projektide kirjutamiseks.
 • Koostöö lähivälismaade partneritega koolitusvõimaluste leidmiseks. 

Eesmärk 3: Raamatukoguhoidjate palga sidumine kutsekvalifikatsiooniga

Tegevused:

 • Jätkata kutsetunnistuste väljaandmist ja jõuda läbirääkimistes tööandjatega selleni, et raamatukogudes töötaksid raamatukoguhoidja kutsega spetsialistid, kelle palgatase oleks võrreldav õpetajate palgatasemega.
 • Koostöö ühiste kokkupuutepunktide leidmisel ja tegevuste kooskõlastamisel teiste kutseorganisatsioonide, Kutsekoja, EKAL-i ja teistest asjast huvitatutega.

  Indikaatorid:

 • Tööandjad arvestavad raamatukoguhoidja kutset nii töölevõtmisel kui ka tasustamisel.
 • Erialaseks täienduskoolituseks pakutakse regulaarseid kursusi, lektorid tasustatakse lisafinantseeringuna saadud projektirahadest.

  6.5. Partnerlus ja kootöö
Eesmärk 1: Arendada koostööd teiste riikide erialaühendustega. Otsida kontakte väliseestlastest raamatukoguhoidjatega üle ilma.
Tegevused:

 • Ajakirjas „Raamatukogu” ilmutada artiklitesari teiste maade raamatukoguühingutes tehtavast, toimuvast.
 • Koostöövõimalused teiste kutseühingutega. Kutsuda külla teiste maade ühinguid kogemusi vahetama (loengud, esinemised aastakoosolekul, väiksematele kooslustele erinevatel teemadel, nt. juhatus, töögrupid jne.).
 • Korraldada õppereise, gruppide moodustamisel lähtuda raamatukogude tüübist või tegevusest. Nähtu põhjal teha ülevaade, levitada häid praktikaid, korraldada koolituspäevi.
 • Otsida üles eestlastest tegevraamatukoguhoidjad üle maailma. Tekitada suhtevõrgustik, mis võiks esialgu toimida tasandil inimene-inimene.
 • Ühingu tegevuse tutvustamine 2012. aasta IFLA-l.

Indikaatorid:

 • Avaram tegevus tekitaks huvi noortes, suureneks liikmelisus.

Vahendid:

 • Projektirahad – leida projektikirjutajaid ja projektijuhte liikmete seast.
 • Ajakirjale „Raamatukogu” artiklite tõlkijad – leida samuti liikmete seast.

Eesmärk 2: Viia raamatukogude ja raamatukoguhoidjate olukord ja probleemid poliitikuteni.
Tegevused:

 • Korraldada poliitikutele ja kohalikele omavalitsusjuhtidele seminar. Tõsta Eesti Linnade Liidu ja Eesti Omavalitsuste Liidu, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse liikmete teadlikkust raamatukogude osas.
 • Olla aktiivne partner ministeeriumitele raamatukogu-temaatika arutamisel ja seadusloomes. Konstruktiivsed ja efektiivsed suhted Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumiga.
 • Leida ühishuvisid ja –tegevust teiste ühendustega, näiteks Muuseumiühingu, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Muusikakogude Ühenduse, Eesti Kunstiraamatukogude Ühenduse ja Eesti Vabaharidusliiduga, nt. raamatukogude teematika pakkumine Eesti Vabaharidusliidu metsaülikoolile.

Indikaatorid:

 • Poliitikakujundajate suhtumine raamatukogusektorisse positiivne ja toetav.
 • Omavalitsusjuhtide toetav suhtumine palgaläbirääkimistel.
 • Liikmelisuse kasv.

Vahendid:

 • Projektirahad, osalusmaksud konverentsidel osalemiseks.

KALENDER

Mai 2021
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus