EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Raamatukoguhoidja eetikakoodeks

Raamatukoguhoidja peamine ülesanne on tagada inimeste vaba juurdepääs informatsioonile, luues kõigile võrdsed võimalused enese arendamiseks ja harimiseks, teadusloomeks, kunsti, kultuuri ja muude harrastustega tegelemiseks ning aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus.

Raamatukoguhoidja on partneriks autoritele, kirjastajatele jt autoriõigusega kaitstud teoste loojatele, tagades nii kasutajate kui ka teoste loojate õiguste tunnustamise.

Raamatukoguhoidja austab eraelu puutumatust ning tagab isikuandmete kaitse.

Raamatukoguhoidja hea maine põhineb eetilisel käitumisel, professionaalsusel ja eesmärgistatud tegevusel saavutada kõrgeimat erialast taset. Raamatukoguhoidja suhtub kolleegidesse ja lugejatesse austuse ja usaldusega.

Raamatukoguhoidja ja ühiskond

Raamatukoguhoidja kujundab teadlikult raamatukogude positiivset kuvandit ja oma kutseala mainet ühiskonnas.

Raamatukoguhoidja on kogusid ja informatsiooni puudutavais küsimustes erapooletu, komplekteerides kogusid tasakaalustatult.

Raamatukoguhoidja tutvustab kogusid ja teenuseid, kasutades tõhusalt ja innovaatiliselt erinevaid meediume (meedia, sotsiaalmeedia, veebileht jne).

Raamatukoguhoidja propageerib informatsiooni eetilist kasutamist, sealhulgas interneti kasutamise head tava, pöörates erilist tähelepanu noortele.

Raamatukoguhoidja toetab sellist autoriõiguste regulatsiooni, mis soodustab informatsiooni kättesaadavust ja vaba kasutamist raamatukogude vahendusel.

Raamatukoguhoidja tutvustab avatud juurdepääsu ja vabavara litsentside põhimõtteid ning taotleb raamatukogudele vajalikke erandeid.

Raamatukoguhoidja toetab kultuurilist mitmekesisust ning ühiskonna sidusust.

Raamatukoguhoidja toetab kodanikuaktiivsust ja aitab kaasa kodanikuküpsuse arendamisele.

Raamatukoguhoidja arendab koostöösuhteid riigi- ja omavalitsus- ning mäluasutustega, nende suhted põhinevad vastastikusel lugupidamisel ning koostöövalmidusel.  

Raamatukoguhoidja tagab talle usaldatud kultuuripärandi säilimise ning aitab kaasa kodukandi kultuurimälu edasikandmisel.

Raamatukoguhoidja ja lugeja

Raamatukoguhoidja peab silmas klienditeeninduse head tava, olles teenindusvalmis, sõbralik ja kõrge teeninduskultuuriga ning osutades lugejale parimat võimalikku teenust.

Raamatukoguhoidja aitab ning toetab lugejaid info otsimisel ja raamatukogu teenuste kasutamisel.

Raamatukoguhoidja on usaldusväärne, peab kinni nii kirjalikest kui suulistest kokkulepetest ja lubadustest.

Raamatukoguhoidja on lugemis- ja infotarbimisoskuste kujundaja ja toetaja.

Raamatukoguhoidja seisab informatsiooni kättesaadavuse eest, lähtudes oma töös avaliku teabe seadusest.

Raamatukoguhoidja tagab andmete privaatsuse, juhindudes oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ning vastutab selle eest, et isikuandmed, mida raamatukogu töötleb, oleksid kaitstud.

Raamatukoguhoidja taunib diskrimineerimist vanuse, rahvuse, poliitiliste vaadete, füüsiliste või vaimsete võimete, soo, perekonnaseisu, päritolu, rassi, religiooni või seksuaalse orientatsiooni alusel.

Raamatukoguhoidja elukutse

Raamatukoguhoidja väärtustab oma eriala ning arendab oma kutseoskusi pidevalt ennast koolitades ja oma teadmisi täiendades.

Raamatukoguhoidja käitub kutseala maine ja staatuse nimel professionaalselt ja eetiliselt.

Raamatukoguhoidja on organisatsioonile lojaalne ning lähtub tööl ja väljaspool tööaega hea käitumise tavadest ning jälgib, et ta oma käitumisega ei kahjustaks ametiväärikust, kolleegi või oma organisatsiooni mainet (sh sotsiaalmeedias).

Raamatukoguhoidja on kolleegide suhtes avatud, lugupidav, toetav, koostöövalmis ja eelarvamusteta, toetab oma kaastöötajaid ning abistab uusi kolleege ametialaste oskuste arendamisel.

Raamatukoguhoidja panustab oma asutuse heasse käekäiku ning organisatsioonikultuuri arendamisse.

Raamatukoguhoidja osaleb aktiivselt eriala arendamises ja panustab oma kutseühingu arengusse.

 

Eesti raamatukoguhoidjad lähtuvad oma professionaalses tegevuses Raamatukoguhoidja eetikakoodeksist, mis on kinnitatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üldkoosolekul 28.02.2014

Veebruar 2023
E T K N R L P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
28 Veebr 2023;
ERÜ aasta- ja kõnekoosolek
09 Mär 2023;
RAA+MUU koolitus

Suurenda

Kontrastsus