EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikiri


I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (edaspidi ERÜ) on kasumit mitte taotlev avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing; nime lühend on ERÜ; ingliskeelne tõlge Estonian Librarians Association.
1.3. ERÜ asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. ERÜ on asutatud 1923. aastal, taastegutsev 1988. aastast ja on asutatud määramata ajaks.
1.5. ERÜ on sõltumatu ühendus ja ei ole ühegi teise organisatsiooni allüksus. ERÜ-l on oma sümboolika.
1.6. ERÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning tunnustab Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) ja Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) põhimõtteid.
1.7. ERÜ eesmärgid on raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine ning kutsehuvide kaitsmine.
1.8. Eesmärkide saavutamiseks ERÜ:
- teeb koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
- korraldab avalikkusele raamatuid ja raamatukogu tutvustavaid üritusi;
- korraldab konverentse, seminare, koolitus- ja muid üritusi;
- omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni;
- tunnustab raamatukoguhoidjaid;
- annab välja autasusid ja stipendiume;
- avaldab erialaajakirja ja teisi trükiseid;
- informeerib üldsust oma tegevusest. 

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. ERÜ liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud raamatukogundusest, tunnistab ERÜ eesmärke ning on nõus täitma käesolevat põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks peab isik esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb otsuse teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmed maksavad üks kord sisseastumismaksu ja iga aasta liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.
2.5. Sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
2.6. Liikmed võivad kirjaliku avalduse alusel ERÜ-st välja astuda.
2.7. Majandusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasunud liikme võib juhatus ühingust välja arvata.
2.8. ERÜ liige, kes on rikkunud põhikirja, pannud toime tegusid ühingu vastu, arvatakse juhatuse otsusega ühingust välja.
2.9. Juhatus teavitab asjaomast isikut väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest esimesel võimalusel. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
2.10. ERÜ-l on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed:
2.10.1. tegevliikmeks võib olla füüsiline ja juriidiline isik, kes tunnistab käesolevat põhikirja;
2.10.2. toetajaliikmeks võib olla füüsiline ja juriidiline isik, k.a riigi ja kohaliku omavalitsuse ning kõrgkoolide asutus, kes on huvitatud koostööst, nõustub ühingu eesmärkide ja ülesannetega ning aitab ühingut aineliselt või muul moel;
2.10.3. ERÜ tegevuses osalemiseks nimetab tegev- ja toetajaliige (v.a füüsiline isik) oma esindaja ja määrab selle volituse tähtaja;
2.10.4. auliikmeks valib üldkoosolek tegevliikmete hulgast juhatuse ettepanekul isiku, kellel on silmapaistvaid teeneid ERÜ tegevuses või raamatukogunduse arendamises. 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Tegevliikmel on õigus:
3.1.1. valida ja olla valitud ERÜ juhtorganitesse ning muul viisil osaleda ERÜ tegevuses;
3.1.2. võtta osa kõigist ERÜ korraldatavatest üritustest;
3.1.3. võtta hääleõigusega osa üldkoosolekust;
3.1.4. saada teavet ERÜ tegevuse kohta;
3.1.5. astuda avalduse alusel ERÜ-st välja;
3.1.6. kasutada ettenähtud korras ERÜ vara.
3.2. Tegevliikmena on igal füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul üldkoosolekul üks hääl.
3.3. Toetajaliikmel on üldkoosolekul nõuandev õigus ning ei ole hääleõigust ERÜ põhikirjalistes küsimustes. Toetajaliikme õigused ja kohustused sätestatakse ERÜ juhatuse ja toetajaliikme vahelise kirjaliku lepinguga.
3.4. ERÜ liikmel on kohustus:
3.4.1. tunnustada ERÜ eesmärke, järgida käesolevat põhikirja ning täita üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.4.2. tasuda ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu;
3.4.3. teatada ERÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks kontaktandmed; juhul, kui andmed muutuvad, saata uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.4.4. mitte kahjustada oma tegevusega ERÜ ja teiste liikmete huve. 

IV JUHTIMINE
4.1. ERÜ juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
4.2. ERÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. ERÜ põhikirja muutmine;
4.3.2. ERÜ eesmärkide muutmine;
4.3.3. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja nende tasumise korra ja tähtaegade kehtestamine;
4.3.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine;
4.3.5. juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.3.6. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ning majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.7. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
4.3.8. auliikmete valimine;
4.3.9. ERÜ tegevuse lõpetamine;
4.3.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ERÜ tegevliikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl. ERÜ liige võib volitada teist ERÜ liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa või on esindatud vähemalt 50% ERÜ tegevliikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku hiljemalt kolme kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
4.6. Üldkoosoleku kutsub kord aastas kokku juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjon või vähemalt 1/10 liikmetest. Kui juhatus sellekohase kirjaliku nõudmise korral ühe kalendrikuu jooksul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad nõude esitanud teha seda ise.
4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumise ajast, kohast ja päevakorrast peab juhatus informeerima liikmeid vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist elektrooniliselt või posti teel.
4.8. Kui liige soovib mingit küsimust üldkoosolekul käsitleda, peab ta sellest kirjalikult teatama ERÜ juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate edastamist.
4.9. Üldkoosolek võib arutada küsimusi, mida ei ole eelnevalt päevakorda võetud, kuid otsust nendes küsimustes vastu ei võeta.
4.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud tegevliikmetest. ERÜ põhikirja muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.11. Üldkoosoleku otsused on liikmetele kohustuslikud. 

V JUHATUS
5.1. ERÜ igapäevast tegevust juhib ja ERÜ-d esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt seitse, kuid mitte rohkem kui üheksa liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.2.1. juhatuse aseesimeeste valimine;
5.2.2. ERÜ tegevuse korraldamine;
5.2.3. ERÜ tegevusest üldsuse teavitamine;
5.2.4. ERÜ liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
5.2.5. ERÜ tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.2.6. ERÜ majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
5.2.7. ERÜ vara kasutamine ja käsutamine seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevate nõuete kohaselt;
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja liikmed ERÜ liikmete hulgast salajasel hääletamisel.
5.4. Juhatuse esimees ja liikmed valitakse kolmeks aastaks.
5.5. Ühte isikut võib esimeheks valida mitte kauemaks kui kolmeks üksteisele järgnevaks perioodiks. Valitud isikute volitused algavad üldkoosolekule järgneva kuu esimesel kuupäeval. Juhatuse liikme väljalangemisel asub tema asemel juhatusse kõige enam hääli saanud kandidaat.
5.6. Juhatus esindab ERÜ-d kõigis õigustoimingutes.
5.7. ERÜ-d on kõigis õigustoimingutes õigus esindada juhatuse esimehel ja aseesimeestel ainuisikuliselt ning teistel juhatuse liikmetel koos esimehe või aseesimehega.
5.8. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaheksa korda aastas.
5.10. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.
5.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. Koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kirjalikult. Otsustele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.12. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.13. Juhatuse kokkukutsujal on õigus paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.14. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ERÜ palgalised töötajad. 

VI REVISJONIKOMISJON
6.1. ERÜ tegevust kontrollib revisjonikomisjon, kelle valib kolmeks aastaks korraline üldkoosolek.
6.2. Revisjonikomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget.
6.3. Revisjonikomisjoni pädevuses on:
6.3.1. kontrollida ja korraldada järelevalvet ERÜ tegevuse üle;
6.3.2. koostada ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta;
6.3.3. vajadusel kaasata oma tegevusse teisi asjatundjaid.

VII STRUKTUURIÜKSUSTE LOOMINE, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7.1. ERÜ eesmärkide saavutamiseks võib juhatus moodustada sektsioone, toimkondi, töörühmi jms.
7.2. Sektsioon, toimkond, töörühm jms valib kolmeks aastaks juhi ning sõnastab tegevuse eesmärgid ja põhimõtted.
7.2. Vähemalt kümme ERÜ tegevliiget võivad moodustada piirkondliku ühenduse.
7.3. Piirkondlik ühendus valib kolmeks aastaks enda esindamiseks juhatuse või usaldusisiku.
7.4. Sektsiooni, toimkonna, töörühma, piirkondliku ühenduse jms juht esitab tegevuse kohta aruande ERÜ juhatusele kalendriaasta lõpuks. 

VIII MAJANDUSTEGEVUS
8.1. ERÜ majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandustegevuse aruande kinnitab üldkoosolek.
8.2. ERÜ rahalised vahendid laekuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, majandustegevusest, sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest ja muudest allikatest.
8.3. ERÜ võib majandustegevusest saadud tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. ERÜ ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

IX ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.2. ERÜ ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega seaduses sätestatud korras.
9.3. ERÜ lõpetajad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.4. ERÜ lõpetamisel antakse alles jäänud vara üldkoosoleku otsusega üle kas samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Parandatud kujul vastu võetud ja kinnitatud ERÜ aastakoosolekul 29. veebruaril 2008. a.

KALENDER

Jaanuar 2022
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus