preloader

Visioonidokument

"21. sajandi raamatukogu"

 

21. sajandi raamatukogu on visioon raamatukogude rollist ühiskonnas. Maailm meie ümber on kiiresti muutumas, koos sellega peavad muutuma ka raamatukogud. Me ei pruugi täpselt teada, millised uued väljakutsed raamatukogusid järgmisel kümnendil ees ootavad, kuid teame täpselt, et nendega kohanemiseks peame oleme paindlikud, uuenduslikud ja õppimisvõimelised. Visioonidokument on koostatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvedamisel ja Kultuuriministeeriumi toetusel.

21. sajandi raamatukogudena lähtume oma tegevuses kolmest peamisest väärtusest – usaldusväärsus, kasutajakesksus ja loovus.

Oleme kokku leppinud seitsmes peamises põhimõttes, millega tuleb arvestada raamatukoguteenuste arendamisel. Lisaks on sõnastatud üldised arengupõhimõtted riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil raamatukoguvõrgu terviklikuks kujundamiseks.

21. sajandi raamatukogu on:

  • ligipääsetav ja kättesaadav

Raamatukogud on kõikidele inimestele kõikjal Eestis ligipääsetavad ja kättesaadavad sõltumata vanusest, soost, rahvusest, elukohast, erivajadusest, majanduslikest võimalustest jms. Raamatukogud loovad võrdseid võimalusi pakkudes tasuta ligipääsu teenustele.

  • lugemisharjumust kujundav

Raamatukogud kujundavad lugemis- ja õpiharjumust varasest east ja tõstavad inimeste teadlikkust kirjandusest. Raamatukogud on teejuhiks hea kirjanduse põnevas ja kirevas maailmas.

  • strateegiline

Raamatukogude tegevus on eesmärgistatud ja tõhus. Riik ja kohalikud omavalitsused on mõistnud raamatukogude olulist kultuurilist, hariduslikku ja sotsiaalset rolli ühiskonna arengus. Raamatukogud on hästi juhitud ning õppimis- ja arenemisvõimelised organisatsioonid.

  • arendav

Raamatukogud on olulised õppimise kohad, mis toetavad nii formaalharidust kui ka elukestvat õpet. Raamatukogud pakuvad juurdepääsu suurele hulgale informatsioonile ja koolitusvõimalustele, aidates seeläbi inimestel elus paremini hakkama saada ning olla aktiivsed ühiskonna liikmed.

  • nutikas

Raamatukogud kasutavad oskuslikult uusi tehnoloogilisi võimalusi oma teenuste arendamiseks. Raamatukogudel on võimekus pakkuda sisukaid, ajakohaseid ja kasutajakeskseid teenuseid üha kiiremini digiteeruvas maailmas ning vähendada digitaalset lõhet ühiskonnas.

  • keskkonnateadlik

Raamatukogud on oma olemuselt osa ringmajandusest ehk arusaamast, et asju ei pea tingimata omama. Raamatukogud on säästlike lahenduste eestvedajad ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundajad, mille eesmärk on vähendada ühiskonnas raiskamist ja dubleerimist.

  • kaasav

Raamatukogud on kogukondi liitvad ja neile võimalusi pakkuvad paigad, mis panustavad inimeste vaimse ja füüsilise tervise hoidmisse ja heaolusse. Nad pakuvad inimestele mitmekülgset ja paindlikku keskkonda oma tegevuste ning sündmuste korraldamiseks. Raamatukogud on avatud platvormid mõttevahetusteks ja aruteludeks

Terve visoonidokument:

Kalender