preloader

Raamatukoguhoidja kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus kutse andja hindab kutset taotleva isiku vastavust kutsestandardi kompetentsidele. Kompetentside vastavuse korral väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Kutse andja raamatukoguhoidjate kutsele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing  (ERÜ) kuni aastani 2028.

Kutsestandard

 • dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning töö tegemiseks eeldatavat kompetentsust - vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit
 • on aluseks kutse taotleja tegeliku kompetentsuse hindamisele (vastavushindamisele)
 • kutsestandard loob silla tööturu ja hariduse (elukestva õppimise) vahel

Kutsestandardid raamatukoguhoidja kutsetele kinnitas SA Kutsekoda Kultuuri Kutsenõukogu 9. novembril 2022.

Hindamisstandard

Kutsestandardist Raamatukoguhoidja tase 6,7,8 lähtuvalt on koostatud hindamisstandardid.

Hindamisstandardis on kirjeldatud igale kompetentsile vastavate tegevusnäitajate hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumid on taotlejale abiks arengumapis esitatavate tõendusmaterjalide valikul.

 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 6
 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 7
 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 8 

Kutse andmine

Kutse andmist reguleerib Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele. Vt SIIT

Kutseandmise korraldamiseks on ERÜ moodustanud kutsekomisjoni. Kutsekomisjon kuulutab välja kutseandmise, võtab vastu taotlusdokumendid, kontrollib nende nõuetele vastavust  ja otsustab kutse andmise. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni kuuluvad:

 • Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu
 • Aira Lepik, Tallinna Ülikool
 • Kai Kalvik, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
 • Aime Miil, Viimsi kooli raamatukogu
 • Katre Riisalu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (komisjoni esimees)
 • Ilmar Vaaro, Tartu Ülikool
 • Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu
 • Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu

Kutse andmine on tasuline ja maksab 50 eurot.

Kutse taotlemise eeltingimused ja dokumendid

Raamatukoguhoidja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus spetsialistina;
2. soovitavalt kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
3. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Raamatukoguhoidja, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus juhtivspetsialistina;
2. kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
3. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Raamatukoguhoidja, tase 8 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus tippspetsialistina;
2. kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
3. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Raamatukoguhoidja kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus (kutsekoolitus)

Raamatukoguhoidja kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitusprogrammi koostamisel on aluseks kutsestandard. Koolitusprogrammi ülesehituses on lähtutud raamatukoguhoidja kutsestandardi tase 6-st, mis koosneb neljast tööosast ja läbivatest kompetentsidest.
Programm koosneb neljast moodulist ja selle üldmaht on 416 akadeemilist tundi, mis on jagatud moodulite vahel võrdselt. Kutsestandardi läbivad kompetentsid omandab õppija erinevate teemade juures ja kasutab neid hindeliste ülesannete tegemisel, mis annab võimaluse hinnata ka neid teadmisi ja oskusi.
Hindamine toimub iga mooduli lõpus vastavalt koolitusprogrammis kirjeldatud hindamismeetoditele ja hindamiskriteeriumitele, mis on kõik omavahel loogiliselt seotud õpiväljunditega.
Kutsekoolituse tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud hindamise ja saavutanud positiivse tulemuse kõikides õpiväljundites.

Koolitusprogramm on valminud Rahvusraamatukogu spetsialistide koostöös ja on mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjatele, kellel puudub raamatukogunduse- ja infoteaduse alane haridus.
Info 2018/2019 kutsekoolituse kohta on Rahvusraamatukogu kodulehel.

 

Raamatukoguhoidja  III, IV, V   suhestamine Raamatukoguhoidja tase 6, 7, 8

Kõik seni väljaantud raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsetunnistused jäävad vanal kujul tähtajatult kehtima ja neid ei vahetata uute vastu välja. Vanad kutsestandardid suhestatakse uutega, võrdlus toimus vastava maatriksi alusel. Kutseregistris lisatakse kutsestandardite ja kutsetunnistuste registri andmetesse uue raamistiku taseme number ja vajadusel väljastatakse kutsetunnistuse omaniku taotluse alusel uue tasemenumbri kohta õiend.

Kutsetasemete suhestamine (vastavusmaatriks):

Varasem kutse

EKR* kutsetase

Raamatukoguhoidja  III

Raamatukoguhoidja 6

Raamatukoguhoidja  IV

Raamatukoguhoidja 6

Raamatukoguhoidja  V

Raamatukoguhoidja 7

-

Raamatukoguhoidja 8

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

 

Kutseregister

Riiklik register, mis sisaldab informatsiooni kutsenõukogude, kutsestandardite, kutset omistavate organite ja kehtivate kutsetunnistuste kohta. Kutseregistri pidamise eest vastutab Kutsekoda.

Väljastatud kutsetunnistused (otsing kutseregistris)

Kalender