preloader

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (edaspidi ERÜ) on kasumitaotluseta avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing; nime lühend on ERÜ; ingliskeelne tõlge Estonian Librarians’ Association.
1.3. ERÜ asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. ERÜ on asutatud 1923. aastal, taastegutsev 1988. aastast ja on asutatud määramata ajaks.
1.5. ERÜ on sõltumatu ühendus ega ole ühegi teise organisatsiooni allüksus. ERÜ-l on oma sümboolika.
1.6. ERÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning tunnustab rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide põhimõtteid.
1.7. ERÜ eesmärgid on raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine ning kutsehuvide kaitsmine.
1.8. Eesmärkide saavutamiseks ERÜ:
- teeb koostööd erinevate strateegiliste partneritega;
- korraldab avalikkusele raamatuid, lugemist ja raamatukoguteenuseid tutvustavaid üritusi;
- korraldab konverentse, seminare, koolitus- ja muid üritusi;
- korraldab raamatukoguhoidjatele kutse andmist;
- tunnustab raamatukoguhoidjaid;
- annab välja autasusid ja stipendiume;
- avaldab erialaajakirja ja teisi trükiseid;
- informeerib üldsust oma tegevusest.

II LIIKMED

2.1. Liikmeks astumine ja liikmelisuse lõppemine
2.1.1 ERÜ liikmeks võib astuda füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud raamatukogundusest, nõustub ERÜ eesmärkide, käesoleva põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsustega.
2.1.2. Liikmeks astumiseks peab isik esitama avalduse ERÜ juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb otsuse teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.1.3. ERÜ tegevuses osalemiseks nimetab juriidiline isik oma esindaja ja määrab tema volituse tähtaja.
2.1.4. 2.1.4 ERÜ juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab ERÜ eesmärgiga vastukäivaks või ERÜ maine olulisel määral kahjustamise tõttu. Juhatus võib kohtuda asjaomase isikuga väljaarvamise otsuse arutamiseks ja selle põhjuste selgitamiseks.
2.1.5. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ERÜ juhatus liikmete hulgast välja.
2.1.6. Ühingu liige arvatakse ühingust välja juhatuse otsusega, otsust peab toetama 2/3 juhatuse liikmetest.
2.1.7 ERÜ juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

2.2 Liikmel on õigus:
2.2.1 võtta hääleõigusega osa üldkoosolekust;
2.2.2 üldkoosolekul käsitleda küsimust, millest ta on enne koosoleku toimumist juhatusele kirjalikult teatanud;
2.2.3 valida ja olla valitud ERÜ juhatusse ning muul viisil osaleda ERÜ tegevuses;
2.2.4. võtta osa ERÜ korraldatavatest üritustest;
2.2.5. saada teavet ERÜ tegevuse kohta;
2.2.6. astuda juhatusele esitatud avalduse alusel ERÜ-st välja.

2.3 Liikmel on kohustus:
2.3.1 tunnustada ERÜ eesmärke, järgida käesolevat põhikirja ning täita üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
2.3.2. tasuda ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu hiljemalt majandusaasta 1. juuliks. Sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.
2.3.3 teatada ERÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks kontaktandmed ning andmete muutumisel saata uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist;
2.3.4. mitte kahjustada oma tegevusega ERÜ-d ja selle liikmete huve.

III JUHTIMINE:

3.1. ERÜ juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.
3.2. ERÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl ja mille kutsub kord aastas kokku juhatus.
3.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjon või vähemalt 1/10 liikmetest. Kui juhatus sellekohase kirjaliku nõudmise korral ühe kalendrikuu jooksul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad nõude esitanud teha seda ise.
3.4. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab juhatus liikmetele vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist e-kirja teel.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 1/3 ERÜ liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 1/3 ERÜ liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige hiljem kahe kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
3.6. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud liikmetest. ERÜ põhikirja muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vaja 2/3üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
-ERÜ põhikirja muutmine;
-ERÜ eesmärkide muutmine;
- juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- juhatuse esimees, liikmed ja revisjonikomisjon valitakse ERÜ liikmete hulgast salajasel hääletamisel. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
- füüsilise ja juriidilise isiku sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning nende tasumise korra ja tähtaegade kehtestamine;
- vajadusel liikme väljaarvamise otsuse läbi vaatamine (p 2.1.6);
- juhatuse ettepanekul isiku, kellel on silmapaistvaid teeneid ERÜ tegevuses või raamatukogunduse arendamises ERÜ auliikmeks valimine;
- tegevus- ja revisjonikomisjoni aruannete ning majandusaasta aruande kinnitamine;
- ERÜ ühinemise, jagunemise ja likvideerimise otsuse tegemine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.8 Üldkoosolek võib arutada küsimusi, mida ei ole eelnevalt päevakorda võetud, kuid otsust nendes küsimustes vastu ei võeta.
3.9. ERÜ igapäevast tegevust juhib ja ERÜ-d esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt seitse, kuid mitte rohkem kui üheksa liiget.
3.10 Juhatuse esimees ja liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
3.11. Ühte isikut võib esimeheks valida mitte kauemaks kui kolmeks üksteisele järgnevaks perioodiks. Valitud isikute volitused algavad üldkoosolekule järgneva kuu esimesel kuupäeval. Juhatuse liikme väljalangemisel asub tema asemel juhatusse kõige enam hääli saanud kandidaat.
3.12. Juhatuse pädevusse kuulub:
- üldkoosoleku kokku kutsumine;
- juhatuse aseesimeeste valimine;
- ERÜ tegevuse korraldamine;
- ERÜ struktuuriüksuste moodustamine;
- büroojuhiga lepingu sõlmimine ja selle lõpetamine;
- ERÜ tegevusest üldsuse teavitamine;
- ERÜ liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumise korraldamine;
- ERÜ tegevuskava ja eelarve koostamine;
- ERÜ majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ERÜ vara kasutamine seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevate nõuete kohaselt;
3.13. ERÜ-d on kõigis õigustoimingutes õigus esindada juhatuse esimehel ja aseesimeestel ainuisikuliselt ning teistel juhatuse liikmetel koos esimehe või aseesimehega.
3.14. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.15. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. Koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kirjalikult. Otsustele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
3.16. Juhatuse kokkukutsujal on õigus paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena.
3.17. Kontrolli ERÜ finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.
3.18. Revisjonikomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Revisjonikomisjon võib vajadusel kaasata oma tegevusse teisi asjatundjaid.

IV STRUKTUURIÜKSUSTE LOOMINE, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 ERÜ eesmärkide saavutamiseks võib juhatus moodustada struktuuriüksusi (sektsioone, toimkondi, töörühmi jms). Struktuuriüksused ei ole juriidilised isikud.
4.2. Struktuuriüksus valib kolmeks aastaks juhi ning sõnastab tegevuse eesmärgid ja põhimõtted.
4.3. Struktuuriüksuse juht esitab ERÜ juhatusele sektsiooni, toimkonna või töörühma koosseisu, koosolekute protokollid ning iga-aastase tegevuskava ja kalendriaasta lõpuks tegevusaruande.
4.4. Struktuuriüksusel on õigus teha koostööd ERÜ juhatuse ja teiste struktuuriüksustega, korraldada oma tegevust vastavalt tegevuskavale ning teha ettepanekuid juhatusele raamatukogunduse valdkonna edendamiseks vastavalt struktuuriüksuse tegevuse eesmärkidele.
4.5. Vähemalt kümme liiget võivad ERÜ tegevuse korraldamiseks moodustada suurema raamatukogu või maakondliku piirkondliku ühenduse.
4.6. Piirkondlik ühendus valib kolmeks aastaks enda esindamiseks usaldusisiku.

V MAJANDUSTEGEVUS

5.1. ERÜ majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
5.2. ERÜ rahalised vahendid laekuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, majandustegevusest, sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest ja muudest allikatest.
5.3. ERÜ võib majandustegevusest saadud tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. ERÜ ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
6.2. ERÜ likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. ERÜ likvideerimisel antakse alles jäänud vara üldkoosoleku otsusega üle kas samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Parandatud kujul vastu võetud ja kinnitatud ERÜ aastakoosolekul 11. märtsil 2022. a.

Kalender