preloader

MTÜ EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING TEGEVUS 2005. AASTAL

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing jätkas 2005. aastal tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, aidates kaasa raamatukogunduse arengule ja raamatukoguhoidjate kutsehuvide kaitsmisele. Seda eesmärki püüdsid täita ühingu korraldatud suuremad üritused ja arutelud. 2005. aastal moodustas juhatus lasteraamatukogude töötajate ettepanekul lasteteeninduse toimkonna, seega töötasid ühingu juures kolm sektsiooni, üks töörühm, kuus toimkonda ning Eks-klubi. Aktiivsemad piirkondlikud ühendused tegutsesid Tartu- ja Võrumaal.

LIIKMESKOND
2005. aastal astus ERÜ-sse 31 inimest – 8 kooli-, 15 rahva- ja 7 teadus- raamatukogudest ning 1 õppeasutusest. Avalduse alusel astus välja 3, suri 5 liiget,. 2005. aasta lõpul on ERÜs 756 liiget (10 auliiget, 641 aastamaksu maksnud liiget ja 105 maksuvõlglast). Toetajaliikmed olid Eesti Hoiuraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, Harju Maakonnaraamatukogu.

JUHATUS
Juhatus töötas aastakoosolekuni koosseisus: juhatuse esinaine Janne Andresoo (RR), aseesinaine Katrin Kaugver (TLÜ AR), aseesinaine Krista Talvi (RR), liikmed Katrin Gottlob (Riigikontroll), Hele Ellermaa (Kõrveküla raamatukogu), Ludmilla Dubjeva (TÜR), Ille Riisk (Kõo raamatukogu, Viljandimaa), Anneli Sepp (EMA, TÜR), Vaike Mändmaa (Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu).
Aastakoosolekul valiti aastateks 2005–2006 juhatuse liikmeteks Ülle Kuuse (Tallinna Keskraamatukogu), Lea Pett (Lääne Maakonna Keskraamatukogu) ja Vallo Kelder (Viljandi Kultuuriakadeemia). Senisest koosseisust jätkasid Janne Andresoo, Katrin Gottlob, Ille Riisk, Anneli Sepp, Krista Talvi ja Vaike Mändmaa. Juhatus alustas uues koosseisus tööd 1. märtsil.
Juhatus pidas aasta jooksul üheksa koosolekut, millest viimane oli ühiskoosolek Tartu Ülikooli Raamatukoguga, kus raamatukogu direktor Martin Hallik tutvustas TÜRi arengukava aastani 2010.
Juhatuse koosolekutel arutati suuremate ERÜ ürituste korraldamist, kodulehe ajakohastamist, rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutse-kvalifikatsiooniga seonduvaid küsimusi ja kinnitati mitmeid kutse omistamisega seotud dokumente. Fr. Puksoo auhinna žürii ettepanekul muudeti koos teise väljaandja Tartu Ülikooli Raamatukoguga auhinna statuuti nii, et auhinda hakatakse välja andma üle aasta.
Revisjonikomisjoni kuulusid Rutt Enok (Harju Maakonnaraamatukogu), Ruth Hiie (RR) ja Kersti Kikkas (TPÜR, Keskkonnaministeerium).
2004. aasta lõpul esitas ERÜ juhatus Kultuuriministeeriumile uuringu “Raamatukogu- ja infoteenus Eesti arengus” lähteülesande. 2005. aastal kuulutas ministeerium uuringu läbiviimiseks välja konkursi, mille võitja PW Partners alustab uuringut 2006. aastal.

TEGEVUS
Kutsekvalifikatsiooni omistamine
ERÜ kutsekomisjoni kuuluvad Malle Ermel (esimees, TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (Rapla KR), Eve Rahkema (Tallinna Laagna Gümnaasiumi raamatukogu), Krista Talvi (ERÜ), Ilmar Vaaro (TÜ VKA). Kutsekomisjon valmistas ette dokumendid “Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsekomisjoni statuut” ja “Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord”, mis kinnitati ERÜ juhatuse koosolekul 13. jaanuaril. Kutsekoja ettepanekul viidi korda mõned parandused 13. aprillil. Kultuuri kutsenõukogu andis 23. mail 2005. a. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingule kutseomistamise tegevusloa. ERÜ juhatus kuulutas aasta lõpus välja dokumentide vastuvõtu kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks ja kutsetunnistuse saamiseks. Teade ilmus ajakirjas “Raamatukogu” ja ERÜ kodulehel. Dokumentide vastuvõtu lõpuks 20. detsembriks oli avalduse esitanud kakskümmend üheksa inimest. Kutsekomisjoni koosolekul 9. jaanuaril 2006 vaadati dokumendi läbi ning otsustati kõigile omistada raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon.
Paralleelselt kutsekomisjoniga tegutses koolituse toimkonna juurde loodud töörühm, et valmistada ette kutseõppeprogramm kõrghariduseta raamatukogutöötajate koolitamiseks. Töörühm võttis aluseks kultuuriministri määrusega 2001. aastal kinnitatud moodulite süsteemil põhineva õppekava. Iga moodulit valmistas ette rühm, keda juhtisid Aira Lepik (I moodul), Veronika Rogalevitš ja Aivi Sepp (II moodul), Ilmar Vaaro (III moodul), Anne Uukkivi (IV moodul) ja Malle Ermel (V moodul). ERÜ juhatus kinnitas “Raamatukoguhoidja III kutseõppeprogrammi” 15. juunil ning see on kooskõlas “Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsestandardi” nõuetega. Kõigi kutseoskusnõuete sissevõtmise ning moodulõppe terviklikkuse huvides tõsteti koolituse mahtu 600 tunni ehk 15 ainepunktini. Tallinna Ülikool ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia alustasid 2005. aasta sügisel uuele õppekavale tuginevate kutseõppekursustega. Kutseõppekursus on samm kutsekvalifikatsiooni omistamise teel. Vana korra kohaselt andis kursuse edukas lõpetamine ka kutsetunnistuse, enam mitte. Alates 2005. aastast omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni ERÜ ning kursuse lõpetajal on seda võimalik teha ülikoolist saadud õiendi ja teiste nõutavate dokumentide alusel.
ERÜ juurde loodud kutsekomisjon jätkab tööd ka uuel aastal. On moodustatud kutseeksamikomisjon, kes töötab välja kutseeksami sooritamise korra. Praegu on kutseõppe kursuste programm suunatud eeskätt kõrgharidust mitteomavatele isikutele, kes taotlevad Raamatukoguhoidja III kvalifikatsiooniastet. Edaspidi tuleb tõsisemalt tegeleda raamatukoguhoidjate täienduskoolitusega, sest IV ja V kvalifikatsiooniastme taotlemisel on sellel oluline koht.

Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas (ERBA)
2005. aasta oli Eesti raamatukogude ühisprojekti “Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas (ERBA)” käivitamise ja andmete kogumise aasta. 17. veebruaril toimus koolituspäev maakondade ja raamatukogude kontaktisikutele, kus tutvustati aasta algul toimetuskolleegiumis valminud ankeedi vormi, andmebaasi ülesehitust, veebipõhist andmete sisestamist, täpsustati üksikasju andmete kogumiseks ja sisestamiseks. Kontaktisikud alustasid andmete kogumise mahukat tööd 2005. a. kevadel. Aasta lõpuks oli andmebaasi sisestatud 600 raamatukoguhoidja isikuandmed.
Toimetuskolleegium koosseisus Anne Ainz (RR), Malle Ermel (TÜR), Linda Kask (ERÜ), Maare Kümnik (TÜR), Reet Oruste (TLÜAR), Helje Riives (TTÜR), Kalju Tammaru (EHR) ja Anne Valmas (peatoimetaja, TLÜAR) kogunes neljal korral, et arutada andmebaasi ülesehitust, abimaterjalide koostamist, toimetamist jms.
ERBA avalikustatakse aastakoosolekul, kuid andmestiku kogumine ja toimetamine jätkub jooksvalt 2006. aastal.

SUUREMAD ÜRITUSED
Aasta- ja kõnekoosolek

Aastakoosolekul 28. veebruaril 2005 osalenud 268 liiget kinnitasid juhatuse tegevusaruande, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ning valisid juhatusse kolm uut liiget. Aastakoosolekul vahetus ka Ivi Tingre sõrmuse hoidja. Sõrmuse reglement näeb ette, et iga sõrmuse hoidja valib järgmise. Ivi Eenmaa lisas enda poolt kõrvarõngad ning andis need koos Ivi Tingre sõrmusega üle ELTK direktorile Anne Randele.
Kõnekoosoleku “Raamatukogu teenuste turul” eesmärgiks oli kirjeldada erinevaid lähenemisnurki ja aidata raamatukogurahval oma seisukohta kujundada. Arutleti, kas konkurents kultuuris/hariduses on igal juhul kõlvatu, kõneldi ka kõneldi “turust” ja “turu survest”, millega kultuuri- ja haridusasutused igal sammul kohtuvad, ent millele vastamiseks sageli puudub vajalik selgus.

Raamatukogupäevad
ERÜ eestvedamisel 20.-30. oktoobrini korraldatavad üleriigilised raamatukogupäevad on leidnud raamatukoguhoidjate elus kindla koha ja nad täidavad eesmärki energilisemalt tutvustada raamatukogusid avalikkusele. 2005. aasta juhtmõtet “Raamatukogu kaudu e-maailma” tutvustas üle aastate värvikirev plakat, mille valmimisele aitasid kaasa TÜR ja kirjastus “Koolibri”. Plakati kujundas Maarika Tang (TÜR). Avapäeva korraldas Lääne-Virumaa Keskraamatukogu vastrenoveeritud Rakvere teatris ligi 300 raamatukoguhoidja osavõtul. Ettekandekoosolek tutvustas peamiselt Rakvere linna ja Lääne-Virumaad, teiste hulgas astus üles ka Rakvere linnapea Andres Jaadla. Lääne-Virumaa Keskraamatukogus toimunud kirjanduse tundmise võistlusel osales seitseteist võistkonda, nende hulgas ka esmakordselt gümnasistide võistkond Türi Gümnaasiumist. Võitjaks ja ühtlasi järgmise aasta võistluse ettevalmistajaks tuli Tartu Linnaraamatukogu (Piret Kiivit, Anu Amor-Narits, Tiina Tarik,) talle järgnesid Viljandimaa võistkond (Raja Hallik ja Heidi Orasmaa Viljandi Linnaraamatukogust ning Aita Härm Tänassilma raamatukogust) ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu (Kersti Brant, Helle Kaljusaar, Krista Kumberg). Küsimused koostasid ja võistluse viisid läbi eelmise aasta võtjad Jõgeva Maakonna Keskraamatukogust Sirje Undusk, Ene Karu, Nelli Orgmaa, Rutt Rimmel jt. Auhindadeks oli ERÜ seekord välja pannud GO Travel Cassandra reisibüroo ühepäevase reisi Riiga 19. novembril.
Võistluse “Infootsing internetist” eelvoorus osales 75 inimest, 28. oktoobril Rahvusraamatukogu arvutiklassis toimunud lõppvõistlusele pääses kümme parimat. Võitjana väljus Katrin Karus Rahvusraamatukogust, teisele kohale tuli Reet Lubi Viljandi Linnaraamatukogust ja kolmandale Kaire Kroon Kehra Linnaraamatukogust. Kaheksandat korda toimunud võistluse korraldas Marek Saarmark Patendiraamatukogust.
Raamatukogupäevade aegu toimus raamatukogudes traditsiooniliselt palju ettevõtmisi. Kõikidesse maakondadesse (v.a. Harjumaa, kus kirjanikud käisid juba kevadel) jõudis ka selle aastal kirjandustuur. Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Rahvusraamatukogu koos Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu väikese panusega korraldasid 24.- 28. oktoobrini kirjandustuuri "Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes II". Suure eeltöö tuuri õnnestumiseks tegid Maire Liivamets Rahvusraamatukogust ja Jan Kaus Kirjanike Liidust. Üle kahekümne kirjaniku oli koondunud seitsmesse meeskonda ja kohtus lugejatega ligi kolmekümnes raamatukogus või kultuurikeskuses.
Pühapäevale langenud eesti raamatu päeva tähistati seekord tagasihoidlikumalt. Raamatukogupäevade juhtmõttest ajendatuna kutsus juhatus ellu uue –info-kirjaoskuse päeva 25. oktoobril, millega haakusid üritustega Eesti Rahvus-raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
VI maaraamatukoguhoidja päevale Rapla Kultuurikeskusesse kogunes 31. oktoobril ligi 200 raamatukoguhoidjat. Esinesid Võru linnapea, ERÜ liige Ivi Eenmaa ja Eesti kaitseväe peainspektor, kolonelleitnant Einar Laigna. ERÜ kuulutas välja 2005. aasta iga maakonna parima maaraamatukoguhoidja.

SEKTSIOONIDE, TOIMKONDADE, TÖÖRÜHMADE, PIIRKONDLIKE ÜHENDUSTE JT TEGEVUS
Toimusid maaraamatukogude sektsiooni ja kooliraamatukogude sektsiooni seminarlaagrid, seekord mõlemad Saaremaal. Kooliraamatukogude sektsioon ja rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm korraldasid mõlemad kaks teabepäeva, koolituse toimkond seminari Jõgeva Keskraamatukogus jm. Vanaraamatu toimkond korraldas väljasõiduseminari “Kirjasõna Hiiumaal ja Hiiumaast” jm.

Erialaraamatukogude sektsioon (esinaine Kersti Naber, Eesti Panga raamatukogu)
Sektsiooni nimekirjas oli 2005. aastal 50 liiget. Liikmed jagunesid organisatsiooni tüüpide järgi: riigiasutused 13 liiget, kõrgkoolid 9 liiget, teadusasutused 8 liiget, muud 20 liiget. Aasta jooksul registreerus uuteks liikmeteks kolm kolleegi. Sektsiooni esindas ERÜ juhatuses Katrin Gottlob. Keiu Saarniit esindab Eestit Põhjamaade Meditsiiniraamatukogude Ühingu ja Baltimaade Meditsiiniraamatukogude Ühingu juhatustes.
Sektsiooni jaoks on olulisim kommunikatsioon. Töötatakse hajutatult, tihti üksinda oma erialal ja vajatakse suhtlemisvõimalust vahetamaks informatsiooni. 2005. aastal võttis erialaraamatukogude sektsiooni veebilehe haldamise üle TÜ Kliinikumi Medinfo Keskus. Veebileht on muutunud aasta jooksul sisukamaks.
Korraldati kaks kaks üritust: mais külastati raamatukauplust Rahva Raamat ja novembris Kaitsejõudude Peastaabi raamatukogu, kus peeti ka koosolek teemal “Minu raamatukogu pakutavad teenused”. Kavandatud seminar ISI andmebaasid ja nende kasutamine teaduse hindamisel lükati edasi ja toimub järgmise aasta 9. märtsil.
Alates 2006. aastast juhib erialaraamatukogude sektsiooni Ene Saar Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) raamatukogust.

Kooliraamatukoguhoidjate sektsioon (esinaine Vaike Mändmaa, Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu)
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni 2005. aasta prioriteediks oli jätkuvalt kooliraamatukogu kui õpikeskuse lõimimine õppe- ja kasvatusprotsessi.
Kui eelmistel aastatel oli pearõhk õppeprotsessi toetamisel, siis tänavu keskenduti kasvatusprotsessi abistamisele õpilaste üldpädevuste kujundamise kaudu.
Sektsioon korraldas kaks vabariiklikku teabepäeva – aprillis infotehnoloogia arengust kooliraamatukogus ja novembris kooliraamatukogu juhtimisest. Saaremaal toimunud suveseminaril kuulati loenguid õpilaste pädevustest ja koolilaste koolikogemusest ning kodutööna olid ettevalmistatud erinevad teemad raamatukoguõpetusest. Iga seminarist osavõtja sai endaga kaasa CD, millele olid salvestatud kõikide loengute ja kodutööde materjalid.

Maaraamatukogude sektsiooni (esinaine Sirje Bärg, Kose-Uuemõisa raamatukogu ja Irma Raatma, Väike-Maarja Vallaraamatukogu)
Sektsiooni koosolekud toimusid kahel korral. Seoses Sirje Bärgi lahkumisega sektsiooni juhataja kohalt 2005. a. 1. veebruaris oli sektsioon aprilli keskpaigani ilma juhita. Uueks juhiks sai Irma Raatma Väike-Maarja Vallaraamatukogust.
Koosolekutel arutati võimalikku koostööd EMOLiga ja ühtlustati omavalitsustele esitatavaid maaraamatukogu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke eeltingimusi tööaja, töötaja lisaülesannete, rahastamise (töötasu, täienduskoolitus, kogude täiendamine, infotehnoloogia vahendid) osas; 2005. aasta suveseminari ja maa-raamatukoguhoidja päeva korraldamist, otsustati koostada parima maaraamatu-koguhoidja nimetuse andmise reeglistik ning korraldada koos kooliraamatu-koguhoidjatega ühine kirjanduslik infopäev.
Sektsiooni juhataja allkirjaga saateti Riigikogu haridus- ja kultuurikomisjonile märgukiri palvega suurendada riigipoolset teavikute raha 2006. aastaks. Kahjuks saime sealt eitava vastuse. Koostöös Saaremaa Keskraamatukoguga korraldati 14. seminarlaager Saaremaal, Kipi-Koovil, kus arutluste põhiteemaks olid raamatukogu teenused ja maaraamatukogu maine. Koos Rapla Keskraamatukoguga korraldati V Maaraamatukoguhoidja päev Rapla Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Sektsiooni tööd lihtsustab oluliselt maaraamatukoguhoidjate sektsiooni juhatuse infolist.

Kogude toimkond (juht Silvi Metsar, TLÜ AR)
Tööprobleemide arutamiseks kasutati peamiselt interneti, sh kogude toimkonna postiloendi võimalusi. Kokku saadi TTÜ raamatukogus 7. detsembril 2005. Päevakorras oli teadusraamatukogudes säilitatavate vanemate vahendusinfo-väljaannete saatus. Otsustati, et kõik teadusraamatukogud otsustavad ise, milliseid ajakirju nad kogudes säilitavad ning millised nimetused ja/või aastakäigud kantakse maha või antakse üle Hoiuraamatukogule.
2005. aasta võtmeteemadeks olid: kogude koostis ja kogude statistika, digitaalsete inforessursside hanked (koostöö ELNET Konsortsiumi andmebaaside töörühaga).

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)
Jätkus tihe koostöö ühingu juurde moodustatud kutsekomisjoniga, valmisid kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks vajalikud dokumendid.
Toimkonna juurde moodustatud töörühm, mida juhtisid Aira Lepik, Aivi Sepp, Ilmar Vaaro, Anne Uukkivi ja Malle Ermel uuendas kutseõppe programmi, et see vastaks Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni koolitusprogrammile. ERÜ juhatus kiitis programmi heaks 15. juunil 2005. a. 2005/2006. õppeaasta sügissemestril algas uue programmi alusel kutsekoolitus Tallinna Ülikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.
6. aprillil koos raamatukogu- ja omavalitsustöötajatega toimunud teabepäeval “Raamatukoguhoidja haridus ja kutsekvalifikatsioon” jagati informatsiooni raamatukoguhoidja kutsestandardi rakendamisest, tutvustati raamatukoguhoidja eriharidust, kutse- ja täienduskoolitust. Ettekannete slaidid asuvad ERÜ kodulehe-küljel ja tekstid avaldati väiketrükisena.
16. septembril toimunud väljasõidu seminaril Jõgevamaa Keskraamatukogus kohtuti maakonna raamatukoguhoidjatega ja tutvustati taseme-, kutse- ja täiendõppe aktuaalseid teemasid.

Lasteteeninduse toimkond (juht Ülle Kuuse, Tallinna Keskraamatukogu)
21. septembril toimus Viljandis II üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev, kus lastega tegelevad raamatukoguhoidjad otsustasid koonduda ERÜ juurde. Tegevuse eesmärkidena nägid koosolnud lasteteeninduse koordineerimist, kaasarääkimist raamatukogunduslike probleemide lahendamisel, lasteraamatukogude(osakondade) töötajate huvide kaitset ja lasteraamatukogude töö tutvustamist laiemale üldsusele. Kord aastas on kavas korraldada üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev (2006. aastal Elvas). Iga maakond valib oma esindaja lasteteeninduse toimkonda, informatsiooni hakatakse edastama listi kaudu.
Juhatus kiitis 29. septembril II lasteraamatukoguhoidjate päeva otsuse heaks ning moodustas ERÜ juurde lasteteeninduse toimkonna.

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond (juhid Marje Aasmets, TPÜ AR ja Katrin Karus, RR)
Toimkonna põhitegevuseks aruandeaastal kujunes töö UDK täienduste ja muudatuste koondfailiga, mis sisaldab pärast eestikeelsete tabelite ilmumist, ajavahemikus 1999 - 2003 väljaandes “Extensions and Corrections to the UDC” avaldatud täiendusi ja muudatusi. Selle äärmiselt mahuka (maht väljatrükina 60 lk) faili (eri köidetes ilmunud muudatuste rühmitamine ja tõlge eesti keelde) koostas Katrin Karus. Koondi kohta oli ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogudel (ja loomulikult kõigil toimkonna liikmeil) võimalik avaldada arvamust, mis arutati läbi toimkonna koosolekul 20. mail. Samas otsustati, et toimkonna esinaiseks saab alates 1. juulist 2005 Katrin Karus.
IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni alalisele komiteele esitati aruanne liigitamise ja märksõnastamise alasest tegevusest Eestis (Eesti esindaja alates 2005. a. on Sirje Nilbe). Regulaarselt on jälgitud UDK liigitusmetoodikat ja ühtlustatud liigituserinevusi ESTER-is.
Toimkond tutvus Mereakadeemia raamatukoguga, kus kolleegid andsid sisuka ülevaate oma tööst.

Terminoloogiatoimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)
2005. aastal toimus kuus terminoloogiatoimkonna koosolekut, jätkati infoteaduse terminite läbivaatamist, täpsustamist ja täiendamist. Koosolekutel arutati ka jooksvaid küsimusi, mis olid laekunud elektroonilistest terminipäringutest või toimkonna liikmete esitatud termineid, mis vajasid ühtlustamist ja täpsustamist.

Vanaraamatu toimkond (juht Kadri Tammur, TÜR)
Toimkonnas oli 2005. aastal 24 tegevliiget. Toimkonda esindas Kultuuriministeeriumi kokkukutsutud arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes oleva kultuuripärandi säilitamise riikliku strateegia väljatöötamiseks moodustatud töögrupis Tiiu Reimo.
21. jaanuaril TÜR-is toimunud koosolekul järgnes Larissa Petina ettekandele “Omanikumärkide uurimise hetkeseis ja CERL-is esitletud Baieri Riigiraamatukogu koostatud inkunaablite andmebaas” elav arutelu retrokataloogimisest, CERL-iga ühinemise vajalikkusest ja võimalusest.
27.-29. maini toimus seminar Hiiumaa muuseumis teemal “Kirjasõna Hiiumaal ja Hiiumaast”. Toimkonna liikmed esinesid ettekannetega Hiiumaad puudutavatest trükistest ja käsikirjadest eri raamatukogudes, tutvuti muuseumi ekspositsiooniga ning Hiiumaa huviväärsustega.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (juht Ere Raag, Võrumaa Kesk-raamatukogu)
Töörühma kuulus seitse liiget. Peamiselt suheldi e-posti kaudu, telefoni ja kirja teel. Jätkati koolituspäevade korraldamist keskraamatukogude komplekteerimis-osakondade juhatajatele, ERÜ komplekteerimise töörühma liikmetele ja kirjanduse valiknimestike koostajatele: aprillis Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus Põltsamaal ja septembris Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse koolituskeskuses. Arutati rahvaraamatukogude komplekteerimist ja kuidas leida usaldatavat informatsiooni trükitoodangu kohta, arutati Mait Rauna koostööpakkumist raamatukogude otsevarustamiseks kirjandusega, kuulati loenguid norra ja eesti kirjandusest, muuhulgas räägiti ka töörühma tegevuse muutmise vajadusest.
Kirjanduse valiknimestike koostajatel valmisid aasta lõpuks nimestikud 2004. aasta I ja II poolaasta kohta.
    
Eks-klubi (president Aita Karjatse, TPÜ AR)
Eks-klubi kogunes keskmiselt korra kuus, et vaadata näitusi, külastada raamatukogusid ja muuseume jm. Tavapäraselt tähistati aruande-valmiskoosolekul ka klubi sünnipäeva, seekord juba kuuendat. Suurematest ettevõtmistest väärivad märkimist küünlavalgusõhtu koos G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli õpilastega Rahvusraamatukogus, jalgsimatk Viru rabas, bussireis Viljandisse ning jõulupidu Kännukuke raamatukogus. Uuest aastast juhib klubi eestseisust Juta Kaps.

Tartumaa Kogu (esinaine Vaike Kurel, Tartu Kunstigümnaasiumi raamatukogu)
Tartumaa Kogu ühendab 147 liiget Tartust ja Tartumaalt. 24. jaanuaril hakkas tööle Tartumaa Kogu list aadressiga ery(at)tkug.tartu.ee. Postloendi teel on teada antud ERÜ ning Tartumaa Kogu üritustest, vahendatud informatsiooni lektorite kohta ning teavitatud erinevates raamatukogudes toimuvatest üritustest.
Osaleti ERÜ aastakoosolekul ja raamatukogupäevade avamisel. Suvel toimusid ekskursioonid Ahvenamaale ja Soomaale ning Leigo järvemuusika ühiskülastus. Einar Laigna pidas loengu juriidilisest teadvusest keskajal, Olga Einasto raamatukoguhoidja imagost, Piret Tegova isikupärasest moest, kohtuti kirjanik Kati Murutariga jpm.

Võrumaa Ühendus (esimees Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)
Ühendusse kuulub 44 liiget. Osaleti raamatukogupäevade avamisel Rakveres, ERÜ aastakoosolekul ja mujal. ERÜ Võrumaa Ühenduse poolt 2005. aastaks kavandatu sai põhiliselt teoks, suur tänu koostööpartneritele ja headele abilistele! Koostöö jätkub ühistes ettevõtmistes, sest-ühenduses peitub jõud!

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMIN
Koostöös Tartu Ülikooli raamatukoguga jätkati F. Puksoo auhinna väljaandmist, mille 2005. aastal sai Indrek Jürjo monograafia "August Wilhelm Hupel 1737-1819" (Tallinn: Riigiarhiiv, 2004) eest. Auhinna komisjon tunnustas Vello Paatsi Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus ilmunud uurimuse "Raamat Tartu- ja Võrumaal 19. sajandi esimesel poolel. I" eest.
ERÜ aastapreemia 2005 otsustas juhatus anda Vaike Orole (Jõgevamaa Maakonna Keskraamatukogu) ning teenetepreemiad Malle Ermelile (TÜR) ja Kalju Tammarule (EHR).
Parima maaraamatukoguhoidja nimetuse pälvisid 2005. aastal Eha Podgornova Raasiku raamatukogust Harjumaalt, Tiina Kask Käina raamatukogust Hiiumaalt, Koidu Leppik Soonurme raamatukogust Ida-Virumaalt, Tiina Mihhailov Siimusti raamatukogust Jõgevamaalt, Mare Nurmsalu Koigi raamatukogust Järvamaalt, Õnne Pool Oru raamatukogust Läänemaalt, Maarika Lausvee Muuga raamatukogust Lääne-Virumaalt, Ilse Aigro Valgjärve raamatukogust Põlvamaalt, Hiie Piirsalu Vändra raamatukogust Pärnumaalt, Hele-Mai Truuts Kabala raamatukogust Raplamaalt, Urve Vakker Taritu raamatukogust Saaremaalt, Aasa Sulg Melliste raamatukogust Tartumaalt, Ly Haaviste Pühajärve raamatukogust Valgamaalt, Ille Riisk Kõo raamatukogust Viljandimaalt, Ene Sõmer Tsooru raamatukogust Võrumaalt.
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital otsustas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse ettepanekul anda 2005. a. tänutoetuse Marje Aasmetsale (TLÜ AR), Imbi Härsonile (Elva Linnaraamatukogu), Katrin Karusele (RR), Krista Kumbergile (Lääne Maakonna Keskraamatukogu), Vaike Kurelile (Tartu Kunstigümnaasiumi raamatukogu), Ädu Neemrele (Tartu Linnaraamatukogu), Katrin Niklusele (Rapla Keskraamatukogu) ja Tiina Tarikule (Tartu Linnaraamatukogu).

KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Kultuurkapital
Eesti Rahvusraamatukogu
Haridus- ja Teadusministeerium
Kirjastus Koolibri
Kultuuriministeerium
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Rakvere Linnavalitsus
Rapla Keskraamatukogu
Saare Maakonna Keskraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute Liidu (IFLA) liige. Eesti delegatsiooni koosseisus võtsid liidu aastakonverentsist Oslos osa juhatuse esinaine Janne Andresoo ja tema asetäitja Anneli Sepp (KOPINOR-i stipendiumiga).
ERÜ on alates 2005. aastast registreeritud IFLA nelja sektsiooni ning aastateks 2005–2009 on kolme sektsiooni alalistesse komiteesse valitud ERÜ poolt esitatud liikmed:
- hariduse ja koolituse sektsioon, alalise komitee liige Aira Lepik;
- liigitamise ja märksõnastamise sektsioon, alalise komitee liige Sirje Nilbe;
- ülikooliraamatukogude ja teiste universaalsete teadusraamatukogude sektsioon, alalise komitee liige Mare-Nelli Ilus;
- iga IFLA rahvuslik liige kuulub automaatselt ka raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni.
Juba traditsiooniks kujunenud Põhja- ja Baltimaade raamatukoguhoidjate koostöö raames toimus IV nõupidamine “Research and Innovation: Nordic–Baltic Strategies for Library Development” Lätis, Liepajas, kus osales 12 eestlast, sh ka ERÜ juhatuse aseesinaine Anneli Sepp. Ürituse Eesti-poolne korraldaja oli ERÜ.
Juhatuse aseesinaine Katrin Kaugver osales Saksamaa Raamatukoguhoidjate Liidu (Verein Deutscher Bibliothekare) kutsel 15.-18. märtsini Düsseldorfis Saksa raamatukoguhoidjate üheteistkümnendal konverentsil.
Juhatuse esindajana osales Kalju Tammaru 1.-12. novembrini EBLIDA seminaril Riias, mis korraldati Eesti, Läti ja Leedu esindajatele seoses EBLIDA täitevkomitee istungiga.
 
TULUD JA KULUTUSED
VARA LIIKUMINE 2005. AASTAL
 

01.01.2005 ERÜl kassas ja pangas kokku     61 509
 Kokku laekus 2005. a. panka ja kassasse, s.h.:                      321 116
 - laekus eelmise aasta maksmata arvete eest  950
 Kulutati kokku     329 368 
 31.12.2005 kassas ja pangas kokku *, s.h.:      53 257
 - kassas   9 079
 - pangas  44 178
 * ettemaksud 2006. aasta tegevuseks       22 700 

Kokku 2005. aasta tulud 297 716 krooni ( s.h omafinantseerimine (üritused, trükised, liikmemaksud 223 416) ja kulud 333 398 krooni.


ERÜ BÜROO KOLIMINE UUTESSE RUUMIDESSE
Seoses vajadusega laiendada Rahvusraamatukogu valvekeskust kolis ERÜ büroo välja oma vanadest ruumidest. Büroo tööruum asub ruumis C-3108 ning lisaks on kasutada ka arhiiviruum. Ümberpaiknemine toimus ajavahemikul 28. aprillist kuni 20. maini 2005. a.

KOKKUVÕTE
2005. aastal on ERÜ liikmeskond mõnevõrra suurenenud, samas tuleb märkida, et aasta lõpuks oli neist igal seitsmendal liikmemaks tasumata. Tuleb jätkata tööd kollektiivliikmete arvu suurendamiseks, et suudaksime ühingu eelarve viia tasakaalu. Taas tõusetus vajadus täpsustada ja korrastada ERÜ struktuuriüksuste liikmeskonda.
Kutsekvalifikatsiooniga tegelemine on ühingu üks põhiülesandeid ja prioriteete. 2005. aasta õnnestumiste hulka võib lugeda ka selle, et aasta lõpus alustati avalduste vastuvõtmist kutsetunnistuse saamiseks.
2005. aastast väärib eriti esiletõstmist raamatukogude ühiste jõududega Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi ERBA käivitamine. Loodame raamatukogude toetusele ja kaasalöömisele ka tulevikus.
Rõõm on tõdeda, et sektsioonid, toimkonnad, töörühmad tegutsesid aktiivselt. Kiiduväärt on lasteteeninduse toimkonna loomine ning tegevuskava väljatöötamine.
Paranes ühingusisene infovahetus, postiloendid loodi maaraamatukogude sektsioonile, Tartumaa Kogule, lasteteeninduse toimkonnale. Juhatus arutas korduvalt ERÜ kodulehe uuendamise vajadust ja võimalusi, loodetavasti realiseerub osa kavadest 2006. aastal.
Traditsioon korraldada raamatukogupäevade suuremaid üritusi eri kohtades on ennast õigustanud ja andnud raamatukogudele võimaluse ennast kolleegidele rohkem avada ja tutvustada. Seda tava kavatseb ERÜ kindlasti jätkata.
Puuduseks tuleb lugeda, et mitmesugustel põhjustel ei ole viimastel aastatel ilmunud ERÜ aastaraamat. Juhatus on otsustanud, et tuleb teha jõupingutusi puuduvate aastakäikude avaldamiseks.

Janne Andresoo
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine

Kalender