preloader

MTÜ EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING TEGEVUS 2006. AASTAL

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing jätkas 2006. aastal tegevust põhikirjaliste ees-märkide täitmiseks, aidates kaasa raamatukogunduse arengule ja raamatukogu-hoidjate kutsehuvide kaitsmisele. Ühingu juures töötasid kolm sektsiooni, üks töörühm, kuus toimkonda ning Eks-klubi, kutsekomisjon ja kutseeksami komisjon. Aktiivsemad piirkondlikud ühendused tegutsesid endiselt Tartu- ja Võrumaal.

LIIKMESKOND
2006. aastal astus ERÜ-sse 33 inimest – 4 kooli-, 3 teadus ja 16 rahvaraamatukogudest. Avalduse alusel astus välja 27, suri 5 liiget, s.h. auliikmed Linda Masing ja Voldemar Miller. Aasta lõpul on ERÜs 757 liiget s.h. 8 auliiget. Varasematele toetajaliikmetele (Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, Harju Maakonnaraamatukogu) lisandusid Viljandi Linnaraamatukogu ja Rapla Keskraamatukogu.

JUHATUS
Juhatus töötas 2006. aasta aastakoosolekuni koosseisus: juhatuse esinaine Janne Andresoo (RR), aseesinaine Anneli Sepp (EMTA, TÜR), aseesinaine Krista Talvi (RR), liikmed Katrin Gottlob (Riigikontroll), Vallo Kelder (Viljandi Kultuuriakadeemia). Ülle Kuuse (Tallinna Keskraamatukogu),Vaike Mändmaa (Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu), Ille Riisk (Kõo raamatukogu, Viljandimaa) ja Lea Pett (Lääne Maakonna Keskraamatukogu).
Aastakoosolekul valiti aastateks 2006–2008 juhatuse esinaiseks Anneli Sepp, liikmeteks Sirje Bärg (Kose-Uuemõisa raamatukogu), Ille Riisk, Rutt Rimmel (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu), Piia Selge (Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu) ja Krista Talvi. Senisest koosseisust jätkasid Ülle Kuuse, Vallo Kelder ja Lea Pett. Juhatus alustas uues koosseisus tööd 1. märtsil.
Revisjonikomisjoni kuulusid Rutt Enok (Harju Maakonnaraamatukogu), Ruth Hiie (RR) ja Kersti Kikkas (TPÜR, Keskkonnaministeerium).
Juhatus pidas aasta jooksul kaheksa koosolekut, neist kaks laiendatud koosseisuga. Juhatuse koosolekutel arutati suuremate ERÜ ürituste korraldamist, sektsioonide ja komisjonide ettevalmistatud dokumente – Aasta maaraamatukoguhoidja reeglistik, kutsekoolituse programm, kutseeksami juhend jm. Kinnitati ka kutseomistamise tasu suurus. Abistati Tööturuametil koostada raamatukoguhoidja kutsekirjeldust.
Aasta lõpus moodustas juhatus töörühma, et alustada eeltööga lugeja rahulolu uuringu kavandamiseks Eesti rahvaraamatukogudes. Töörühma kuuluvad Lea Pett, Sirje Bärg, Vallo Kelder ja Rutt Rimmel. Uuring loodetakse läbi viia 2007. aasta kevadel.
Maikuu laiendatud koosseisuga koosolekul tutvustasid Kultuuriministeeriumi tegevust ja arengukava 2007–2010 asekantsler Anton Pärn ja raamatukogunõunik Meeli Veskus. Samal koosolekul tegid uuringufirma PW Partners spetsialistid uuringu “Raamatukogu- ja infoteenus eesti arengus” tulemustest väga lühikese ja üldise ülevaate. Firma esindajate sõnul antakse uuringu lõpptulemus üle tellijatele – Kultuuri- ja Haridus- ja Teadusministeeriumidele, kes otsustavad uuringutulemuste avalikustamise ja edasise tegevuse.
Juhatus esitas Kultuuriministeeriumile arvamuse rahvaraamatukogu seaduse muudatuse seaduse eelnõu mitme paragrahvi kohta, millest eelnõu teksti jäid lõpuks siiski vähesed.
Juhatuse liige Sirje Bärg ja Rapla Keskraamatukogu peaspetsialist Katrin Niklus kohtusid Riigikogu kultuurikomisjoni liikmete Ela Tomsoni ja Elle Kulliga. Kõne all oli teavikute soetamise raha tõus 2007. aastal jm.
ERÜ liikmete postiloend (ery(at)lists.eenet.ee) loodi 21. veebruaril ja septembris toimus Vallo Kelderi õhutusel mõttevahetus Valle-Sten Maiste ajakirjandusartiklites avaldatud seisukohtade üle, millest olulisemaid arvamusi avaldati ajakirjas Raamatukogu. Samuti tuli mitmeid ettepanekuid vastuseks Anneli Sepa üleskutsele esitada ideid järgmise aasta raamatukogupäevade motoks. Listi loomine on andnud võimaluse omavaheliseks suhtlemiseks, mida siiski ei ole infovahetuseks täiel määral ära kasutatud. Leidub neidki, kes  on palunud end listist välja arvata.  Kokku on ERÜ bürool hallata neli postiloendit: lisaks liikmete omale juhatuse, maaraamatukogude ja ERBA kontaktisikute listid.
ERÜ kodulehekülje aktiivne uuendamine katkes detsembris seoses tehniliste põhjustega RR serveris.

TEGEVUS

Kutsekvalifikatsiooni omistamine
ERÜ kutsekomisjoni kuuluvad Malle Ermel (esimees, TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (Rapla KR), Eve Rahkema (Tallinna Laagna Gümnaasiumi raamatukogu), Krista Talvi (ERÜ), Ilmar Vaaro (TÜ VKA). Esimest korda võttis ERÜ kutseomistamise avaldusi vastu juba 2005. aasta lõpus ning kahekümne üheksale esitas 216 inimest. Kutsekomisjoni koosolekud, inimesele anti kutsetunnistused üle 2006.a. aastakoosolekul. Uus taotlusvoor oli 20. novembrist kuni 20. detsembrini 2006. a. Seekord oli huvi palju suurem, avalduse kus otsustatakse kutse omistamine toimuvad 2007.  aasta jaanuaris.
Raamatukoguhoidja III, IV, V kutseeksamite vastuvõtmiseks ning selleks vajalike dokumentide väljatöötamiseks moodustas kutsekomisjon 9. jaanuaril 2006. a. viieliikmelise kutseeksami komisjoni järgmises koosseisus: Tiiu Reimo (esimees), TLÜ infoteaduste osakonna raamatuteaduse professor, Janne Andresoo, ERÜ juhatuse esindaja, Aira Lepik, TLÜ infoteaduste osakonna raamatukogunduse dotsent, Vallo Kelder, TÜ VKA raamatukogunduse ja infoteaduse osakonna raamatukogunduse õppetooli juht, Aivi Sepp, TÜ VKA raamatukogunduse ja infoteaduse osakonna infoteaduse õppetooli juht. Väljatöötatud Raamatukoguhoidja kutseeksami juhendi kinnitas ERÜ juhatus 30. juunil 2006. Raamatukoguhoidja III, IV ja V kutseeksameid oleks olnud võimalik sooritada detsembris, kuid soovijate puudusel jäid eksamid ära.
ERÜ esitas aasta lõpus kutset omistava organi tegevuse aruande Kultuuri Kutsenõukogule. ERÜ esindaja nõukogus on Janne Andresoo.  
Kutseomistamise protseduure on tutvustanud kutsekomisjoni liikmed maakondade seminaridel jm.

Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas (ERBA)
2006. aasta aastakoosolekul avalikustatud raamatukogude ühisprojekti ERBA liideti aasta jooksul üle kahesaja inimese andmed, 2007. a. algul (18.01.2007) oli andmebaasis 857 kirjet. Andmestiku kogumine ja toimetamine jätkub jooksvalt 2007. aastal. oimetuskolleegium koosseisus Anne Ainz (RR), Malle Ermel (TÜR), Linda Kask (ERÜ), Maare Kümnik (TÜR), Reet Oruste (Tallinna KR), Helje Riives (TTÜR), Kalju Tammaru (EHR) ja Anne Valmas (peatoimetaja, TLÜAR) pidas ühe koosoleku, kus arutati andmebaasi avalikustamiseks vajalikke tarkvaramuudatusi ning tehti vastavad ettepanekud OÜ Tarkvarastuudiole.

SUUREMAD ÜRITUSED

Aasta- ja kõnekoosolek
ERÜ aastakoosolekul 28. veebruaril 2006 osalenud 239 liiget kinnitasid juhatuse tegevusaruande, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ning valisid juhatusse viis uut liiget. Kõnekoosolekul “Ütle, mida sa loed ja ma ütlen..” esinesid TLÜ lastekirjanduse dotsent Mare Müürsepp, Rocca al Mare Kooli emakeele ja kirjanduse õpetaja Kaja Komissarov ja Sihtasutuse Autorihüvitusfond tegevjuht Ainiki Väljataga.

Raamatukogupäevad
2006. aasta juhtmõtet “Lugedes rikkamaks” tutvustav plakat oli raamatukoguhoidjate hulgas populaarne ning valmis ka seekord kirjastuse “Koolibri” kaasabil. 20.–30. oktoobrini toimunud raamatukogupäevade avapäev Võru kultuurimajas Kannel oli omanäoline tänu nii korraldajatele Võrumaa Keskraamatukogust kui päeva juhile Contrale ning kohalikule näitetrupile. Konverentsil kõnelesid Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg ja vanemteadur Sirje Olesk ning Võrumaa kirjamees Olavi Ruitlane. Kirjanduse tundmise võistlusel osalenud viieteistkümne võistkonna hulgast saavutas taas kord parima tulemuse Tartu Linnaraamatukogu (Tiina Sulg, Kairi Korts, Halliki Jürma), tartlastele järgnesid Raplamaa (Mariina Madisson Lellest, Tiina Talvet ja Taimi Jürgenson keskraamatukogust) ja Jõgevamaa võistkond (Ene Karu keskraamatukogust, Ene Sööt Jõgeva Linnaraamatukogust ja Ene Maasik Lümatist). Küsimused koostasid eelmise aasta võitjad eesotsas Tiina Tarikuga Tartu Linnaraamatukogust. Lisaks ERÜ auhindadele pani eriauhinnad välja Lehepunkt.

Võistluse “Infootsing internetist” eelvoorus osales 63 inimest, 27. oktoobril Rahvusraamatukogu arvutiklassis toimunud lõppvõistlusele pääses, nagu ikka, kümme parimat. Võidu viis seekord Tartusse Krista Lepik TÜRist, teise koha saavutas Kristiina Jaansen (RR) ja kolmanda Kaire Kroon (Kehra Linnaraamatukogu). Üheksandat korda toimunud võistluse küsimused koostasid ja võistluse korraldasid Vaiko Edur Pärnu Uue Kunsti Muuseumi raamatukogust ja eelmise aasta parim Katrin Karus RRist. Pärnu Uue Kunsti Muuseumilt olid ka eriauhinnad.
Eesti raamatu päeval 23. oktoobril tutvustati paljudes raamatukogudes eesti autorite uusi teoseid, tehti teemakohaseid väljapanekuid jm. Tartu Linnaraamatukogus toimus ettekandepäev "Eesti romaanivõistlused aastatel 1927–2004" ja RR koos ERÜga korraldas ümarlaua "Miks ma armastan eesti kirjandust".
VII maaraamatukoguhoidja päev toimus Pärnu teatris Endla. Esinesid kohalikud kultuuriinimesed – Mark Soosaar ja Kati Murutar. ERÜ kuulutas välja maakondade Aasta maaraamatukoguhoidja 2006.

SEKTSIOONIDE, TOIMKONDADE, TÖÖRÜHMADE, PIIRKONDLIKE ÜHENDUSTE JT TEGEVUS

Kokku toimus ERÜ egiidi all üle kahekümne koolitusürituse, sektsioonidesse, toimkondadesse ja töörühmadesse kuulub ligi paarsada inimest. Eks-klubi sai aasta jooksul kokku üheksal korral.

Kogude toimkond (juht Silvi Metsar, TLÜ AR)
Toimkonda kuulub kuusteist liiget. Tööprobleemide arutamiseks kasutati interneti võimalusi ning erinevaid raamatukogunduslikke kokkusaamisi. Kokku saadi aasta lõpus. Tehti kokkuvõtteid mööduvast aastast, arutati 2007. aastaks plaanitavaid tegevusi. Käsitlemist leidis ettepanek siduda kogude toimkonna plaane senisest enam ELNET konsortsiumi tegevusega. Nimetet teemaga otsustati jätkata 2007. aastal. Toimkonna uueks juhiks valiti RR peavarahoidja Mihkel Volt.

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro)
Toimkonda kuulub 14 liiget. Koolitustoimkond on tervikuna, suuremate või vähemate jõududega osalenud järgmistes ettevõtmistes:
- osalemine raamatukoguhoidja III, IV, V kutseeksamite vastuvõtmiseks vajalike dokumentide väljatöötamises;
- tagasisideme kogumine 2005/2006 õppeaastal toimunud kutsekoolituse kohta nii TLÜs kui TÜ VKAs, selle analüüsimine ja parandusettepanekute tegemine Raamatukoguhoidja III kutsekoolituse programmi ning selle esitamine ERÜ juhatusele;
- 5. oktoobril koolituspäeva läbiviimine Saare maakonna raamatukoguhoidjatele. Väljasõiduistungi Saaremaale aitasid meeldejäävaks muuta Saare Maakonna Keskraamatukogu juhtivtöötajad Anu Vahter ja Maire Rauk. Külastati Kuressaare Linnateatrit, Kuressaare Gümnaasiumi raamatukogu, Saare Arhiivraamatukogu, Kuressaare Lossi, Raekoda, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Spordihoonet jt.

Lasteteeninduse toimkond (juht Ülle Kuuse, Tallinna Keskraamatukogu)
Toimkonnas on üheksa liiget ja kaks kontaktisikut. Toimkond osales ERÜ kooli- ja maaraamatukogu sektsiooni ning lasteteeninduse toimkonna ühisteabepäeva „Tea, mida loed” ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Tegi koostööd Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga II Tallinna Raamatupäeva raames toimunud Lugemishuvi konverentsi ettevalmistamisel. Toimkonna peaettevõtmiseks oli 3. üleriigilise lasteraamatukogu-töötajate päeva läbiviimine Elvas. TÜ VKA üliõpilane Mae Mitti tutvustas oma seminaritööd „Eesti rahvaraamatukogude lasteteenindus 1991-2005”ja Viljandi Linnaraamatukogu lasteteeninduse spetsialist Ülle Rüütel uuringut „Lasteraamatukoguhoidjate täiendkoolituse võimalused ja vajadus”. Sellele tuginedes on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga koostatud lasteraamatukoguhoidjatele suveakadeemia programm. Koolitus toimub 4. – 7. juunini 2007 Viljandi Kultuuriakadeemias.
Toimkonna juhatus pidas ühe koosoleku Tallinna Keskraamatukogus.

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond (juht Katrin Karus, RR)
Koostöös ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga jätkati tööd liikide ja märksõnadega, et  teavikud oleksid paremini kättesaadavad.
Põhitegevus aruandeaastal toimus ELNET Konsortsiumi liigitajate-märksõnastajate listi kaudu. Arvamustevahetuse käigus leidsid lahenduse paljud liigitamise, märksõnastamise ja infootsinguga esilekerkinud probleemid. Infoajastul puudub sagedasteks kokkutulekuteks vajadus, kuna asju saab arutada ka veebilisti kaudu ning toimus aruandeaastal vaid üks koosolek 16. veebruaril 2006. ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna ja ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühma ühiskoosolekul jõuti otsusteni enamikus listis tõstatatud küsimustes.
Jätkati traditsiooniks kujunenud ekskursioone raamatukogudesse eesmärgiga tutvuda liigitamise ja märksõnastamise probleemidega eri tüüpi raamatukogudes ja luua kontakte kolleegidega. Külastati Eesti Panga Raamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu. Laiendati toimkonna koosseisu uute liikmetega (kokku 21).

Terminoloogia toimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)
Toimkonnas on kaksteist liiget, toimus kuus koosolekut, iga koosolek kestis neli tundi.
2006. aastal lõpetati infoteaduse terminite läbivaatamine, täpsustamine ja täiendamine ning alustati lugejateeninduse terminikirjete läbivaatamist. Raamatukoguterminite andmebaasis parandati ja täiendati kogu infoteaduse terminiplokk.
Vaadati läbi ka standardi “Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika” uue versiooni (ISO 2789:2006) tõlke terminid ja lisandunud mõisted.
Terminoloogiaalase ühistegevuse 35. tegevusaastat tähistati seminariga Rahvus-raamatukogus. Seminaril anti ülevaade aastakümneid kestnud terminoloogia-tegevusest, misjärel keskenduti valdkonna oskussõnavara kujundamisele kiiresti muutuvas ühiskonnas ja seda kajastavas keelekeskkonnas. Oskuskeeleseminar ühendas väitlusteks eri alade asjatundjad. Seminaril esinesid ettekannetega terminoloogiatoimkonna liikmed Hans Jürman, Kalju Tammaru, Sirje Nilbe ja Elviine Uverskaja ning Tallinna Ülikooli professor Tiiu Reimo ja Tartu Ülikooli lektor Veiko Berendsen. Seminari korraldustoimkonda kuulusid Siiri Lauk, Kalju Tammaru ja Elviine Uverskaja.

Vanaraamatu toimkond (juht Kadri Tammur, TÜR)
Toimkonda kuulub 24 liiget. Märtsis oli RRis vanaraamatu kataloogimisele pühenda-tud praktiline seminar ”Vanaraamatu kirjeldamise kogemusi eri raamatukogudes, CERL-ist võetud kirjete konverteerimine”.
Septembris korraldas vanaraamatu toimkond väljasõiduseminari ”Vanaraamatu ja Baltika kogud Riias”. 21 eesti vanaraamatu spetsialisti tutvus vanaraamatu ja Baltica kogudega Läti Teaduste Akadeemia Raamatukogus ja Läti Rahvusraamatukogus. Koos läti kolleegidega peeti maha ühisseminar, kus kumbki pool sai vahetada kogemusi ja kavandada tulevikuvisioone seoses vanaraamatu ja erikogude säilitamise, uurimise ja avamisega. Ka Läti raamatukogudes on juba mõnda aega olnud aktuaalseks teemaks vanaraamatu konverteerimise ja digiteerimisega seotud probleemid. Tutvuti ajalooliste kogudega. Reis Riiga õnnestus igati. Kõik, mis planeeritud, sai ka teoks. Läti kolleegid näitasid meile selliseid aardeid, mida meie kogudes paraku ei ole.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)
Töörühma kuulub seitse liiget. Peamine tegevussuund oli komplekteerimis-osakondade juhatajate ja töörühma liikmete koolitamine. Korraldati kaks koolituspäeva – kevadel Viljandi Linnaraamatukogus ja sügisel Eesti Rahvusraamatukogus. Tutvuti keskraamatukogu komplekteerimisosakonna tööga, arutati komplekteerimise korraldust 2005. aastal, kuulati loenguid ajaviitelisest tõlkekirjandusest (Tiina Tarik, Tartu Linnaraamatukogu) ja tänapäeva rootsi kirjandusest (Anu Saluäär, „Loomingu Raamatukogu” toimetaja) jm. Arutleti ka kirjanduse valiknimestike koostamise otstarbekuse üle ning otsustati koostamine lõpetada ja leida mõni muu, operatiivsem, väljund uudiskirjanduse laiemaks tutvustamiseks.
Toimus kaks töörühma koosolekut, kus arutati komplekteerimisega seonduvaid jooksvaid küsimusi (info kättesaamine, edastamine jms.), kirjanduse valiknimestike vormistamisega seotud probleeme, vaeti uusi võimalusi, mis asendaks valiknimestikke (kriitiline bibliograafia, soovituse TOP 10), tehti kokkuvõtteid senisest tegevusest ja edaspidistest plaanidest.

Erialaraamatukogude sektsioon (juht Ene Saar, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
Sektsioon ühendab 53 raamatukoguhoidjat ja infospetsialisti. Sektsioon korraldas oma liikmetele erialaseid koolitusi, toimus kolleegide mõttevahetusi. Külastati Hoiuraamatukogu, et leida vastust küsimusele  “Kas mittetarvilikud raamatud ja ajakirjad Sinu raamatukogus võiksid olla veel kellelegi kasulikud? Jah, kui neid on võimalik leida ESTER-i kaudu”.
Korraldati kaks seminari
- märtsis üle saja osavõtjaga ja Biospinno toetusel “ISI andmebaasid ja nende kasutamine teaduse hindamisel” Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis;
- oktoobris Briti Nõukogus seminar “Esitluse ettevalmistamise valu ja võlu”. Seminarile järgnes KUMU ühiskülastus
Detsembris toimus aruande-valimiskoosolek, mis oli ühendatud jõululõunaga. Leiti, et aasta oli tegus, kokkusaamised on olnud töised.

Kooliraamatukogude sektsioon (juht Piia Selge, Arte Gümnaasiumi raamatukogu)
Sektsiooni juhatuses on seitse liiget, igas maakonnas on maakonnajuhatus, v.a. Valgamaa). 2006. a. tegevuse peaeesmärgiks oli leida võimalus ja teha senisest tõhusamat koostööd lasteteeninduse toimkonna ja maaraamatukogude sektsiooniga ning oma sektsiooni maakondlike juhatuste esinaistega.
Korraldati. kaks vabariiklikku teabepäeva. Märtsis oli RRis ühisteabepäev „Tea, mida loed!“, kus osavõtjateks olid lisaks kooliraamatukoguhoidjatele ka kolleegid laste-ja rahvaraamatukogudest. Kuulati loenguid tänapäeva eesti kirjandusest (Maire Liivamets), tõlkekirjanduse levikust Eestis (Kersti Unt)  ning lastekirjandusest (Ilona Martson) . Novembris toimus teabepäev „Kooliraamatukogu kui kommunikatsioonikeskus“. Räägiti kooli võimalustest praegustes konkurentsitingimustes, suhtlemiskompetentsusest, kuulati kokkuvõtet suveseminarist ja vabariiklikust gümnaasiumide raamatukogude ülevaatusest ning kutse-ja täiendõppe võimalustest jm.
Suvel toimus Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse toetusel Järvamaal 15. kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar „Erivajadustega laps kooliraamatu-kogus“. Kuulati loenguid erinevate ja erivajadustega lastest, tehti kokkuvõte üleriigilisest eesti ja veneõppekeelega gümnaasiumide ülevaatusest jm. Et paremini mõista ja aru saada pimeda inimese seisundist meie keskel, võttis seminarist osa kevadel gümnaasiumi lõpetanud Maarja Haamer.
Sektsioon tegi koostööd Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega. Ülevabariigilise eesti õppekeelega gümnaasiumide ülevaatuse komisjoni töösse olid ekspertidena kaasatud Ester Sõrmus ja Piia Selge. Tehti omapoolsed ettepanekud muudatuste kohta Haridusministri määrusesse „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“.

Maaraamatukogu sektsioon (juht Irma Raatma, Väike-Maarja vallaraamatukogu)
Lisaks esinaisele kuulub sektsiooni iga maakonna esindaja, kellel on vajadusel ka asendusliige. Maaraamatukogude sektsioon oli üks märtsikuise ühisteabepäeva “Tea, mida loed!” korraldajatest. Juba viieteistkümnendat korda toimus maaraamatukogude suvine seminarlaager, seekord Hiiumaal. Koostati suvelaagrite kroonikaraamat, koguti laagriliste mälestusi, aktiivsemaid laagerdajaid turgutati tänukirja ja mälestusesemetega.
VI raamatukogutöötaja päev peeti Pärnus.
Koostati tunnustuse Aasta maaraamatukoguhoidja reeglistik ja kandidaatidele esitatavad nõuded, mida rakendati parima maaraamatukoguhoidja valikul igas maakonnas.
Viidi läbi küsitlus maaraamatukogude varustatusest arvutite ja programmidega ning muu tehnikaga.

Eks-klubi (eestseisuse president Juta Kaps)
Klubi eestseisus on kuueliikmeline. Klubi jätkas traditsiooniliselt, tehes ühiskülastusi näitustele, raamatukogusse, muuseumidesse jm, kogunedes keskmiselt korra kuus. Septembri esimesel kolmapäeval sõideti koos Läänemaale ning detsembri alguses peeti RRis meeleolukas jõulupidu.
Tartumaa Kogu (juht Vaike Kurel, Tartu Kunstigümnaasiumi raamatukogu)
Kogu tegutses aktiivselt: korraldati mitmesugustel teemadel loenguid, külastati raamatukogusid, käidi reisi Gotlandil, osaleti ühiselt ERÜ suurematel üritustel jm.
Kuna Tartumaa Kogul on tavaks usaldusisikuid iga kahe aasta tagant vahetada, valiti uueks usaldusisikuks Halliki Jürma Tartu Linnaraamatukogust.

Võrumaa Ühendus (juht Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)
Ühendus jätkas koostööd kohalike raamatukogudega ja korraldas koolitus- ja raamatupäevi, tutvus raamatukogudega maakonnas ja mujal, tähistas Võrumaa Keskraamatukogu sünnipäeva, kohtus Võru linnapea Ivi Eenmaaga, korraldas kohtumisi kirjanikega jm. Aasta algul toimus ühenduse traditsiooniline pidulik aastakoosolek ja detsembris endiste raamatukogutöötajate III kokkutulek.

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE
ERÜ aastapreemia 2005 sai sihikindla töö eest raamatukogus ja kohaliku kultuurielu edendamisel Saverna raamatukogu juhataja Tiina Hoop ning teenetepreemia loova innustunud töö eest laste raamatukoguteeninduse arendamisel ja selle järjepidevuse hoidmisel Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konsultant Leida Olszak.

Koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga andis ERÜ välja bibliograafia auhinna. Žürii – Merike Kiipus (KMAR), Marja Kivihall (TLÜ AR), Mare Kurvet (RR), Anne Laumets (TÜR), Anneli Sepp (EMTAR) – ettepanekul tunnistati parimaks Sirje Tammoja (TÜR) koostatud ja toimetatud bibliograafia "Jaan Eilart". Bibliograafia puhul tõsteti esile töö põhjalikkus, registrite rohkus ning väljaande kultuurilooline tähendus ja väärtus. Tunnustamise vääriliseks peeti bibliograafiaid “Ajakiri "Eesti Kirik" koondsisukord 1950-2000” ning väljaannet “Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia 1982-2003". Kokku esitati hindamiseks viis 2004–2005 ilmunud tööd.

Aasta maaraamatukoguhoidja 2006 tunnustuse pälvisid Lagedi raamatukogu juhataja Ilme Ingel (Harjumaa), Käina raamatukogu juhataja Maili Uibo (Hiiumaa), Toila raamatukogu juhataja Lea Rand (Ida-Virumaa), Vaimastvere raamatukogu juhataja Maris Paas (Jõgevamaa), Oisu raamatukogu raamatukoguhoidja Eha Marrandi (Järvamaa), Kirbla raamatukogu juhataja Tiiu Aasrand (Läänemaa), Ulvi raamatukogu juhataja Liia Pall (Lääne-Virumaa), Värska raamatukogu juhataja Eha Kütt (Põlvamaa), Aruvälja raamatukogu juhataja Malle Kiis (Pärnumaa), Eidapere raamatukogu juhataja Anne Idvand (Raplamaa), Pihtla raamatukogu juhataja Janne Sepp (Saaremaa), Lohkva raamatukogu raamatukoguhoidja Lea Tali (Tartumaa), Tsirguliina raamatukogu juhataja Hele Reimaa (Valgamaa), Tarvastu raamatukogu juhataja Kristi Tamm (Viljandimaa) ja Vastseliina raamatukogu juhataja Lea Lillemets (Võrumaa).
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital otsustas ERÜ juhatuse ettepanekul anda 2006. a. tänutoetuse Lenna Elistele (Pärnu Keskraamatukogu), Marika Heinapuule (Kärdla Linnaraamatukogu), Hans Jürmanile (ERÜ terminoloogia toimkonna kauaaegne liige), Inga Kuljusele (Võrumaa Keskraamatukogu), Ülle Kuusele (Tallinna Keskraamatukogu, ERÜ) Jaanus Kõutsile (Rocca al Mare Kooli raamatu-koguhoidja, ERÜ), Irma Raatmale (Väike-Maarja vallaraamatukogu, ERÜ) Piia Selgele (Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu, ERÜ) Krista Talvile (RR, ERÜ)ja Kadri Tammurile (TÜR, ERÜ).


KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD 2006. AASTAL
 
- Eesti Kirjanike Liit
- Eesti Kultuurkapital
- Eesti Rahvusraamatukogu
- Haridus- ja Teadusministeerium
- Hasartmängumaksu Nõukogu
- Kirjastus Koolibri
- Kultuuriministeerium
- Kärdla Linnaraamatukogu
- Pärnu Keskraamatukogu
- Tartu Ülikooli Raamatukogu
- TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
- TTÜ Raamatukogu
- Võru Linnavalitsus
- Võrumaa Keskraamatukogu
 

KIRJASTUSTEGEVUS
Aasta algul ilmus kaua aega käsikirjas seisnud ERÜ aastaraamat nr. 15, 2003. Aasta jooksul koostas toimetuskolleegium koosseisus Janne Andresoo (koostaja ja toimetaja), Malle Ermel, Linda Kask, Krista Talvi ja Reet Olevsoo aastateraamatut 2005. ja 2006. aasta kohta. Põhiosas valmis aasta lõpuks ka käsikiri, kuid trükkitoimetamiseni ei jõutud.
Jätkati ERÜ veeru sisustamist ajakirjas Raamatukogu. Hasartmaksumängu Nõukogust ajakirja Raamatukogu väljaandmiseks eraldatud toetusest kaeti trükikulud ja osaliselt honorarid.
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) rahvuslik liige.
ERÜ kuulub IFLA nelja sektsiooni ning aastateks 2005–2009 on kolme sektsiooni alalistesse komiteesse valitud ERÜ poolt esitatud liikmed:
- hariduse ja koolituse sektsioon, alalise komitee liige Aira Lepik;
- liigitamise ja märksõnastamise sektsioon, alalise komitee liige Sirje Nilbe;
- ülikooliraamatukogude ja teiste universaalsete teadusraamatukogude sektsioon, alalise komitee liige Mare-Nelli Ilus;
- raamatukoguühingute juhtimise sektsioon.
Aastakongressil  Seolis osalesid neist S. Nilbe ja M.-N. Ilus, ERÜd esindas eelmine juhatuse esinaine Janne Andresoo.
Juhatuse liige Vallo Kelder osales 18.-19. mail Helsingis toimunud Soome Raamatukoguühingu konverentsil “Whose Internet” . Ülevaade konverentsist vt. ajakiri Raamatukogu nr 6, lk. 39-40.
Aasta lõpus kohtus Krista Talvi Läti Raamatukoguühingu esinaise Anna Maulinaga, et arutada järgmisel aastal Eestis toimuvat Balti raamatukoguhoidjate VIII kongressi.

ERÜ 2006. AASTA TULUD JA KULUTUSED
RAHA LIIKUMINE 2006. AASTAL

01.01.2006 ERÜl kassas ja pangas kokku 53 257
Kokku laekus 2006. aastal panka ja kassasse, s.h.:  557 971

Kulutati kokku

 471 471
 31.12.2006 kassas ja pangas kokku *, s.h  139 757
 - kassas  1 873
 - pangas  137 884

2006. aasta tulud olid 557 721 krooni ja kulud 471 471 krooni

KOKKUVÕTE
Aasta tegemistest võib esile tõsta kutseomistamisega seonduvat – tööd alustas  kutseeksamikomisjon, vaadati läbi kutsekoolituse programm ja kutseomistamise kord, aasta algul anti välja esimesed kutsetunnistused ja aasta lõpul võeti juba teist korda vastu dokumente kutsetaotlejatelt. See sai teoks koolituse toimkonna, kutsekomisjoni ja kutseeksamikomisjoni koostöös.
Aasta plusspoolele jääb ka ERÜ liikmete postloendite loomine ja ühingu struktuuriüksuste, eriti sektsioonide, terminoloogiatoimkonna ja eelmisel aastal alustanud lasteteeninduse toimkonna aktiivne tegutsemine.
ERÜ juhatus tänab kõiki tegusaid liikmeid ja raamatukogusid, kelle kaasabil ja toel on ERÜ ettevõtmised teoks saanud.

Anneli Sepp
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine
12. veebruaril 2007

Kalender