preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUS 2010. AASTAL

LIIKMESKOND

2010. aastal astus ERÜsse 24 uut liiget, neist 20 liitus aastakoosoleku ja raamatukogupäevade ajal toimunud värbamiskampaania käigus, mil sai liituda sisseastumismaksuta. Aasta jooksul lahkus kokku 31 liiget, neist 12 omal soovil, ülejäänud arvati välja usaldusisiku info põhjal, peamiselt liikmemaksu tasumata jätmise pärast. Maikuus sai üle 70 liikme meeldetuletuse 2009. aasta liikmemaksuvõla kohta, pärast mida alustati liikmete andmebaasi korrastamisega. Usaldusisikutel paluti täpsustada liikmete andmed, mis vajasid korrigeerimist. Korrastamise tulemusel arvati liikmete hulgast välja mitmeid inimesi, kes enam ei soovinud osaleda ühingu tegevuses või olid juba ammu loobunud ning jätnud maksu mitmeid aastaid maksmata. Liikmete andmebaasi korrastamine jätkub 2011.aastal

Aasta lõpul kuulus ERÜsse 802liiget, sh seitse auliiget, seitse toetajaliiget ja üks välisliige. Toetajaliikmetena kuulusid ERÜ-sse endiselt Harju Maakonnaraamatukogu, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.

2010. aastal lahkusid igavikuteele ERÜ liikmed Mare Laos ja Astrid Põder.

JUHATUS, REVISJONIKOMISJON JA BÜROO

2010. aastal oli juhatus kaheksaliikmeline ja sinna kuulusid ERÜ juhatuse esinaine Anneli Sepp (TÜR, ELNET Konsortsium) ja liikmed Ave Janu (esinaise asetäitja, TTÜR), Vaike Kurel (Vanalinna Hariduskolleegium), Helle Laanpere (Võrumaa Keskraamatukogu), Katre Riisalu (esinaise asetäitja, RR), Taie Saar (Kiili raamatukogu), Asko Tamme (Tartu Linnaraamatukogu) ja Õie Tammissaar (Lääne-Virumaa KR). Revisjonikomisjon koosseisus olid Rutt Enok (Harju MKR), Ruth Hiie (RR) ja Aita Kraut (TLÜ AR), kes revideerisid ühingu raha ja varasid 17. veebruaril 2010. aastal.

Toimus seitse juhatuse koosolekut, neist 4 Skype’s. Suve hakul kogunes juhatus Lääne-Virumaa KR-s, augustis toimus juhatuse ringreis Võru- ja Põlvamaa raamatukogudes ning septembris tutvuti Tehnikaülikooli raamatukogu uue hoonega.
Aasta algul planeeriti 2010. aasta tegevusi. Lugemisaasta raames kutsus juhatus kaaskodanikke üles raamatukogudele raamatuid kinkima ning algatas lugemise teemalise fotokonkursi. Juunikuus kohtuti EKAL-iga ning arutati koostöövõimalusi. Pea igal koosolekul arutati ERÜ arengukava, küsiti arvamusi ekspertidelt, tehti kokkuvõtteid ning arutati edasisi arengusuundi laiemas ringis. Aasta jooksul kutsus juhatus kokku kaks uut töörühma – raamatukogude turundus ja koduloobibliograafia.

Juunis saatis Eest Muusikakogude Ühendus Kultuuriministeeriumile pöördumise, millega ühinesid kõigi keskraamatukogude juhid ning ERÜ. Pöördumises käsitleti  audiovisuaalsete teoste laenutamist raamatukogudest ning tehti ettepanek muuta autoriõiguse seadust nii, et filmi esmasalvestuse tootjal ei ole õigust lubada ega keelata oma toodete laenutamist raamatukogust, kuid on õigus saada laenutamise eest tasu jm. Oktoobris sai EMKÜ pöördumisele vastuse, kuid sisulist arutelu osapoolte vahel ellu ei kutsutud.

ERÜ juhatus korraldas 4. veebruaril 2010 väljasõiduseminari, kus lisaks juhatuse liikmetele osale­sid usaldusisikud ja ERÜ struktuuriüksuse juhid. Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosa­konnas toimunud seminaril arutati, kuidas hoida organisatsioon jätkusuutlikult toimivana, kõneldi Lugemisaastast raamatukogudes jm. Vestlusringi juhatas juhatuse aseesimees Katre Riisalu. Loengu organisatsiooni turundamisest pidas Piret Hallik-Sass.

Linda Kask, kes on ühingu tegevuses aktiivselt kaasa löönud selle taasloomisest alates, oli viimast päeva ERÜ büroos tööl 30. aprillil 2010. Alates maist on tööl üks inimene, kuid Linda tegi vabatahtliku tööna ERÜ2010. aasta raamatupidamise.

RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE

ERÜ kutsekomisjoni kuulusid: Malle Ermel (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla KR), Kersti Rodes (Kutsekoda, hääleõiguseta), Piia Selge (sekretär, Tallinna ARTE Gümnaasiumi Raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja ERÜ) ja Ilmar Vaaro (TÜ VKA).

Kutse andmine

2010. aastal võeti avaldusi kutse taotlemiseks dokumentide alusel 15.augustist kuni 15.septembrini. ERÜ kutsekomisjon vaatas 30. septembril läbi 94 taotlust. Raamatukoguhoidja III kutse omistati 47-le raamatukoguhoidjale, raamatukoguhoidja IV 38-le raamatukoguhoidjale ja V kutseaste ühele raamatukoguhoidjale. Kaheksale avalduse esitanud raamatukoguhoidjale kutset ei omistatud.

Aastatel 2006-2010 on kokku välja antud 774 kutsetunnistust: III 386, IV 364 ja V 24.

ERÜ esitas Kultuuri Kutsenõukogule aruande kutse andmise korraldamise ja kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

Raamatukoguhoidja kutsestandardi uuendamine

Raamatukoguhoidja kutsestandard III, IV, V kehtib 2011 .aasta detsembrini. Uue raamatukogu­hoidja kutsestandardi versiooni väljatöötamiseks moodustati 2010. aasta sügisel töörühm koos­seisus: Janne Andresoo (RR), Kaie Holm (Tallinna KR), Aira Lepik (TLÜ), Sigrid Mandre (TLÜ AR), Heli Priimets (Tallinna Majanduskooli raamatukogu), Piia Selge (Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu), Anneli Sepp (TÜR, ERÜ), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Ilmar Vaaro (TÜ VKA), Kersti Rodes (Kutsekoda). Kutsestandardi töörühm käis 2010. aastal koos kaks korda – 18. novembril ja 7. detsembril. 

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE

ERÜ aastapreemia 2009 pälvis RR-i raamatukoguterminoloogia juhtiv spetsialist, ERÜ termino­loogiatoimkonna sekretär Siiri Lauk. Tunnustati tema tööd oskuskeele ala: toimkonna töö sujuv korraldamine, oskuskeelepäevade korraldamine, raamatukoguterminite e-sõnastiku haldamine jm.

Erandkorras anti välja kaks teenepreemiat:

ERÜ teenetepreemia 2009 pälvis Anne Ainz, kes on aastakümneid tegelenud eesti retrospektiivse rahvusbibliograafiga, esinenud ettekannetega rahvusbibliograafia koostamise ja raamatuajaloo teemadel, koostanud näitusi ja pidanud loenguid rahvusbibliograafia ajaloost.

ERÜ teenetepreemia 2009 sai ligi 45 aasta Koigi raamatukogu juhatanud Mare Nurmsalu. Nende aastate jooksul on Koigi raamatukogu saanud kohalikuks kultuuri- ja elukestva õppe keskuseks –paigaks, kuhu kohalik rahvas tahab rõõmuga tulla.

Teenetepreemia suurus oli a’ 6250 krooni ja aastapreemia 5 000 krooni ning selle väljaandmist toetas Kultuuriministeerium.

Bibliograafia auhinnale oli esitatud üksteist aastatel 2008 ja 2009 ilmunud bibliograafiaväljaannet. Auhinnakomisjon (Aurika Kruus (esimees, TLÜ AR), Anne Kõre (TÜR), Annemaria Onoper (KMAR), Katre Riisalu (RR, ERÜ), Li Seppet (EMÜR)) otsustas jagada auhinna kahe bibliograafianimestiku vahel ning anda auhinna bibliograafia „Eesti perioodika 1941-1944“ eest koostajale Külli Kaunissaarele ja „Hando Runnel : bibliograafia 1963-2008“ eest koostajale Sirje TammojaleBibliograafia auhinda annavad üle aasta välja ERÜ ja TLÜ AR ning selle suurus oli 2010. aastal 10 000 krooni.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2010 anti TTÜ Raamatukogu avakogu elektroonilisele juhile Juku. Rait Aguraijuja loodud avakogu juht on aasta teona teadusraamatukogus eeskujuks teistele Eesti raamatukogudele. TTÜ raamatukogus loodud tarkvaraarendus on esimene sellelaadne lahendus Eestis. Avakogu juht aitab leida vajaliku materjali raamatukogu ruumis ja on seotud ka e-kataloogiga ESTER.

Aasta tegu erialaraamatukogus 2010 läks MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuses tegutsevale fonoteek-raamatukogule koos infokeskusega, mis on suurepärane näide innovaatilisest lähenemisest muusikainfo kättesaadavaks tegemisel raamatukogus. Pärimusmuusika keskuse esindajana sõnas Sofia Joons auhinna kättesaamisel, et nii suur tunnustus tuli üllatusena ja innustab seni teostamata ideid pärimusmuusika teabekeskuses teoks tegema.

Laureaadid avalikustati III teadus- ja erialaraamatukogu päeval Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Aasta teole teadusraamatukogus oli esitatud ka E-rahvusraamatukogu ja TTÜR-i teenuseid tutvustavad videod. Aasta teole erialaraamatukogus kandideeris Narva kolledži raamatukogu, mille juht Ingrit Zolotov on arendanud kolledžis hästi toimiva raamatukogu.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2010 auhinnaga tunnustati aktiivse, innovatiivse ja tulemusliku töö eest laste lugejateeninduse arendamisel Võrumaa KR lasteosakonna bibliograafi Eve Timmit. Tiitel avalikustati VII lasteraamatukoguhoidja päeval Pärnus. Auhinnale kandideerisid Lääne MKR lasteosakonna raamatukoguhoidja Eevi Kliss, Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna peaspetsialist Epp Nõgese ja Pärnu KR laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja Triinu Univer.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2010 auhinna pälvis Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu juhataja Vaike Mändmaa ning see anti üle kooliraamatukogude sektsiooni teabepäeval novembri lõpus. Auhinnale kandideeris kokku 12 kooliraamatukoguhoidjat.

Aasta kooliraamatukogu, aasta lasteraamatukoguhoidja, aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus anti välja Kultuurkapitali toel, kokku oli toetusstipendiumi suurus 30 000 krooni (iga auhinna suurus oli 7500 krooni).

Aasta maaraamatukoguhoidja 2010 pälvisid:

Elen Turi Turba raamatukogu raamatukoguhoidja Harjumaalt

Leelo Sarapuu Kõrgessaare raamatukogu juhataja Hiiumaalt

Valve Kollo Kurtna raamatukogu juhataja Ida-Virumaalt

Marika Aavasalu Kuremaa raamatukogu juhataja Jõgevamaalt

Pille-Riin Kranich Koigi raamatukogu juhataja Järvamaalt

Luule Kaunimäe Tuudi raamatukogu juhataja Läänemaalt

Maarika Lausvee Muuga raamatukogu juhataja Lääne-Virumaalt

Heli Adamson Kanepi raamatukogu juhataja Põlvamaalt

Tiina Kuum Allikukivi raamatukogu juhataja Pärnumaalt

Tiiu Talu Kohila raamatukogu raamatukoguhoidjaRaplamaalt

Eha Trumm Orissaare raamatukogu juhataja Saare maakonnast

Maret Lukken Ilmatsalu raamatukogu juhataja Tartumaalt

Saima Puusepp Õru rahvaraamatukogu juhatajaValgamaalt

Elvi Mägi Olustvere külaraamatukogu ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ühendatud raamatukogus juhataja Viljandimaalt

Tiina Lillmaa Obinitsa raamatukogu juhataja Võrumaalt

Juhatus tunnustas parimaid raamatukoguhoidjaid tänukirja ning meenevaasiga.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Üldkoosolek ja kõnekoosolek

ERÜ üldkoosolekule RR-i konverentsisaali oli 3. märtsil kohale tulnud 187 liiget, volitusi oli 259. Kuulati ära ja kinnitati 2009. aasta ERÜ tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2010. aasta tegevussuunad. Sõnavõtu korras tutvustas Krista Talvi kutsekomisjoni tegevust, Õie Tammissaar kutsus üles korraldama nn tasuta raamatu laatu ning tegi ettepaneku luua ERÜ juurde turunduse töörühm, Kalju Tammaru pani raamatukoguhoidjatele südamele oskuskeele kasutamise ja korrastamise vajalikkust.

Ivi Tingre avalikustas, et ta sõlmis 23. veebruaril 2010 Eesti Rahvuskultuuri Fondiga lepingu omanimelise fondi loomiseks eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut. Annetusi Siht­asutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond saab teha sihtasutuse arveldusarvele 221001101347 Swedbank'is. Ivi Tingre soovil esitatakse fondi stipendiumidele laekunud taotlused läbivaatamiseks ERÜ-le, kelle ettepanekute alusel ERF nõukogu stipendiumid määrab. 2010. aasta lõpuks oli fondi laekunud 123 623 krooni, sellest Ivi Tingre panus 90 tuhat. Annetused on endiselt oodatud!

Kõnekoosolekul „Lugemise apoloogia“ rääkisid Lugemisaastale kohaselt tuntud loomeinimesed, missugust osa on lugemine nende elus mänginud. Esinesid ajakirja Tuna toimetaja, kirjanduskriitik Andres Langemets, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli juhataja prof. Ingo Normet ja vabakutseline operaator ja režissöör Vallo Kepp. Kõnekoosolekut juhtis TLÜ AR-i väliseesti kirjanduse keskuse juhataja teadur Anne Valmas.

Raamatukogupäevad 20.–30. oktoobrini

Raamatukogupäevad toimusid Lugemisaastal, mille üleskutses rõhutati, et Lugemisaasta on mõeldud kõigile: ka neile, kes veel ei loe. Ka raamatukogupäevade moto „Jah lugemisele“ püüdis seda toonitada. Raamatukogupäevade plakati kujundas juba neljandat aastat järjest Tiit Tõnurist ja trükkis oma kulu ja kirjaga taas kirjastus Koolibri. Raamatukogudes toimuvad raamatukogupäevade ettevõtmised olid koondatud ERÜ kodulehele

Raamatukogupäevade avamisel 20. oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli aulas rääkisid lugemisest ning raamatukogudest kirjanikud ja publitsistid Mika Keränen, Jürgen Rooste ja Kaarel Tarand. Piia Salundi tutvustas algatust E-raamatukogu.com ning Margus Küppar käsitles loodavat e-raamatute müügikeskkonda. Päeva juhtis Olavi Pihlamägi. Avapäevast oli osa saama tulnud üle 200 raamatukoguhoidja ja see sai teoks tänu TTÜ raamatukogu rahalisele toetusele. Meeleolukas muusi­kaline tervitus oli TTÜ BigBandilt.

Raamatukogupäevade avapäeval toimunud raamatukoguhoidjate mälumängus osales viisteist võistkonda suurtest ja väikestest raamatukogudest. Rahvaraamatukogude kõrval astusid üles ka Rahvusraamatukogu, TTÜR ning ERÜ juhatus. Seekord valmistas mälumängu ette Kohtla-Järve KR, kes 2009. aastal sai loosi tahtel selle austava kohustuse osaliseks. Mängu lõpuks kujunes paremusjärjestus järgmiseks (I ja II kohta jäi eraldama vaid üks punkt): I koha saavutas Tartu Linnaraamatukogu võistkond: Piret Kiivit, Tiina Sulg, Tiina Tarik, II koha Rapla maakonna võistkond: Taimi Jürgens ja Tiina Talvet Rapla KR-st ning Mariina Madisson Lelle raamatukogust, III koha RR-i võistkond: Nansi Leppik, Airi Mürk, Riina Tammai. Võistlejad said tunnustuseks raamatukauplaus “Apollo” kinkekaardid ja Kohtla-Järve KR tubli töö eest ajakirja “Raamatukogu” 2011. aastatellimuse (kaks komplekti). Järgmise aasta mälumängu tegijate leidmiseks korraldatud õnneloosi liisk langes Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjatele. Edu teile!

22. oktoobril toimunud III teadus- ja erialaraamatukogude päeva juhtis Katrin Gottlob. Ettekannetega astusid üles TTÜR-i direktor Jüri Järs, Tartu Ülikooli erialaraamatukogude peaspetsialist Lilia Külv, RR-i kogude direktor Ülle Talihärm, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor Anneli Alt. Päev toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja kohapeal aitas üritust korraldada raamatukogu juhataja Ülle Kuuse.

Eesti raamatu päeva tähistati 23. oktoobril paljudes kohtades, RR-is vaadeldi eesti raamatu kirjastamist Eestis ja välismaal jm.

X maaraamatukoguhoidja päev Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 29. oktoobril oli juubelile kohaselt põnev ja pidulik. Põlvasse oli ka seekord kokku tulnud ligi kakssada maaraamatukoguhoidjat kohtuma kolleegidega ja huvitavaid esinejaid kuulama. Kümnendat korda tunnustati maakondade tublimaid ja anti üle auhind Aasta maaraamatukoguhoidja 2010. Päeva kohalikud peakorraldajad olid Külli Ots ja Reet Kappo Põlva KR-st.

Võistlust „Infootsing Internetist“ korraldas algusest lõpuni Krista Lepik TÜR-ist. 7. oktoobril toimunud eelvoorule oli registreerunud 60 osalejat. Võistluse lõppvoor oli 21. oktoobril TÜR-is. Esikoha saavutas Krõõt Kaljusto-Munck Tartu Linnaraamatukogust ja järgmise aasta võistluse korraldaja "teatepulk" läks talle üle. Teisele kohale tuli Kristi Ütt Eesti Rahva Muuseumi arhiivist ning kolmandale Carolina Schultz TLÜ AR-ist. Auhindadeks olid ka sellel mõõduvõtmisel raamatukauplaus “Apollo” kinkekaardid.

VII kirjandustuur Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes: toimus 2.-5. novembrini 2010ning selle peakorraldajad olid Kirjanike Liit Jürgen Rooste ja RR Maire Liivametsa isikus, ERÜ büroo aitas kaasa ettevalmistaval perioodil. Seitse meeskonda sõitis läbi kõik maakonnad, v.a Järvamaa.

LUGEMISAASTA 2010

Aastakoosolek otsustas välja kuulutada aktsiooni, mille üldpealkirjaks sai „Kingi raamatukogule raamat“. Aktsiooni mõtteks oli toetada raskel ajal vaimukultuuri ja sisuks pakkuda lugejale võimalust kinkida oma kodukoha raamatukogule uusi raamatuid. Kokkuvõte ilmub Katre Riisalu sulest ERÜ aastaraamatus 2010.

Lugemisaasta fotokonkurss „Lugemise lummuses“ kuulutati välja raamatukogupäevade avapäeval. Fotosid sai konkursile esitada ja portaali Delfi Pilt laadida kuni 17 detsembrini ja pilte hääletada 18.-31. detsembrini 2010. Fotokonkursi eesmärgiks oli kutsuda Lugemisaastal osalema ka neid, kes lugemisest enam või selle kõrval hindavad fotokunsti. Fotokonkursi auhinnafond oli 9 000 krooni, konkurssi toetasid Overall, Photopoint (eripreemiad) ja kirjastus Varrak (publiku lemmikud). Konkursile laekus 292 pilti. Žürii, koosseisus Livio Nimmer, Rait Aguraijuja, Vahur Puik ja Anneli Sepp hindasid fotode ideed, loomingulisust ja emotsionaalsust ning nende kunstilist ja tehnilist taset 19. jaanuaril 2011. Žürii valis konkursile esitatud piltide hulgast välja kolm parimat ning tegi ettepaneku vastavalt konkursi tingimustele välja anda auhinnad alljärgnevalt:

I Riho Vahtras, II Kulno Kaiklem, III Johann Kabonen.

Konkursi tulemused avalikustati Lugemisaasta lõpetamisel 21. jaanuaril.

Kokkuvõtlikult kirjutab Lugemisaasta tegemistest raamatukogudes ERÜ 2010 aasta aastaraamatus Kai Idarand RR-ist.

LÜHIÜLEVAADE STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST

Jätkasid tegevust kõik varem töötanud struktuuriüksused, 2010. aasta moodustati koduloobibliograafia ja raamatukogude turundamise töörühmad. Sektsioonide, töörühmade jt struktuuriüksuste aruannete täistekstid on ERÜ kodulehel:

Erialaraamatukogude sektsioon (juht Kristina Rallmann, Kaitseväe Peastaabi raamatukogu, alates märtsist Sirje Turta, Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu)

Märtsis korraldas sektsioon väljasõiduseminari Viljandisse, külastati Linnaraamatukogu ja VKA ning Viljandi Muuseumi raamatukogu. Mais toimus koolitusreis Soome. Osa võttis 17 raamatukogutöötajat erinevate kõrgkoolide ja asutuste raamatukogudest. Kahe päeva jooksul külastati viit raamatukogu Turus. Septembris tutvuti Tallinna Botaanikaaia raamatukoguga. Sektsiooni juhataja valmistas ette III teadus- ja erialaraamatukogude päeva sisulise poole.

Kooliraamatukogude sektsioon (juht Jaanus Kõuts, Rocca al Mare Kooli raamatukogu, alates juunist Piia Selge, Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu )

Aasta jooksul leidsid aset kaks teabepäeva ja suveseminar. Kevadisest teabepäevast  „Lugemis­aastast ja uuendatud riiklikust õppekavast” RRis võttis osa 147 ja sügisesest 133 raamatukogu­hoidjat. Augustis toimus Valgamaal suveseminar „Väärtused ja võimalused uuenenud riiklikus õppekavas”, osavõtjaid oli 59. Nii teabepäevadest kui suveseminarist on ilmunud kokkuvõtted aja­kirjas „Raamatukogu“. Suveseminari teostumisele aitas kaasa toetus Haridus- ja Teadusminis­teeriumilt ja Hasartmängumaksu Nõukogult.

Juunis toimus juhatuse erakorraline koosolek, kus Jaanus Kõutsi asemel tuli leida sektsioonile uus esimees, kelleks sai Piia Selge.

Oktoobris moodustati Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde töörühm, kelle ülesandeks oli uue töökorralduse aluste väljatöötamine. Koostöös vabariigi kooliraamatukoguhoidjatega valmis Ester Sõrmusel infokirjaoskuse tundide läbiviimiseks abimaterjal "Infokirjaoskuse edendamise võimalused kooliraamatukogus: juhend üldhariduskoolide kooliraamatukoguhoidjatele"

Oktoobri neljandal esmaspäeval, rahvusvahelisel kooliraamatukogupäeval kuulutati välja aasta kooliraamatukoguhoidja, auhind anti Vaike Mändmaale kätte 29. novembril toimunud teabepäeval. Teabepäeval valiti sektsiooni juhatuse uuteks liikmeteks: Külli Kose Lilleküla Gümnaasiumist, Ingrid Kustavus Viljandi Maagümnaasiumist ja Kristel Rannaääre Kehra Gümnaasiumist.

Aasta lõpul oli kooliraamatukoguhoidjatest ERÜ liikmeid kokku 69 inimest.

Maaraamatukogude sektsioon (juht Irma Raatma, Väike Maarja Vallaraamatukogu)

2010.a. jätkuv majanduslik madalseis mõjutas maaraamatukogude tegevust üsna tugevalt. Eelarve­raskustes vallad kaalusid mõnede raamatukogude sulgemist, vähendati koosseise, vähendati palkasid, raamatu- ja tegevuskulu rahad vähenesid oluliselt. Paljudes kohtades kärbiti koolitusraha. See kõik mõjutas ka mingil määral sektsiooni tööd – teabepäevast ja laagrist osavõtjate arv oli väiksem.

Sektsioon käis koos kahel korral. Aprillis arutati seminarlaagri korraldamisega seotud küsimusi. Juttu tehti laagrite kroonikatest, mis tuleks kohe peale iga laagri toimumist büroosse meie kroonikaraamatusse saata. Novembris tehti kokkuvõte 2010. a. tegevusest ja kavandati järgmist.

Teabepäeval “Koduloolisest uurimistööst virtuaalses keskkonnas” tehti esialgne kokkuvõte värvikamatest Lugemisaasta ettevõtmistest, kuulati Maire Liivametsa ja Jaanika Palmi ettekandeid tänapäeva eesti kirjandusest. Teabepäeva teine pool andis teadmisi kodulooalasest uurimistööst, kodulootööst raamatukogus ningvarsti Urramis valmivast koduloo portaalist.

Maaraamatukoguhoidjate sektsiooni suveseminaril Tartumaal arutleti bloginduse üle raamatukogus, küsitluse põhjal oli koostatud ettekanne ühendatud valla raamatukogudest, kuulajad pani ägedalt kaasa rääkima Ere Tammeoru uurimus maaraamatukogude teavikute rahadest ja palkadest. Huvitavad ja informatiivsed olid Mari Niitra, Johanna Rossi, Kristiina Praakli kirjandusalased loengud ja Terje Paesi praktilised ülesanded tasakaalu ja elurõõmu leidmiseks iseendas. Tutvuti Tartumaa kaunite huviväärsustega, Rannu ja Rõngu raamatukoguga, Järvemuuseumi ning Tartu observatooriumiga. Tänud Hele Ellermaale huvitava laagri korraldamise eest. Suveseminari korraldamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

X maaraamatukoguhoidja päeval Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses tunnustati viimast korda iga maa­konna tublimat maaraamatukoguhoidjat. Järgmisest aastast valitakse ainult üks auhinna saaja. Päeva korraldamist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital ja mitmed kohalikud asutused.

Kogude toimkond (juhtKristina Pai, Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Toimkonna kuulub 21 liiget, muudatusi liikmeskonnas ei toimunud, esindatud on kõik ülikooli­raamatukogud: EKA, EMTA, EMÜR, TLÜAR, TTÜR, TÜR ning Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Patendiinfo Keskuse raamatukogu.

2010. aastal said toimkonna liikmed kokku kolmel korral. Toimkonna liikmed tegelesid nii ERÜ raames kui ka oma raamatukogudes töökohustest tingituna palju seadusloomega, sest muutmisel olid paljud raamatukogusid puudutavad seadusaktid.

Toimkonna koosolek toimus mais RR-is. Seoses teadus- ja arhiivraamatukogudes läbiviidud Riigikontrolli auditi ja Sundeksemplari seaduse muutmisega oli arhiivkogu temaatika päevakohane. Arutleti erinevate raamatukogude arhiivkogu problemaatika üle. Lähemalt tutvuti RR-i arhiivkogu komplekteerimise põhimõtete, arhiivtrükiste vormistamise, kasutajale kättesaadavaks tegemise ja kogu säilitustingimustega. Kõik toimkonna liikmed andsid ülevaate oma raamatukogus leiduvatest arhiivteavikutest ja nendega tehtavast tööst.

Aastal lõpustoimunud koosolekule Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias olid kutsutud esinema Toomas SeppelKultuuriministeeriumist ja Kaie Viigipuu-KreintaalTallinna KR-st ja Eesti Muusi­kakogude Ühendusest. Ülevaate EMTA raamatukogust ja komplekteerimispõhimõtetest andis direktor Ilvi Rauna. Koosoleku lõppedes tutvuti EMTA raamatukoguga. Huvilistel oli võimalus jääda kuulama kontserti EMTA saalis.

21. aprillil toimus TÜR-is kogude toimkonna traditsiooniline kevadseminar, teemaks pisitrükised. Osalejaid oli üle 60 Eestimaa erinevatest raamatukogudest ja muuseumidest.

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Jätkus koostöö ühingu kutsekomisjoniga Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsekvalifikatsioonide omistamisel ning silma hoiti peal kutsekvalifikatsiooni omistamise süsteemi arengutel.

Koostöös ühingu kutsekomisjoniga toimus mais RR-is infopäev „Uue kutsestandardi lävel“. Päeva­kohaste ettekannetega esinesid Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna ja Kutsekoja vanem­koordinaator Kersti Rodes. Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu/Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni juhatuse esimees Ago Tuuling arutles, kas on võimalus kutsekvalifikatsiooni aste siduda palga tõusuga?

Traditsiooniline toimkonna koolitusseminar toimus seekord Tartumaa raamatukoguhoidjatele novembris Kõrvekülas. Seminari pidanud Ilmar Vaaro ja Aivi Sepp käsitlesid raamatukogu ajaloo kirjutamist ning võimalusi blogide ja sotsiaalsete võrgustike toel raamatukogu nähtaval hoida. Pärast esinemist tutvuti põgusalt Kõrvekülaga ning siirduti Äksi, kus Anita Priks andis meeleoluka ülevaate ühes majas koos tegutsevast rahvaraamatukogust, Saadjärve looduskeskusest ning Soomepoiste muuseumist.

Väljasõit korraldati seekord 11. novembril Viimsi. Viimsi Vallaraamatukogu juhataja Kristiina Puura andis igakülgse ülevaate raamatukogust ja selle tegevusest. Rannarahva Muuseumis süveneti paikkonna varasemasse elu-olusse. Viimsi Keskkoolis ei piirdunud tutvumine ainult raamatukoguga vaid terve kooliga. Kooli raamatukogu juhataja Aime Miil ja raamatukoguhoidja Anne Pürg jagasid selgitusi ülekerkinud küsimustele. Viimsi valla arendusameti juhataja Enno Selirand tutvustas valla arengusuundi ja võimalusi. Päev lõppes bussiekskursiooniga valla huvitavamates paikades.

Lasteteeninduse toimkond (juht Ülle Rüütel, Viljandi Linnaraamatukogu)

Toimkonna suuremad tegemised olid lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia ja lasteraamatu-koguhoidjate päeva korraldamine, aasta lasteraamatukoguhoidja 2010 väljaselgitamine ja toimkonna koosolek.
Lasteteeninduse toimkonna koosolekule 4. märtsil oli kutsutud esindaja igast maakonnast. Otsustati, et toimkonnal saavad edaspidi olema kontaktisikud maakondades. Arutati lasteürituste vorme ja nimetusi. Pakuti välja erinevaid teemasid, mida käsitleda lasteraamatukoguhoidja suveakadeemias, mida lasteeninduse toimkond koostöös VKA-ga korraldab juba mitmendat aastat. Seekord kuulas suveakadeemias loenguid oli 24 osalejat. Käsitleti laste loovust, raamatukogutunde väikelastele, kaasaegset noorsookirjandust jm. Osalejatelt saadud tagasiside oli hea.

7. üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimus Pärnu KR-s. Päeva toetajad olid Pärnu KR, Pärnu linn, Eesti Kultuurkapital. Kõneldi Pärnu kultuurielust, tutvustati mõtte- ja teatrimänge, nende korraldamise köögipoolt, kuulati ülevaadet toimkonna tegemistest ning lasteosakondade 2009. a. tööst ja plaanidest jm. Pärnu Ühisgümnaasiumi lapsed ja õpetajad tõid osalejateni mõtteid ja võimalusi, kuidas lapsi raamatu juurde tuua. Tehti teatavaks aasta lasteraamatukoguhoidja 2010. Osavõtjate arvukus tõestas, et lasteraamatukoguhoidjad hindavad neid kokkusaamisi.

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond (juhatuse kaasesimehed Tamara Kozõreva, Tartu Linnaraamatukogu ja Malle Lang, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu)

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond korraldas kevadel Tartu Linnaraamatukogu saalis seminari kodulookirjanduse märksõnastamisest. Seminarist võttis osa 40 inimest erinevatest raamatukogudest üle Eesti ja seda juhtis toimkonna juhatuse liige Sirje Nilbe. Ürituse avas Tartu Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme, ettekannetega astusid üles Halliki Jürma, Helje Laas, Lauri Posti, Külli Solo ja Külli Ots. Päeva kokkuvõttes leiti, et kodulooline teave on laiali pillatud eri andmebaasidesse ja see tuleks lähiaegadel paremini otsitavaks teha. Seminaril öeldi välja vajadus moodustada ERÜ juures koduloobibliograafia töörühm, kes tegeleks üleriigiliselt koduloo problemaatikaga.

Jätkus koostöö ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga. Ühiselt peeti koosolek oktoobris TTÜR-is. Esmalt tutvuti raamatukogu uue hoonega ja külastati pikemalt kataloogimisosakonda. Sirje Nilbe rääkis UDK Konsortsiumi uudiseid ja vahendas muljeid liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni ettekandekoosolekult IFLA-l. Tiiu Tarkpea tutvustas TÜR-i ostetud British Standards Institution-i tasulist toodet UDC Online.

Terminoloogiatoimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)

Raamatukogunduse ja infoteaduse terminoloogia väljatöötamine ning korrastus kuulub ERÜ terminoloogiatoimkonna ning RR-i teadus- ja arenduskeskuse pädevusse. Terminoloogiatööd koordineerib RR-i teadus- ja arenduskeskuse juhtiv spetsialist Siiri Lauk, kes on ka terminoloogia-toimkonna sekretär. Aruandeaastal liitusid toimkonnaga RR-i teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt ning Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu raamatukoguhoidja Siret Remmelg.
2010. aastal jätkati erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Vaadati läbi ja ühtlustati tõlkestandardi EVS-ISO 28118 „Infor-matsioon ja dokumentatsioon. Tulemusindikaatorid rahvusraamatukogus“ terminid ja määratlused. Raamatukoguterminite andmebaasi lisati ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemasolevaid. Andmebaas sisaldab 6160 terminikirjet, millest 4464 on veebis olevas raamatukogusõnastikus avalikult kättesaadavad. Andmebaasi statistika näitab raama-tukogusõnastiku aktiivset kasutust – aasta jooksul on tehtud 48 000 terminipäringut (10.12.2010).
Terminoloogiatoimkonna töökoosolekuid toimus aruandeaastal seitse. Kõik toimkonna otsused on fikseeritud koosolekute protokollides ning lõplikult kinnitatud terminikirjed kantud andmebaasi.

4. veebruaril korraldati RR-i väikeses konverentsisaalis oskuskeelepäev, kus keskenduti eestikeelse teadusterminoloogia loomisele ja korrastamisele. Oskuskeele erisustest ja selle võimalustest rääkisid TÜ õppejõud ja teadurid, kes pälvisid konkursi korras eestikeelse terminoloogia stipendiumi.  Teemaring hõlmas nii loogika-, semiootika- kui ka pragmapoeetika oskuskeeleloomet. Osavõtjaid kogunes nii raamatukogudest kui ka muudest asutustest, kokku 98 kuulajat. Päeva kava ja ettekanded on väljas RR-i kodulehel

Juba mitmendat aastat toetab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Terminoloogia Ühin­guga riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008–2012“  vahenditest konkursi korras edukamaid terminikomisjone. ERÜ terminoloogiatoimkond on saanud tegevuseks toetust kolmel korral. Põhiosa 2010. aasta toetussummast kasutati oskuskeelepäeva korraldamiseks 6. oktoobril RR-i konverentsisaalis, teemaks „E-keskkonna mõju terminikorrastusele“, osalejaid 153 huvilist eri raamatukogudest, mitmest ametkonnast ja ülikoolidest.

Päeva kava ja ettekanded on leitavad RR-i kodulehelt  

Vanaraamatu toimkond (juht Urve Sildre, Eesti Rahvusraamatukogu)

Toimkonda kuulus 31 liiget ning 2010. aastal saadi kokku koosolekul Tallinnas ja välja­sõiduseminaril Rakveres.

Veebruaris oli vanaraamatu toimkonna koosolek RR-is, sihiga abistada ELNET Konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma juurde moodustatud MARC kataloogimise juhendi koostamise töörühma. Ülevaate probleemidest andis töögrupi juht Ülle Mölder, kes fikseeris ka erinevate raamatukogude seisukohad. Juhend kinnitati 13. mail 2010 ja on kättesaadav ELNET Konsortsiumi kodulehel.

6. mail sõitis kakskümmend üks toimkonna liiget Rakverre. Seminaril tutvuti Rakvere Näitustemaja ekspositsiooniga ja peavarahoidja Rutt Ojaranna välja pandud eestikeelsete vanaraamatute, baltikakirjanduse ning käsikirjadega. Kuulati kolme ettekannet: muuseumi teadur Odette Kirss rääkis Rakvere esimestest trükikodadest ja trükkalitest 18.–19. sajandil, TLÜ Infoteaduste Instituudi dotsent Liivi Aarma esines teemal “Rakverele kui raamatulinnale alusepanek kaupmeeste Ernade aegadel” ja RR-i konservaator Urve Kolde tegi ülevaate peamistest paberi- ja köitekahjustustest. Päeva lõpetas ekskursioon Rakvere linnuses. Virumaa Muuseumid reklaamisid üritust kui vana­raamatu päeva ja olid kutsunud sinna maakonna väikemuuseumide töötajaid ning teisi huvilisi. Rakvere teemalised ettekanded avaldati ajakirjas „Raamatukogu” nr. 5.

Koduloobibliograafia töörühm (juhtHeda Piiriste, Pärnu Keskraamatukogu)

Koduloobibliograafia töörühm moodustati ERÜ juurde 2010. a. märtsi lõpupäevadel, töörühma esimene koosolek toimus 27. aprillil RR-is. Selleks ajaks oli algust tehtud listisuhtlusega Tallinna KR poolt loodud postiloendis kodulugu(at)tln.lib.ee.

Töörühmas osalevad keskraamatukogude bibliograafid, esindajad tarkvarafirmadest Urania Com ja Deltmar, ERÜ maaraamatukogude sektsioonist ja Viljandi Kultuuriakadeemiast ning andmebaasi ISE haldur (vaatlejaliikmena). Töörühma esimesel koosolekul seati selgemad eesmärgid, jaotati ülesandeid töörühma liikmete vahel. Koosolekul tehtud ettepanekute tulemusena valmis kasutusel olevaid tarkvarasid (RIKS, Millennium, URRAM) võrdlev tabel, mille alusel ühtlustada kirje väljade nimetusi ja väljade täitmist.

Koduloolistis ja teistes ERÜ listides kuulutati välja küsitlus, et saada ülevaadet, mida maakondades bibliografeeritakse. Tulemustest anti töörühma liikmetele ülevaade teisel koosolekul, mis toimus septembri lõpus Pärnus.

Esimesel koosolekul rõhutati, et vajalik oleks MARC-kirje alane koolitus, kuna MARC-il põhinevad kõik kolm kasutatavat tarkvara (neljandaks on ProCite, mis ei põhine MARC-il). 23. ja 25. novembril Tartus ja Tallinnas toimunud kahele koolitusele registreerus kokku 43 osalejat, koolituse viisid läbi Kristel Veimann ja Külli Solo RR-ist ning Halliki Jürma Tartu Linnaraamatukogust.

Koduloobibliograafia töörühma koosolekutel on arutatud märksõnastamise spetsiifikat. Üldine põhimõte on lähtuda Eesti Märksõnastikust. Töörühma liikme Külli Otsa eestvedamisel läbiviidud küsitluse tulemusena on nii mõnigi kodulooliselt vajalik märksõna EMS-i lisatud.

28. septembri koosolekul ja hiljem koduloolistis arutati vallalehtede bibliografeerimist – kas seda peaks tegema maaraamatukogu töötaja või keskkogu bibliograaf? Listiarutelus oldi enamasti seda meelt, et kohaliku kogu töötaja tunneb olusid paremini ja saab operatiivsemalt vallalehtedele ligi, ent samas võib siinkohal kannatada kirjete ühtlus ja kvaliteet.

Raamatukogude turunduse töörühm (juht Õie Tammissaar, ERÜ juhatus)

Turunduse töörühma loomise vajaduse tõstatas 2010. aasta üldkoosolekul Õie Tammissaar. 21 asjast huvitatud raamatukoguhoidjat tulid RR-is kokku 25. mail. RR-i turundusjuht Triin Soone tegi ülevaate, kuidas saab raamatukogu huvides kasutada turunduslikke võimalusi. Arutati ja tehti plaane, kuidas edasi minna, kuid aasta jooksul töörühma töö soikus. Loodetavasti jätkub huvilistel tarmukust 2011. aastal.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu, märtsist Tiina Talvet, Rapla Keskraamatukogu)

2010. aastal jätkas komplekteerimise töörühm endises koosseisus, ka töökorraldus jäi samaks ja peamine suhtlus toimus elektrooniliselt.Jätkati komplekteerimisosakondade juhatajate ja töörühma liikmete koolitamist.

Koolituspäeval Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas 31. märtsil andis laste- ja noorteosakonna juhataja Ädu Neemre ülevaate uue algupärase laste- ja noortekirjanduse kasutamisest ning tööst lugemise ja raamatute populariseerimisel. TÜ teatriteaduse õppejõud Anneli Saro rääkis uuemast eesti näitekirjandusest, olulisematest autoritest ja värskematest suundumustest. Ere Raag võttis kokku raamatukogude komplekteerimise 2009. aastal. Vahetati mõtteid teemal, kas Lugemisaastal lugemist jätkub? Enamus komplekteerimisosakondade juhatajatest muretses, et 2010. aasta tuleb keeruline - paljude omavalitsuste eelarved olid märsis veel vastu võtmata. Päeva lõpetas rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koosolek. Tehtu eest tänati töörühma juhti Ere Raagi, ameti võttis üle Tiina Talvet.

Koolituspäeval RR-is 29. septembril tegi RR-i teadus- ja arenduskeskuse eesti kirjanduse referent Maire Liivamets ülevaate käesoleval sajandil ilmunud väärtkirjandusest. Soome Instituudi kultuurisekretär, kirjanik Maimu Berg tutvustas uuemat soome kirjandust ja kutsus raamatukoguhoidjaid soome kirjandust lugema ja propageerima ka oma lugejate seas. Tiina Talvet vaatles statistikat komplekteerimise vaatenurgast. Eesmärk on koguda tähenduspäraseid andmeid, mida saaks analüüsida ja võrrelda oma raamatukogus, vallas, maakondade, ka riikide vahel. Mida statistika meile annab? Kas ja kuidas statistilisi andmeid oma töös kasutada? Töörühma koosolekul arutati 2011. aasta tegevusplaani.

Eks-klubi (president Anne Kalvik)

Klubi alustas üsna aasta algul TTÜ uue raamatukogu külastamisega. Veebruaris, ühel möödunud talve lumisemal ja tuulisemal päeval käidi Tallinna Loomaaias ja muuhulgas kuulati Aleksei Turovski haaravat juttu putukatest. Märtsis tutvuti Eesti Hoiuraamatukoguga, kus pearaamatu­koguhoidja Kalju Tammaru jutustas ka erialastest välisreisidest. Aprillis käidi varsti 300-aastaseks saavas Kadrioru pargis, pargi raamatukogu-muuseumis ja imetleti varaseid krookuseid kevadises roheluses. Mais jalutati Viimsi muuseumides, tutvuti uusima luteriusu kirikuga, mis on pühendatud rannarahva tava järgi merelkäijate kaitsjale pühale Jakobile ning hukkunuile. Muuseumiaias peeti ka piknik. Juunis käidi Kalevi Jahtklubi jahisadamas Pirital. Pärast paarikuist puhkust sõideti septembri algul bussiga Haapsallu, teel peatuti Ristil, tutvuti Läänemaa KR lasteosakonnaga, tehti giidi saatel ekskursioon Haapsalu ja tagasiteel peatuti Ants Laikmaa majamuuseumis Taeblas. Sügisel käidi veel Lennusadamas ja Gustav Ernesaksa majamuuseumis. Aasta lõppes jõulupeoga ja kes selle talve lumerohkuse tõttu tulema ei pääsenud, jäid mõnusast peost ilma. 

PIIRKONDLIKUD ÜHENDUSED

Tartumaa Kogu (juht Kersti Jalas, Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Tartumaa Kogu ühendab 50 liiget. Aasta jooksul käidi koos üle kümne korra. Reisiti ajaloolase Mart Helme saatel Lätti reisisihiks Lätimaa tundmatud mõisad ja kirikud ning korraldati kultuurireis Kuldne Praha ja Tšehhimaa. Tutvuti TÜ Raamatukogu remonditud osaga ja TTÜ Raamatukogu uue hoonega. Külastati näitust „Hõbeda lummuses“ Tartu Linnamuuseumis ja vaadati Peterburi muuseumi vahakujusid Vanemuise Kontserdimajas. Hariti ennast erialaselt ja võeti osa digikonverentsist Tartus, külastati Prima Vista üritusi ning osaleti ERÜ aasta- ja kõnekoosolekul „Jah lugemisele!“.

Võrumaa Ühendus (juht Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)

ERÜ Võrumaa Ühendus on 52-liikmeline. 2010. aastal juhinduti Ühenduse tegevuses Lugemis­aastast: jaanuarist aprillini läbisid maakonna raamatukoguhoidjad neljapäevase (52-tunnise) kaasaegse eesti kirjanduse kursuse, lektoriks Janek Kraavi.

Jaanuaris jätkas ühendus vestlusringi Raamatukoguhoidja soovitab...traditsiooni, veebruaris kohtuti kirjanik Milvi Martina Piiriga. Märtsis toimus Võrumaa Ühenduse traditsiooniline pidulik aastakoosolek, kuu lõpus olid külas Eesti Päevalehe reporter Rein Sikk ja toimetaja Aare Reivart. Aprillis oli teabepäev „Õppimine seob põlvkondi“ ning Vana Võrumaa muuseumide messil toimunud raamatulaadal vahetati ja müüdi raamatuid. Mais korraldati kultuurireis Setumaale ja kuulutati välja kodukandi paikadega seotud kohapärimuse kogumise konkurss. Augustis oli suurejooneline ettevõtmine “Linna raamatukogu –lugemistuba kesklinna pargis”, kus päeva juhtis Contra ning külas olid Krista Ojasaar ja Erik Tohvri. Toimus ka kauaaegsete raamatukogutöötajate V kokkutulek „Meenutame möödunud aegu...“ .Septembris võeti osa Bernard Kangro konverentsist Võrus ja kirjaniku 100. sünniaastapäeva tähistamisest Antslas. Aasta lõpupoole toimus veel kohtumine kirjastus Canopusega ja saadi osa järjekordsest kirjanike tuurist. Aasta lõppes ERÜ Võrumaa Ühenduse jõulueelse koosviibimise ja tööjuubilaride austamisega.

Pärnumaa Ühendus (juht Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu)

Pärnumaa Ühendusse kuulub 66 raamatukoguhoidjat Pärnust ja Pärnumaalt. Ühenduse eesmärk on pakkuda oma liikmetele eneseharimise võimalusi ja meelelahutust. Osaleti ERÜ aastakoosolekul, raamatukogupäevade avamisel oldi esindatud kahe mälumänguvõistkonnaga. Ühendusse kuuluvad raamatukoguhoidjad osalevad aktiivselt keskraamatukogu korraldatud koolitustel ja väljasõitudel. 2010. aastal käis Pärnumaa rahvas Lätimaal Limbažis ja Cesises, imetleti TTÜ uut raamatu­koguhoonet ja aasta lõpetati väljasõiduga Olustvere mõisa 17.detsembril.

KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD

Eesti Kirjanike Liit                                       

Eesti Kultuurkapital

Eesti Rahvusraamatukogu                           

Haridus- ja Teadusministeerium                   

Hasartmängumaksu Nõukogu                                  

Kirjastus Koolibri                                         

Kultuuriministeerium                                               

Kõrveküla raamatukogu

Põlva Linnavalitsus

Põlva Keskraamatukogu

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tartu Linnaraamatukogu

Tartu Ülikooli Raamatukogu

ERÜ ESINDAJAD ORGANISTASIOONIDES JM

Ajakiri “Raamatukogu” toimetuskolleegium, Anneli Sepp

Autorihüvitusfond, Asko Tamme

Kultuuriministeeriumi raamatukogude koostöökoda, Katre Riisalu

Kultuuri Kutsenõukogu, Reet Olevsoo

Lugemisaasta, Ave Janu ja Õie Tammissaar

OÜ Teek, Krista Talvi

EKALi Kultuuriministeeriumiga palgaläbirääkimiste delegatsioonis Katrin Kaugver (delegatsioon ei ole viimastel aastal koos käinud)

OSALEMINE IFLA-s

ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige ja kuulub kolme sektsiooni. ERÜ esitas kandidaadid kahe sektsiooni alalisse komiteese: aastateks 2009-2013 valiti hariduse ja koolituse sektsiooni alalise komitee liikmeks Mai Põldaas (TÜ VKA) ja liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni alalise komitee liikmeks Sirje Nilbe (RR). IFLA liikmena kuulub ERÜ ka raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni.

2010. aastal osales ERÜ juhatuse esinaine Anneli Sepp IFLA aastakonverentsil Göteborgis Rootsis. Osalemiseks taotleti ja saadi toetust Kultuurkapitalist ja Hasartmängumaksu Nõukogust.

KIRJASTUSTEGEVUS

Ajakiri “Raamatukogu” (RK)

Ajakirja „Raamatukogu“ annavad koostöös välja Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, kes 5. veebruaril 2010 sõlmisid esmakordselt kirjaliku lepingu ajakirja väljaandmiseks ja levitamiseks. Üheks ERÜ lepinguliseks kohustuseks on leida rahalised vahendid ajakirja trükikulude maksmiseks.
RK ilmus ka 2010. aastal 6 korda mahuga 5 trükipoognat, aasta lõpul “Raamatukogu 2011” seinakalender. Ajakirjanumbrid ja 2011. aasta kalender trükiti vahendusfirma Mediamix OÜ vahendusel. ERÜ maksis ajakirja trükikulud ning osaliselt autorhonorare, milleks saadi toetust Hasartmängumaksu Nõukogust ja Kultuurkapitalist. Ilmus number Lugemisaasta kohta (nr. 4), mis sisaldas ka ajakirja toimetuse poolt läbi viidud lugemisteemalise esseevõistluse töid.
RRi koosseisus olevas toimetuses töötas peatoimetajana Ene Riet, keeletoimetajana Ellen Arnover (töölepinguga). Ajakirja kujundas RRi avalike suhete osakonna arvutigraafik Margit Plink, veebisaiti haldas sama osakonna veebimeister Andrus Igalaan.
RKd levitati Ajakirjanduslevi ja RRi kaudu, müüdi Tallinnas raamatukaupluses “Lugemisvara” ja Tartus TÜ raamatupoes. ERÜ kaudu tellis ajakirja 20 eraisikut.

Ajakirja toimetuskolleegiumi kuuluvad: Janne Andresoo, Hele Ellermaa, Malle Ermel, Katrin Kaugver, Gerda Koidla, Silvi Metsar, Piia Selge, Anneli Sepp (ERÜ esindaja), Asko Tamme, Ilmar Vaaro, Mihkel Volt. Toimetuskolleegium 2010. aastal koos ei käinud.

ERÜ aastaraamat

2010. aastal õnnestus likvideerida mahajäämus meie kõige tähtsama väljaande “Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatu” ilmumisel - läks korda välja anda ERÜ aastaraamatud 2008 ja 2009 (nr. 20 ja 21).

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2008, nr. 20 toimetuskolleegiumi kuulusid Ave Janu (koostaja), Linda Kask, Reet Olevsoo, Kristiina Rallmann. Keeletoimetaja oli Ilona Runnel ning resümeed tõlkis Marika Liivamägi. Aastaraamatu trükkimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu, tekstide toimetamist ja tõlkimist toetas TÜR. Aastaraamatu maht on 211 lk.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatu 2009, nr 21 kokkupanemise põhiraskus oli Tartu Linnaraamatukogus, toimetuskolleegiumi kuulusid Elle Tarik (koostaja), Tiina Tarik (keeletoimetaja), Asko Tamme (toimetaja), Kristina Pai ja Reet Olevsoo. Aastaraamatu väljaandmist toetasid Tartu Linnaraamatukogu, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital ja Tartumaa ekspertgrupp. Aastaraamatu maht on 140 lehekülge.

Kongressi kogumik

Raamatukoguhoidjate 9. kongressi „Raamatukogu teadmistepõhises ühiskonnas“ kogumikus on jäädvustatud kongressi ettekannete tekstid või esitlused, kava, osavõtjate nimekiri jm. A4 formaadis trükise maht on 83 lk. Kogumiku panid kokku Linda Kask ja Reet Olevsoo.

2010. aastal ilmunud väljaanded on arhiveeritud RRi digitaalsesse arhiivi DIGAR.

 

 

KOKKUVÕTE

ERÜ on stabiilse liikmeskonnaga tegus organisatsioon. Üleriigiline Lugemisaasta mõjutas ka ühingu töid ja tegemisi 2010. aastal. Arvukalt osavõtjaid oli nii kõnekoosolekul, kus tuntud loomeinimesed rääkisid lugemise tähtsusest nende elus, kui ka Raamatukogupäevade avamisel, kus kõneldi lugemisest ja e-raamatutest. Aasta algul kutsuti avalikkust üles raamatukogudele raamatuid kinkima. Üleskutse leidis meedia tähelepanu ning tõi raamatukogudele juurde toetajaid ja sõpru. Raamatukogupäevade ajal kuulutati Delfiga koostöös välja fotokonkurss „Lugemise lummuses”, konkursile esitatud 292 foto seast valis žürii välja kolm parimat.

Tööd alustasid koduloobibliograafia ja turunduse töörühmad ning toimusid ühised arutelud ühingu arenguga seonduvalt. Kavandatava liikumissuuna edukuse eelduseks on haarata 2011. aastal plaa­nide tegemisse võimalikult palju asjasthuvitatuid. Aasta jooksul peame kokku leppima organi­satsiooni jaoks olulistes küsimustes - millised peaksime olema, mida eesmärgiks seadma ja kuhu lähima kolme aasta jooksul jõudma.

Anneli Sepp
Juhatuse esimees
10. veebruaril 2010

Kalender