preloader

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevus 2012. aastal

ERÜ juhatuse aruanne

LIIKMESKOND

Aasta lõpul kuulus ERÜsse 797 liiget, sh seitse auliiget ja üks välisliige. Toetajaliikmetena kuulusid ERÜsse endiselt Harju Maakonnaraamatukogu, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.

2012. aastal astus ERÜsse 29 uut liiget, aasta jooksul lahkus 31 liiget, neist igavikuteele ERÜ auliige Ivi Tingre, TTÜ raamatukogu osakonnajuhataja Konrad Kikas, ERÜ terminoloogia toimkonna sekretär Siiri Lauk ning erineval ajal Eks-klubi eestseisusse kuulunud Elvi Vall, Imbi Kaasik ja Evi Ratassepp.

Juubelit pidas ERÜ auliige Evi Rannap. Palju õnne!

ERÜ büroo saatis liikmetele meeldetuletusi, kuid vaatamata sellele oli aastavahetusel ligi kahesajal liikmel liikmemaks tasumata.

Kampaania „Liitu ERÜga!“ aastakoosoleku päeval ja raamatukogupäevade ajal tõi ühingusse 18 liiget.

AASTAKOOSOLEK

ERÜ liikmete üldkoosolek toimus 29. veebruaril 2012, osales 208 ühingu liiget (koos 227 liikme volitusega). Juhatuse esinaine Katre Riisalu tegi kokkuvõtte 2011. aasta tegevusest, kinnitati ERÜ tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2012. aasta tegevussuunad. Kiideti heaks ja kinnitati „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arengukava 2011–2014“, vt. http://www.eru.lib.ee/joomla/index.php/ery-arengukava/267-arengukava-tekst. Katre Riisalu tegi kokkuvõtte ERÜ liikmete arvamusküsitlusest ja kutsestandardi töörühma liige Anneli Sepp tutvustas raamatukoguhoidja kutsestandardi uusversiooni.

ERÜ juhatusse valiti kolm liiget: TTÜRi infotehnoloogiatalituse süsteemihaldur Ave Janu, Tallinna Majanduskooli raamatukogu peaspetsialist Heli Priimets, Sauga raamatukogu juhataja Piia Salundi. Juhatuse koosseisus jätkavad kuni aastani 2014 Vaike Kurel, Kristina Pai, Lea Rand, Anneli Sepp, Asko Tamme ja esinaisena Katre Riisalu.

Sõna sai IFLA 2012 korralduskomitee projektijuht Kristina Virtanen, kes kutsus IFLA aastakonverentsile (11.–17. august 2012), Triinu Seppam edastas informatsiooni Soome raamatu­koguhoidjate poolt korraldatavast jalgrattamatkast Cycling for Libraries (http://www.cyclingforlibraries.org/) ning Maie Ristissaar tutvustas TLÜARs avatud Baltikumi esimest UHF RFID-põhist laenutus- ja turvasüsteemi, mille silmapaistvaim uuendus lugejate jaoks on iseteenindusautomaatide kasutuselevõtt.

JUHATUS, REVISJONIKOMISJON JA BÜROO

2012. aastal oli juhatus üheksaliikmeline, muutmiskanne aastakoosolekul valitud juhatuse liikmete kohta tehti Harju Maakohtu registriosakonnas 26.11.2012. Revisjonikomisjon revideeris ühingu raha ja vara 17. veebruaril 2012. ERÜ büroos oli tööl üks inimene.

Juhatus pidas seitse koosolekut (neist kolm Skype’is). Liikmeid teavitati koosolekutel arutatust ja otsustest listi saadetud kokkuvõtete kaudu.

13. jaanuaril toimus juhatuse koosolek Tartu Linnaraamatukogus. Arutati rahvaraamatukogude komplekteerimist riigipoolse sihtotstarbelise toetuse ning eesti autorite auhinnatud teoste ja kultuuriajakirjanduse nimekirjavalguses. Kavandati kultuuripoliitika arengusuundade raamatu­kogude valdkonna koostamist, aasta- ja kõnekoosoleku korraldamist, otsustati aasta- ja teenete­preemia ning auhinna Aasta tegu linnaraamatukogus saajad. Otsustati nimetada Asko Tamme ERÜ esindajaks Autorihüvitusfondi Nõukogus.

19. jaanuaril osales Katre Riisalu Keskerakonna kultuurikonverentsil, kus oli palutud rääkida Eesti raamatukogude probleemidest ja tulevikuootustest. 

2. veebruari juhatuse koosolekul osalesid ERÜ struktuuriüksuste juhid. Tehti kokkuvõte 2011. aasta tegemistest. Kutsutud oli Janne Andresoo, kes tutvustas ideid praeguse raamatukoguhoidja eetikakoodeksi täpsustamiseks.

2. aprilli koosolekul RRis said kokku „uus ja vana“ juhatus, tehti kokkuvõte aasta- ja kõnekoosolekust, kavandati 2012. aasta üritusi ja väljaandeid, kuulati kooliraamatukogude sektsiooni ettepanekut sektsiooni tegevuse arendamiseks ja juhatuses tegevust lõpetavate ja alustavate liikmete mõtteid ning ettepanekuid.

29. aprill–1. mai viibis Katre Riisalu Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsel ühingu aastakoosolekul Birštonases.

4. mail arutati Skype’is raamatukogupäevade korraldamist, raamatukoguhoidjate X kongressi korraldamist, ERÜ auhindade üleandmise protseduuri, ERÜ visuaalse identiteedi uuendamist ja infomaterjalide koostamist jm.

4.–5. juunini viibis ERÜ juhatuse esindus (K. Riisalu, H. Priimets, R. Olevsoo ja L. Rand) väljasõidul Ida-Virumaal. Külastati viit raamatukogu ja arutati päevaprobleeme.

27.–30. juunini osales Katre Riisalu ühingu esindajana rahvusvahelisel Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER aastakonverentsil Tartus.

12.–18. augustini viibisid Katre Riisalu, Anneli Sepp ja Ave Janu ühingu esindajatena IFLA aastakonverentsil Helsingis.

13. septembri koosolekul Skype’is täpsustati raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ üritusi, arutati suuremate ürituste korraldamist 2013. aastal, otsustati teha raamatukoguhoidja kutsestandardi töörühmale ettepanek kaaluda keskhariduse sisseviimist standardisse, kuulati IFLA-l osalejate muljeid  jm.

2. novembril pidas Katre Riisalu ERÜ tegevust tutvustava loengu Rahvusraamatukogu kutsekoolituskursusel.

20. novembri koosolekul RRis arutati ajakirja Raamatukogu väljaandmist ning otsustati pidada vajalikuks arendada nii ajakirja trükiväljaannet kui e-väljaannet. Otsustati alustada ERÜ uue logo kavandamist, milleks alustati koostööd Tiina Porgandiga firmast  Premadesign OÜ. Juhatus vaatas läbi ja kiitis heaks ERÜ järgmise aasta eelarve. Kohtuti ka kutsestandardi töörühmaga, et arutada Raamatukoguhoidja 6, 7, 8 taseme kutsestandardi kavandeid.

17. detsembril arutati Skype’is ERÜ uue logo keskset elementi, vaadati läbi infovoldiku materjal, määrati auhindade Aasta tegu linnaraamatukogus ja Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus saajad, kinnitati ERÜ esindajad Fr. Puksoo auhinnakomisjoni ja auhinna suurus. Tehti kokkuvõte raamatukoguhoidjate kongressi  programmitoimkonnas arutatust.

ERÜ juhatus avaldas märtsis solidaarsust ja toetust haridustöötajatele nende töötasu tõstmise õigustatud nõudmistes ning kirjutas alla koos teiste kutseorganisatsioonidega Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu pöördumisele. Avalikus pöördumises juhtis ühing tähelepanu ka raamatukoguhoidjate madalale palgale.

Kultuuripoliitika  2020

Vabariigi Valitsuse tegevuskava aastateks 2011–2015 näeb ette Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamise ning Kultuuriministeeriumi eestvõtmisel käib üleriigilise kultuuripoliitika arengusuundade kuni aastani 2020 koostamine.

Raamatukoguvaldkonna kirjapanekuks ning kultuuripoliitikasse raamatukogudepoolse sisendi esitamiseks kogunes veebruaris ERÜ juurde laiapõhjaline töörühm, kuhu kuulusid Aira Lepik (TLÜ), Andres Kollist (TLÜAR), Anneli Sepp (ERÜ juhatus, TÜR), Asko Tamme (ERÜ juhatus, Tartu Linnaraamatukogu), Ave Janu (ERÜ juhatus, TTÜR), Heli Priimets (ERÜ juhatus, Tallinna Majanduskooli raamatukogu), Ilmar Vaaro (TÜ VKA), Janne Andresoo (RR, ELNET Konsortsium), Jüri Järs (TTÜR), Kai Lugus (TLÜAR), Kaie Holm (Tallinna Keskraamatukogu), Kaie Viigipuu-Kreintaal (EMKÜ, Tallinna Keskraamatukogu), Kalju Tammaru (Eesti Hoiuraamatukogu), Katre Riisalu (ERÜ), Kristel Rannaääre (ERÜ), Kristina Pai (ERÜ juhatus, TÜR), Lea Rand (ERÜ juhatus, Toila raamatukogu), Mai Põldaas (TÜ VKA), Malle Ermel (TÜR), Mare-Nelli Ilus (ELNET Konsortsium), Mihkel Reial (RR), Mihkel Volt (RR), Piia Salundi (ERÜ juhatus, Sauga raamatukogu), Raile Reigo (ERÜ, Sisekaitseakadeemia raamatukogu), Raivo Ruusalepp (RR), Reet Olevsoo (ERÜ), Riin Olonen (RR, ELNET Konsortsium), Triin Soone (ELK), Triinu Seppam (Tallinna Keskraamatukogu), Vaike Kurel (ERÜ juhatus, Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukogu), Vallo Kelder (TÜ VKA), Õie Tammissaar (ERÜ, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu).

Koguneti neljal korral ja arutati ka elektrooniliselt Eesti raamatukogude prioriteetseid tegevus­suundi aastani 2020. Arutelude tulemusel valmis dokument, mis saadeti arvamusküsitlusele ERÜ listi 31. mail ja 6. juunil Kultuuriministeeriumile (http://www.kultuuripoliitika.ee/files/
Raamatukogud_sisend.pdf). Kava järgi pidid tervikteksti arutelud jätkuma sügisel, mida aga ei juhtunud.

INFO JA KOMMUNIKATSIOON

ERÜ liikmete postiloendiga on liitunud 691 liiget. Ka 2012. aastal oli liikluse maht ligi 400 postitust. Juhatus on jõudumööda saatnud listi kokkuvõtteid koosolekutel arutatust ja toimunud sündmustest. ERÜ büroo haldab lisaks liikmete listile juhatuse, maakogude sektsiooni, vanaraamatu toimkonna ja ERBA listi. Mitmed toimkonnad ja töörühmad on loonud postiloendeid, mida hallatakse erinevates raamatukogudes. Kooliraamatukogude sektsioon vahendab infot ja kogemusi listis ning 2012. aasta värskendatud kodulehel http://kooliraamatukogud.edu.ee/wp/.

ERÜ Facebooki konto põhiliseks toimetajaks on juhatuse liige Lea Rand. Aasta jooksul täiendati ERÜ kodulehte (http://eru.lib.ee) regulaarselt.

Juhatus kohtus aastakoosoleku päeval esmakordselt aasta jooksul liitunud uute ühingu liikmetega. Saadi tuttavaks, näidati büroo ruumi, tutvustati kodulehte ja räägiti lühidalt ühingu tegevusest ning vastati küsimustele. Loodetavasti saavad sellised kohtumised traditsiooniks.

Kõikidest suurematest ettevõtmistest on ilmunud sõnumid ajakirja Raamatukogu ERÜ veerus.

Suuremate ürituste eel on ERÜ büroo välja saatnud pressiteated, mille tulemusena on toimunud mitmed raadiointervjuud. Raamatukogupäevi kajastasid kuus raadiojaama (Vikerraadio, Raadio4, Raadio7, Viru Raadio, Pereraadio, Elmar), sõnumid ilmusid Eesti Päevalehes ning maakonna­lehtedes.

Raamatukogupäevade klippe „Kohtume raamatukogus“ näidati ETV-s 11.–28. oktoobrini ning need olid ka vaadeldavad YouTube´s.

RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE

Kutse andmine
ERÜ kutsekomisjoni kuulusid Malle Ermel (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla KR), Piia Selge (sekretär, Tallinna ARTE Gümnaasiumi raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja ERÜ), Ilmar Vaaro (TÜ VKA) ja Margit Salmar(Kutsekoda, hääleõiguseta).

Avaldusi kutse taotlemiseks dokumentide alusel võttis ERÜ vastu kahes voorus: 20. aprillist 20. maini ja 15. augustist 15. septembrini.

Mitmel juhul taotlesid inimesed juba olemasolevale kutseastmele kõrgemat astet, mis sageli jäi omistamata, sest võrreldes varasema taotlusega  ei olnud toimunud arengumuutust.

2006.–2012. aastani on 897-le raamatukoguhoidjatele omistatud kutse ja välja antud kutse­tunnistusi: III astet 464; IV astet 409; V astet 24.

Raamatukoguhoidja kutsestandardi uuendamine
Seoses 2012. aastal jõustunud kutseseadusega pikendati kõikide kutsestandardite kehtivust kuni 1. jaanuarini 2014. Vaatamata sellele alustati juba 2010. aastal ettevalmistusi uue raamatukoguhoidja kutsestandardi versiooni väljatöötamiseks, milleks moodustati Kutsekoja juurde töörühm koosseisus: Janne Andresoo (RR), Kaie Holm (Tallinna KR), Aira Lepik (TLÜ), Sigrid Mandre (TLÜAR), Heli Priimets (Tallinna Majanduskooli raamatukogu), Piia Selge (Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu), Anneli Sepp (ERÜ), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Ilmar Vaaro (TÜ VKA) ja Margit Salmar(Kutsekoja koordinaator). 2012. aasta suvel otsustas töörühm panna Raamatukoguhoidja kutsestandardi 6, 7 ja 8 kavandid arvamusküsitlusele. 28. juunil saadeti kavandid laiali ning riputati ERÜ kodulehele. 1. septembriks jäi tagasiside üsna kesiseks ning laekus ainult mõni üksik arvamus. Kutsestandardi töörühm otsustas arvamusküsitlust pikendada kuni 1. oktoobrini 2012.

Tööd alustades võttis kutsestandardi koostamise töörühm vastu otsuse, et standardis peab raamatukoguhoidja olema kõrgharidusega spetsialist. See seisukoht tegi murelikuks rahvaraamatukogude töötajad, kelle murekoht on selles, et uue kutsestandardi järgi enam kesk- ja keskeriharidusega töötajad kutset taotleda ei saa. ERÜ juhatuse ja kutsestandardi koostamise töörühma ühiskoosolekul novembris leiti kompromiss, et raamatukoguhoidja kutsestandardi tasemesse 6 lisatakse olemasolevale sõnastusele võimalus, et kutset saab taotleda ka keskharidusega töötaja, kes on läbinud kutsekoolituse ning töötab kutsealal. Uuendatud kutse andmise korras fikseeritakse periood, kui kaua on keskharidusega töötajal veel võimalik kutset saada, ning kõigi eelduste kohaselt saab seda teha veel kutsestandardi kehtivusajal.

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE

ERÜ teenetepreemiaga 2011 tunnustati Anne Valmase mitmekülgset ja viljakat tööd raamatukogunduses. Lisaks pikaajalisele tööle raamatukogudes oli ta aastatel 1994–1998 ERÜ juhatuse esinaine ning on jätkuvalt seotud ühinguga erinevate töövormide kaudu.

ERÜ aastapreemia 2011 pälvis Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm, kes seisis hea selle eest, et alustas Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna tarkvara arendamist.

ERÜ tegi Kultuurkapitalile annetuse, mille arvelt preemiad välja maksti. Kultuurkapital sõlmis laureaatidega lepingu: aastapreemia 510 eurot ja teenetepreemia 770 eurot.

Bibliograafia auhinnaleoli esitatud kümme aastatel 2010–2011 ilmunud bibliograafiaväljaannet. Auhind läks jagamisele väljaannete Uku Masing 100 : bibliograafia 1923–2009“ (koostaja Anneli Sepp) ja „Eesti tehnikaartiklid1941-1944“ (koostaja Riina Prööm, isikunimede koondregister Helje Riives). Žüriisse kuulusid Rita Hillermaa (RR), Merike Kiipus (KMAR), Aurika Kruus (TLÜAR), Anne Laumets (TÜR), Li Seppet (EMÜ) ja esimees Anne Valmas (ERÜ).

2012. aasta aastakoosolekul tunnustati esimest korda linnaraamatukogudes töötavaid inimesi ning anti üle ajakirjandusauhind.

Auhind Aasta tegu linnaraamatukogus 2011 jagunes kaheks võrdset äramärkimist väärinud teoks: 

  •  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu valimisteaegne plakatikampaania raamatukogu akendel. Kampaania algataja ja eestvedaja oli raamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa.
  •  Tartu Linnaraamatukogu tegevus e-lugerite ja e-raamatute laenutamisel. Töörühma tegevust juhtis Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelder.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustati Eesti Päevalehe ajakirjanikku Tuuli Jõesaart, kelle artiklid kajastasid objektiivselt 2011. aastal Eesti raamatukogude jaoks olulisi ja aktuaalseid teemasid: laenuhüvitis, rahastamispoliitika, raamatukogude komplekteerimine.

Aastakoosolekul andis Ivi Tingre sõrmust 2008. aastast hoidnud Rapla Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Katrin Niklus selle edasi Eesti Rahvusraamatukogu koolituse peaspetsialistile Krista Talvile. Katrin Nikluse sõnul teeb Krista Talvi raamatukoguhoidjatele elukestvat õpet, innustab õppima ning loob koolitustel mõnusa õppimist soodustava atmosfääri. Ivi Tingre lähetas armastusest raamatukoguhoidja elukutse vastu teele oma safiirsõrmuse 1995. aastal, sõrmust on hoidnud Ivi Eenmaa (1995–2005) ja Anne Rande (2005–2008).

Kõik 2012. aasta tunnustused kuulutatakse välja ja antakse üle 2013. aasta alguses aastakoosolekul.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Kõnekoosolek
Kõnekoosolek „Kuhu lähed, raamatukogu?“toimus 29. veebruaril ja seda juhtis Kalju Tammaru. Arvestades päevakajalisi küsimusi, arutleti raamatukogude mineviku, oleviku ja tuleviku üle ning püüti saada kõrvalvaadet raamatukogude rollile ühiskonnas. Esinesid TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna meediauuringute dotsent Maarja Lõhmus, TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi lektor Peeter Vihma, Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Elle Tarik, Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm ja ERÜ juhatuse liige Asko Tamme.

Raamatukogupäevad 20.–30. oktoobrini
Raamatukogupäevade juhtmõte oli ka 2012. aastal „Kohtume raamatukogus“ rõhuga põlvkondade sidususele ja solidaarsusele. Raamatukogu­päevade plakati kujundas Merike Padar ja sponsorluse korras trükkis kirjastus Koolibri.

Raamatukogupäevad avati 19. oktoobril Haapsalu Kultuurikeskuses, põhikorraldajaks oli Lääne Maakonna Keskraamatukogu. Toimus mõttevahetus, mida juhtis ajakirjanik Andres Ammas ja osalesid õpetaja ja tõlkija Jana Porila, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi 11M klassi õpilane Roger Tibar, Kultuuriministeeriumi nõunik Asta Trummel, ERÜ juhatuse liige Asko Tamme. Ettekandega esines arhitekt Mikk Meelak. Raamatukogupäevade avamist on võimalik järelvaadata videona Tallinna Keskraamatukogu veebisaidi vahendusel: 

Avapäeval toimunud raamatukoguhoidjate mälumängus osales 12 võistkonda. Mängu valmistasid ette ja viisid läbi Riina Tammai, Nansi Leppik, Margit Tammur ja Rena Tüür RRist. I kohale tuli Tartu Linnaraamatukogu võistkond (Piret Kiivit, Tiina Sulg ja Tiina Tarik), II koha sai ERÜ juhatus (Kristina Pai, Anneli Sepp ja Asko Tamme) ja III koha Pärnu Keskraamatukogu (Krista Visas, Külli Lorents ja Irina Golenkova). Meelelahutust pakkusid Haapsalu Gümnaasiumi teatritrupp, tantsukollektiivid Black Coffeeja T-stuudio.

V teadus- ja erialaraamatukogude päev toimus 22. oktoobril Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis. TÜR kogude direktor Kristina Pai tegi ülevaate LIBERi suurkogust Tartus, Eesti Pimedate Raamatukogu osakonnajuhtaja Marja Kivihall kõneles IFLA eelkonverentsist Tallinnas ja infotöötaja Margit Orusaar tutvustas Eesti Pimedate Raamatukogu veebiraamatukogu. TLÜAR IT-teenistuse juhataja Peeter Kondratjev tutvustas RFIDi tehnoloogial põhinevat laenutamis- ja tagastamissüsteemi rakendamist TLÜARis, RRi autoriõiguse spetsialist Karmen Linask kõneles autoriõigusest raamatukogude vaatevinklist, RRi veebiarhiveerimise juhtiv spetsialist Jaanus Kõuts keskendus veebiarhiveerimisele, EMHI arendusosakonna peaspetsialist Ain Kallis tutvustas EMHI andmekogusid ja karjäärinõustaja Tiina Saar viis kurssi õnneliku tööelu saladustega. Ettekannete videod: http://www.eru.lib.ee/joomla/index.php/konverents/345-v-teadus-ja-erialaraamatukogu-paeev-22102012

XII maaraamatukoguhoidja päev toimus 30. oktoobril Alatskivi lossis Tartumaal ning korraldamise rõõm oli sel korral Kõrveküla ja Alatskivi raamatukogude õlul. Kuulati kolme huvitavat ettekannet. Rein Veidemann arutles seotusest ja sidususest nii elus üldiselt kui ka seostes kirjandusega, Juhan Liivi Muuseumi direktor Mari Niitra abiga tehti väike ekskurss Kodavere kihelkonna aja- ja kultuurilukku ning aasta kirjanik Meelis Friedenthal rääkis imaginaarsetest maailmadest. Tutvustati auhinna Aasta maaraamatukoguhoidja 2012 kandidaate.

Eesti raamatu päeva tähistati 23. oktoobril paljudes kohtades, nt RRis pühendati päev Karl Ristikivi 100. sünniaastapäevale.

Infokirjaoskuse päeval, 25. oktoobril toimus võistluse „Infootsing internetist 2012“ lõppvoor. Võistluse korraldamise eesotsas oli Ewa Roots (Urd) Tartu Linnaraamatukogust. Selgusid tublimad infootsijad: I koht TÜ VKA tudengKrista Staškevitš, II koht Marion Talli Lääne-Virumaa KRst, III koht Piret Heinsaar  Tallinna KRst.

Seminarid
15. veebruaril korraldasid TLÜAR ja ERÜ juba seitsmendat korda bibliograafiapäeva. Alates 2012. aastast kannab see teeneka bibliograafi Endel Annuse nime. Bibliograafiapäeval avalikustati ka bibliograafia auhind, mida alates 2000. aastast annab välja ERÜ ja TLÜAR.

Seminar „Raamatukoguhoidja põhiväärtused eetikakoodeksiks“ toimus 17. mail TÜRs. Üle kolmekümne raamatukoguhoidja oli kokku tulnud, et arutleda raamatukoguhoidja põhiväärtuste üle ning mõelda raamatukoguhoidja eetikakoodeksis kajastuvate eetiliste väärtuste peale. Seminari lõpus analüüsiti kehtivat raamatukoguhoidja ja infotöötaja eetikakoodeksit ning arutati, millele keskenduda uue koodeksi koostamisel. Seminari viis läbi Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop ja sai teoks Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo, TLÜ Infoteaduste Instituudi dotsendi Aira Lepiku ja ERÜ juhatuse esinaise Katre Riisalu initsiatiivil.

Mitmetel aruteludel on jõutud tõdemuseni, et vaja oleks praktilise suunitlusega seminari, mis annaks häid mõtteid ja aitaks igapäevast turundustööd raamatukogudes tõhustada. Turunduse töörühma ja Katre Riisalu koostöös alustati 2012. detsembris kolmepäevase seminaritsükliga „Teenuste turundamine ja suhtekorraldus raamatukogus“.Esimesel kokkusaamisel 5. detsembril oli rääkima kutsutud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kommunikatsiooni- ja projektitalituse juhataja Signe Susi (magistrikraad avalikkussuhetes ja teabe­korralduses) ning tähelepanu pöörati baasteadmistele kultuuriturunduses. Huvilisi oli 30 ja seminar jätkub 2013. aastal.

MUUD ETTEVÕTMISED

Kirjanike Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ korraldusel toimus 6.-9. novembrini üheksandat korda kirjanike raamatukogutuur „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes“. Tuuri peakorraldajad olid Kirjanike Liit Jürgen Rooste ja RR Maire Liivametsa isikus, ERÜ büroo aitas kaasa ettevalmistaval perioodil. Seitse meeskonda sõitis läbi kõikide maakondade, v.a Järvamaa ja Harjumaa, kuid seekord said tuurist osa tallinlased.

Jätkuvalt rändas mööda raamatukogusid Lugemisaasta fotokonkursi „Lugemise lummuses“ näitus ja seda eksponeeriti 2012. aasta jaanuaris Uulu raamatukogus Pärnumaal, veebruaris Rahvusraamatukogus, märtsis Kehtna raamatukogus Raplamaal, mais-juunis Kose raamatukogus Harjumaal, oktoobris Pärnu Keskraamatukogus. Novembris-detsembris oli näitus üleval ka Sindi Linnaraamatukogus.

LÜHIÜLEVAADE STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST

Aasta jooksul jätkasid tegevust kõik varem töötanud struktuuriüksused.

Erialaraamatukogude sektsioon (juht Raili Reigo, Sisekaitseakadeemia raamatukogu)

Erialaraamatukogude sektsiooni juhatusse kuulusid Raile Reigo (Sisekaitseakadeemia raamatukogu), Kristina Rallmann (Kaitseväe Peastaabi raamatukogu), Keiu Saarniit (SA TÜK Medinfo Keskus), Pille Tool (Eesti Mereakadeemia raamatukogu) ja Heli Priimets (Tallinna Majanduskooli raamatukogu). Sektsiooni kevadüritus toimus 27. aprillil Eesti Lennuakadeemias. Lilia Ingel rääkis lennuakadeemia raamatukogu kujunemisloost ning tutvustas komplekteerimispõhimõtteid ja kogus olevaid hinnalisi erialaõppematerjale. Heli Priimets tegi ülevaate raamatukoguhoidja uue kutsestandardi koostamise põhimõtetest ja koostamise käigust. Raile Reigo võttis kokku eelmisel sügisel toimunud Sisekaitseakadeemia raamatukogu kodulehe küsitluse tulemused.

Aastalõpuüritus oli Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi dotsent Aira Lepik rääkis turundusest raamatukogus, Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogus tutvustas juhataja Siret Remmelg raamatukogu. Arutati erialaraamatukogude sektsiooni organisatsioonilisi küsimusi.

Kooliraamatukogude sektsioon(juht Kristel Rannaääre)

Sektsiooni kuulusid Kristel Rannaääre (esimees), Karin Kiik (Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukogu), Külli Kose-Rodal (Lilleküla Gümnaasiumi raamatukogu), Ingrid Kustavus (Viljandi Maagümnaasiumi raamatukogu), Liina Lelov (Tallinna Inglise Kolledži raamatukogu), Laine Lindvest (Abja Gümnaasiumi raamatukogu), Maie Põiklik (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli raamatukogu) ja Eda Tiismaa (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu).

Aasta jooksul leidsid aset kaks teabepäeva ja üks suveseminar: 18. aprillil toimus RRis kevadine teabepäev, 8.–10. augustini Jõgevamaal suveseminar ja 19. novembril toimus RRis sügisene teabepäev.

Sektsiooni juhatuse koosolek toimus 15. oktoobril Väike-Maarja Gümnaasiumis. 22. oktoobrist kolis kooliraamatukogude sektsiooni koduleht üle uuele aadressile (www.kooliraamatukogud.edu.ee/wp/). Koduleht ehitati üles nii, et lisaks info lisamisele tekiks ka foorumi süsteem, et talletada kooliraamatukogudes töötavate inimeste mõtteid, ideid ja arvamusi. Novembris loodi uus internetipõhine keskkond ja kutsuti kõiki kooliraamatukogudes töötavaid inimesi sektsiooni tegemistes kaasa rääkima, kooliraamatukogude sektsiooni juhatusele loodi info kiiremaks ja mugavamaks vahetamiseks Google Docs keskkonda kasutajagrupp. 28. novembril avati kooliraamatukogutöötajatele küsitlus „Kooliraamatukogude kitsaskohad“, mille küsimused keskenduvad nii kooliraamatukogu keskkonna kui ka ametikoha hindamisele. Lisaks uuritakse inimeste  ootusi oma sektsioonile.

Maaraamatukogude sektsioon(juht Lea Rand, Toila raamatukogu juhataja)

2012. aasta alguses vahetus ERÜ maaraamatukogude sektsiooni esimees. Kuus aastat sektsiooni juhtinud Irma Raatma andis teatepulga üle ja alates 1. jaanuarist 2012 on maaraamatukogude sektsiooni esimees Toila raamatukogu juhataja Lea Rand. Sektsioonis on esindatud kõikide maakondade esindajad.

Sektsioon jätkas tööd juba väljakujunenud rütmis. Kevadel toimus traditsiooniks saanud teabepäev ja suvel maaraamatukogude suveseminar, raamatukogupäevad lõpetati maaraamatukoguhoidja päeval Alatskivil.Sektsiooni juhatuse koosolekud toimusid 23. aprillil ja 24. septembril. Arutusel all oli ka kooli- ja rahvaraamatukogude ühendamine. Koostöös ERÜ kooliraamatukogude sektsiooniga alustati n-ö juhendmaterjali koostamist ühendatud kooli- ja rahvaraamatukogudele. Loodetavasti jätkub koostöö ühendamise teemal järgmisel aastal ja selle tulemusel valmib dokument, mis on abiks raamatukogudele, kus ühinemine veel ees seisab, ja ka nendele, kus see juba teoks on saanud.

19. märtsil toimus ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev „Eesti kirjandus meedia haardes“. Irma Raatma tegi kokkuvõtte TOP 10 laenutustest maaraamatukogudes, Maire Liivametsa ettekande teema oli „Eesti kirjandus kestab edasi“. Viimaste aastate laste- ja noortekirjandusest rääkis Anne Kõrge. Eesti ulmest kirjandusmaastikul kõneles Siim Veskimees ja eesti kirjanduse ja tema stereotüüpide üle arutles Jan Kaus. Aasta alguses läbi viidud ühinenud kooli- ja rahvaraamatukogude uuringust tegi kokkuvõtte Lea Rand. Teabepäeva kokkuvõtte leiab ajakirjast Raamatukogu 3/2012.

Maaraamatukogude suveseminar toimus juba 21. korda, 13.–15. juunini said ligi 50 maaraamatukogude töötajat kokku Ida-Virumaal Alujoa Puhkekeskuses. Suveseminari korraldajad olid Anne Kippar ja Ingrid Spitz Jõhvi Keskraamatukogust ning sektsiooni juhataja Lea Rand Toila raamatukogust. Kolme päeva sisse mahtusid erialajutud ja loengud: raamatukogude nõunik Meeli Veskus rääkis raamatukogude päevaprobleemidest, TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent Maria Tilk sõna jõust, luuletaja ja tõlkija Igor Kotjuh tutvustas kaasaegset vene kirjandust jm. Palju elevust tekitas õhtune eeskavade ülevaatus. Üks päev kulus tutvumiseks Ida-Virumaaga, külastati vaatamisväärsusi ja käidi raamatukogudes. Vaivara raamatukogus oli tore võimalus kohtuda tänavuse Virumaa kirjandusauhinna laureaadi Andrei Hvostoviga. Maaraamatukogude sektsiooni leheroheline lipp koos järgmise suveseminari korraldamise auga said üle antud Läänemaale.Kokkuvõte suveseminarist ajakirjas Raamatukogu 4/2012.

Maaraamatukoguhoidja päev toimus 30. oktoobril Alatskivil Tartumaal. Köitva päeva olid kokku pannud ja korraldasid Hele Ellermaa Kõrveküla ja Anne Toome Alatskivi raamatukogust.Oli võimalus kuulata kolme huvitavat ettekannet. Väikese, aga meeleoluka muusikalise vahepalaga Eduard Tubina loomingust kostitasid koosviibijaid Alatskivi Kunstide Kooli õpetajad. Päeva teise poolde mahtus Aasta maaraamatukoguhoidja 2012 nominentide väljakuulutamine.Tunnustust väärisid Alili Ansel Kullamaa raamatukogust Läänemaalt, Ilse Aigro Valgjärve raamatukogust Põlvamaalt, Malle Kiis Aruvälja raamatukogust Pärnumaalt, Hele-Mai Truuts Kabala raamatukogust Raplamaalt, Lembi Mets Kaarma raamatukogust Saaremaalt, Anne Toome Alatskivi raamatukogust Tartumaalt, Viive Vink Rannu raamatukogust Tartumaalt, Ingrit Porkanen Abja raamatukogust Viljandimaalt ja Merike Kender Varstu raamatukogust Võrumaalt.

ERÜ maaraamatukogude sektsioonil oli ette valmistatud pöördumine palga küsimustes, millele kirjutas alla 103 maaraamatukoguhoidja päeval osalenut. ERÜ poolt edastati pöördumine Linnade Liidule ja Maaomavalitsuste Liidule. Maakogude sektsiooni liikmete ülesandeks jäi pöördumise levitamine oma maakonnas ja raamatukogudes, et see võimalikult kiiresti ja operatiivselt kohalikesse omavalitsustesse jõuaks.

Kogude toimkond (juhtKristina Pai, Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Toimkonda kuulusid Tiina Feldmanis(Patendiinfo keskus), Maimu Heintalu (EHR), Kairi Felt (RR), Kristhel Haak (TÜR), Anu Iho (TLÜAR), Merike Kiipus (KMAR,) Helle Klementi (RR), Kate-Riin Kont (TTÜR), Kaire Lass (RR), Kristin Liba (KMAR), Eve Lipand (EHR), Elvira Mutt (EKA raamatukogu), Kristina Pai (TÜR), Ilvi Rauna (EMTA raamatukogu), Raina Rohumaa (TTÜR), Vaiko Sepper (EHR), Ülle Talihärm (RR), Marje Tamre (TLÜAR), Tiina Tohvre (EMÜ raamatukogu), Kertu Uri (TÜR) ja Kaarin Viirsalu (TÜR).

Osa toimkonna tööst toimus taas meililisti kaudu, kokku saadi kolmel korral, peeti kaks koosolekut ja sedapuhku juba arvult neljas avalik seminar. 3. oktoobril toimunud seminaril „Raamatukogu tegu ja nägu“ keskenduti raamatukogude nähtavusele, erinevatele üritustele ja tegevustele ja nende reklaamimisele. Saalis oli osalejaid üle 100, lisaks veebiülekande jälgijad. Tagasiside oli väga positiivne. Ka selle seminari info (kava, ettekanded ja salvestus) arhiveeritakse ja jääb avalikult kättesaadavaks nagu ka kõigi nõusoleku andnud esinejate ettekannete salvestused.

Aasta lõpus alustati Hoiuraamatukokku säilitamisele suunatud ajalehtede kogu ühist läbivaata­mist. Hoiuraamatukogu Nõukogus püstitati ajalehtede säilitamise vajalikkuse küsimus, mille Kristina Pai nõukogu liikmena palus edastada arvamuse avaldamiseks ERÜ kogude toimkonnale, kuna kogude toimkonnas on esindatud kõik teavikuid säilitamisele saatvad raamatukogud. Hoiuraamatukogust saadetud nimekirjade alusel tehti valik ja esitati põhjendused säilitamist väärivate ja kustutamisele suunatavate ajalehtede osas. Töö jätkub 2013. aastal venekeelsete ajalehtede osas.

Mitmed toimkonna liikmed on kaasatud erinevate ELNETi, ERÜ ja muude töörühmade töösse. Osaletakse Sundeksemplariseaduse muutmise aruteludes, veebiarhiveerimise töörühma töös, Hoiuraamatukogu Nõukogus ja muudes kogudesse puutuvates töörühmades. Mitmed liikmed on osalenud konverentsidel jm üritustel kodu- ja välismaal, pidanud ettekandeid ja avaldanud artikleid.

Koolituse toimkond(juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Aktiivselt tegutsesid 2012. aastal toimkonnas Aira Lepik (TLÜ Infoteaduste Instituut), Sigrid Mandre (TLÜAR), Reet Olevsoo (ERÜ büroo), Aivi Sepp (TÜ VKA), Krista Talvi (RR), Ilmar Vaaro  (TÜ VKA), Vallo Kelder (TÜ VKA) ja koolituse toimkonna auliige Evi Rannap.

9. augustil toimus koolituse toimkonna, Tallinna Vangla ja Goethe Instituudi ühisel ettevõtmisel vanglaraamatukogude-alane koolitusseminar. Tallinna Vanglas toimunud ürituse põhiesinejaks oli Gerhard Peschers loenguga „Raamatud avavad maailma inimestele trellide taga: raamatukogu­tööst ja teenindusest kinnipidamiskohtades“. Lektori poster tunnistati 2012. aasta Helsingi IFLA-l parimaks ning loengus rääkis ta nii täiskasvanute kui noorte kinnipeetavate raamatu­koguteenindusest. Ürituse üheks osaks oli näitus "Libertree–l“ (Raamatupuud ületavad müüre) kinnipeetavate joonistustest ja luuletustest. Loengule järgnes aktiivne arutelu, Tallinna Vangla sotsiaalosakonna juhataja Asta Vaks ning raamatukoguhoidja Viivi Hallik tutvustasid oma töövaldkondi. Piiratud osavõtuga seminaril oli 24 osalejat.

Toimkonna traditsiooniline väljasõit toimus 4. detsembril Harju Maakonnaraamatukokku. Esmalt tehti ringkäik maakonna ja Keila Kooli raamatukogus. Koos Harju Maakonnaraamatukogu juhtivtöötajatega arutati ja vahetati infot koolitusega seonduvatel aktuaalsetel teemadel. Pikema tähelepanu all oli taseme- ja täienduskoolituse areng TÜ VKAs ja TLÜ Infoteaduste Instituudis. Mööda ei pääsetud uuest kutsestandardist. Ühingu ja toimkonna auliige Evi Rannap meenutas kaasahaaravalt ning inforikkalt eriala õpetamisega seonduvat.

Toimkonnas jätkus koostöö kutsekomisjoniga, uue raamatukoguhoidja kutsestandardi koostamis­protsessis osalesid Aira Lepik, Ilmar Vaaro, Sigrid Mandre ning silma pealhoidvalt Krista Talvi.

Lasteteeninduse toimkond(juht Nelli Orgmaa, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu)

Toimkonda kuulusid Nelli Orgmaa (juhataja, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu), Ülle Rüütel (juhatuse liige, Viljandi Linnaraamatukogu), Helle Laanpere (juhatuse liige, Võrumaa Keskraamatukogu), Kristi Alaküla (Lääne Maakonna Keskraamatukogu), Reet Kaldur(Jõhvi Keskraamatukogu), Anneli Kengsepp(Tallinna Keskraamatukogu),Anna Kuuli (Narva Keskraamatukogu), Heli Lepp (Järvamaa Keskraamatukogu), Ädu Neemre(Tartu Linnaraamatukogu), Leili Oja (Rapla Keskraamatukogu), Rita Raudsepp(Sindi Linnaraamatukogu)  Tiia Suls (Eesti Lastekirjanduse Keskus),Reet Tomband (Lääne-Virumaa Keskraamatukogu), Reet Vahersalu(Harju Maakonnaraamatukogu),Sirve Valdmaa(Põlva Keskraamatukogu) jaLiilia Virves (Saare Maakonna Keskraamatukogu).

Toimkonna koosolek oli 1. märtsil RRis, arutlusel oli toimkonna 2012. aasta tegevusplaan, VKA lasteraamatukogude suveakadeemia koolituskava, kohtuti RRi arendus- ja koolituskeskuse juhtivspetsialisti Margit Jõgiga.

IX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimus Märjamaal.  Korraldaja oli Märjamaa Valla Raamatukogu, projektiraha saadi Hasartmängumaksu Nõukogult, toetajateks Kultuuriministeerium, ERÜ ja Märjamaa vallavalitsus. Nelli Orgmaa tegi ülevaate lasteteeninduse toimkonna ja Helle Laanpere lasteraamatukogude 2011. aasta tööst, Triin Soone rääkis Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest. Raamatutest ja lugemisest kõneles eripedagoog-nõustaja Piret Kukk. Kuulutati välja Aasta lasteraamatukoguhoidja 2012 nominendid, kelleks olid Anneli Kengsepp, Viivi Tell, Signe Peeker, Elle Kasemets. Päeva lõpetas väike huvireis Raplamaal.

Raamatukogupäevade alguspäeval 20. oktoobril 2012 ilmusERRi uudisteportaalisAnneli Kengseppa artikkelLaste lugemissoovi kujundamine algab ettelugemisest“, kus lasteteeninduse toimkonna liige arutleb, mida näevad ja arvavad raamatukoguhoidjad noorte keeleoskusest ning lugemishuvist.

Terminoloogiatoimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)

ERÜ terminoloogiatoimkonna töö jätkus juba aastatega väljakujunenud kombel, toimkonna sisulist tööd korraldas I poolaastal jätkuvalt Siiri Lauk. Toimkond töötas vanas koosseisus ja jätkas erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Lisaks üksikterminitele paluti RRi asjatundjatelt koos Mari Sibulaga abi kaarditerminite süsteemseks määratlemiseks, materjal tuleb läbivaatamisele 2013. aastal. Vaadati läbi „Rahvusvaheliste kataloogimispõhimõtete deklaratsiooni“ eestikeelses tõlkes kasutatavad terminid. Raamatukoguterminite andmebaasi lisati terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemasolevaid. Ühena vähestest Eestis tegutsevatest oskuskeele­toimkondadest/komisjonidest kajastuvad kokkulepitud terminid kohe, juba koosoleku toimumise ajal, ka veebisõnastikus. Viimase kasutamine on paljude kolleegide jaoks muutunud juba tavapäraseks.

Aruandeaastal toimus viis toimkonna koosolekut, kõik I poolaastal. Toimkonna tööd teisel poolaastal halvas kurb sündmus: ootamatult lahkus meie seast Siiri Lauk. Oktoobris toimuma pidanud järjekordne oskuskeelepäev jäi eelmainitud põhjusel samuti ära ja toimub koostöös RRiga 2013. aastal. Kokkuleppel Eesti Terminoloogiaühinguga, kelle kaudu saadi 2012. aastal toetust oskuskeele seminari korraldamiseks, toimub seminar 10. mail Eesti Rahvusraamatukogus.

Vanaraamatu toimkond(juht Urve Sildre, Eesti Rahvusraamatukogu)

Toimkonda kuuluvad Urve Sildre (toimkonna juht, RR), Liivi Aarma (TLÜ Infoteaduste Instituut), Tiina Aasmann(RR), Marje Burenkov (TÜR), Malle Ermel(TÜR), Ruth Hiie (RR), Aita Jõulu (TLÜAR), Ulvi Kalpus (KMAR), Helje-Laine Kannik (TLÜAR), Katrin Kaugver (TLÜAR), Mare Lott (TLÜ emeriitprofessor), Sirje Lusmägi (RR), Mare Luuk (TLÜAR), Pille Martin(RR), Ülle Mölder (TÜR), Irina Opletajeva (TÜR), Marita Paas(TTÜR), Larissa Petina (RR), Ave Pill (KMAR), Mare Rand(TÜR), Liia Rebane (TTÜRi muuseum), Ene Reepalu(TLÜAR), Tiiu Reimo (TLÜ Infoteaduste Instituut), Siiri Reinola (TÜR), Heino Räim (KMAR), Olga Rüütel (RR), Liis Tamm (RR), Kadri Tammur (TÜR), Mari Tiits (Eesti Patendiraamatukogu),Tiina Valgma(Eesti Ajalooarhiivi raamatukogu) ja Jelena Vammus (Eesti Ajalooarhiivi raamatukogu).

17.–18. maini toimus vanaraamatu toimkonna väljasõiduseminar Vilniusse, millest võttis osa 17 toimkonna liiget Tallinna ja Tartu mäluasutustest. Tutvuti Vilniuse Ülikooli Raamatukogu, Leedu Rahvusraamatukogu ja Leedu Teaduste Akadeemia Raamatukogu haruldaste raamatute kogudega. Tutvuti Vilniuse Ülikooli Raamatukogu teadus- ja kultuuripärandi keskuse töösuundade ja tähtsamate käsilolevate projektidega. Leedu Rahvusraamatukogu haruldaste raamatute ja käsikirjade osakonna töötajad tegid ettekanded osakonna ajaloost ja haruldastest leedu trükistest, analüüsiti vanaraamatu kirjeid elektronkataloogis ning tutvustati provenientsi andmebaasi. Leedu Teaduste Akadeemia Raamatukogus tutvuti raamatukogu ajalugu selgitava väljapanekuga, samuti spetsiaalselt välja pandud haruldaste raamatute ja käsikirjadega. Kõigis kolmes raamatukogus tutvustati Leedu kultuuripärandi digiteerimise ühisprojekti.

Koduloobibliograafia töörühm (juhtHeda Piiriste, Pärnu Keskraamatukogu)

Toimkond oli akadeemilisel puhkusel.

Raamatukogude turunduse töörühm (juht Õie Tammissaar, ERÜ juhatus)

Koostöös Katre Riisaluga valmistati ette seminaritsükkel „Teenuste turundamine ja suhtekorraldus raamatukogus“. Turunduskoolituse eesmärk on hõlbustada turundusoskuste omandamist raamatukogundusringkondades, seeläbi edendada tulemusjuhtimise oskusi, anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi turundusest ja kommunikatsioonist.

Koostöös ERÜ juhatusega anti raamistus raamatukogupäevade üritustele ning raamatukogudele ideid, millele raamatukogupäevade ajal tähelepanu pöörata, kuidas sidusus ja solidaarsus võiks väljenduda nii reklaamis kui üritustel.  Aasta lõpust on töörühm juhita.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (juht Tiina Talvet, Rapla Keskraamatukogu)

Töörühma koosseis: Tiina Talvet (töörühma juht, Rapla Keskraamatukogu), Aive Alamaa (Tallinna Keskraamatukogu), Külli Karu (Tallinna Keskraamatukogu), Maris Oro (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu), Külli Ots (Põlva Keskraamatukogu), Ere Raag (Võru Keskraamatukogu), Merle Aas (Kõrveküla raamatukogu).

Jätkati komplekteerimisosakondade juhatajate ja töörühma liikmete koolitamist ja korraldati kaks koolituspäeva keskraamatukogude komplekteerijatele, peaspetsialistidele ja töörühma liikmetele. Toimus kaks töörühma koosolekut.

Kevadine koolituspäev toimus 21. märtsil RRis. Mõisaraamatute ja mõisaportaali autor Valdo Praust tutvustas Eestis ilmunud mõisaraamatuid. Jaanika Palm Eesti Lastekirjanduse Keskusest kõneles teemal „Fantastilised tegelased eesti laste ja noorte lugemisvaras“. Toimus vestlusring nn kohustusliku komplekteerimisnimekirja teemal. Otsustati saata Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskusele kiri ettepanekuga kultuuriministri nimekirja täiendamiseks, lisades sinna mitmeid kirjanduspreemiaid, eesti kultuuri ja ajalugu puudutavaid teoseid, koduloolisi teoseid, auhindamata eesti tunnustatud kirjanike teoseid jm.

Sügisene koolituspäev toimus 3. oktoobril Tallinna Keskraamatukogus. TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi võrdleva kirjanduse lektor Ave Mattheus tutvustas saksakeelse kirjanduse uuemaid tõlkeid eesti keelde ning TÜ Tallinna esinduse assistent ja kirjanik Merlin Piirvee hispaaniakeelse ilukirjanduse tõlkeid eesti keelde. Päev jätkus vestlusringis komplekteerijatele murettekitavates küsimustes.

Eks-klubi(president Anne Kalvik)

Eestseisusse kuulusid president Anne Kalvik, laekur Maie Gross, Juta Laasma, Linda Pärnoja, Helle Martis, Silvi Saul ja eestseisuse auliige Ester Lepik.

Klubi ettevõtmistest sai kõik kavatsetu teoks. Jaanuaris tutvuti Eesti Pimedate Raamatukoguga. Aasta oli rikas muuseumikülastuste poolest: käidi Ajaloomuuseumis, Eesti Panga Muuseumis, Lennusadamas ja Eesti Sõjamuuseumis. 18. aprillil oli Eks-klubi aastakoosolek Eesti Lastekirjanduse Kesksuses. Eestseisusesse valiti Juta Laasma ja Helle Martisele tehti ettepanek saada uueks Eks-klubi presidendiks. 13. juunil jalutati Männiku rabas. Pärast suvevaheaega jätkati tegusalt 5. septembril bussireisiga Lääne-Virumaale. Novembris tutvuti Estonia teatri ajaloo ja kulissidetaguse eluga. Aasta lõpetas jõulupidu RRi kuppelsaalis, kuhu seegi kord ei jäänud jõulutaat tulemata.

PIIRKONDLIKUD ÜHENDUSED

Tartumaa Kogu (juht Luule Ahu, Tartu Linnaraamatukogu)

Tartumaa Kogu tutvus aasta jooksul Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Maaülikooli raamatukogudega, käidi kultuurireisidel Eestis ja Portugalis, võeti osa kirjanduslikust retkest Jüri Parijõe kodukanti tema 120. sünniaastapäeva puhul, vaadati ühiselt näitusi ja osaleti ERÜ jt üritustel. Detsembris arutati Tartumaa Kogu 2013. aasta plaane, eeskavaga esines Tartu Tamme Gümnaasiumi noorte teatrigrupp Piibe Leigeri juhendamisel.

Võrumaa Ühendus(juht Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)

ERÜ Võrumaa Ühendus on 50-liikmeline. Tegevusega pakuti nii eneseharimise kui ka meelelahutusvõimalusi. Ühenduse liikmed osalesid paljudes koostööprojektides, sh Eesti Õpiringide Seltsi „Semud“ õpiringi juhtide kursusel „Maailm samme täis...“ ja XV täiskasvanud õppija nädala mõttekojas jm. Koostöös MTÜ Järjehoidjaga tähistati Eesti Film 100 filmiaastat projektiga „Filmiaasta Võrumaa raamatukogudes”, jätkati Võrumaa rahvapärimuse kogumist ja talletamist jm. Üritusi ja ettevõtmisi jätkus läbi aasta igasse kuusse.

Pärnumaa Ühendus(juht Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu)

Pärnumaa Ühenduse liikmed võtsid osa aasta- ja kõnekoosolekust, raamatukogupäevade avamisest ja maaraamatukoguhoidja päevast. Koolitustest oli olulisim 52-tunnine ülevaade kaasaegsest eesti kirjandusest, mille viis läbi Janek Kraavi. Augustis meenutati Oskar Lutsu rännakuga "Kevade" radadel, külastati Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumi ja Palamuse raamatukogu. Aasta lõpetati raamatukoguhoidjate-nobenäppude käsitöölaadaga, millest saab loodetavasti traditsioon.

 

KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD

Alatskivi raamatukogu
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
Eesti Rahvusraamatukogu
Haridus- ja Teadusministeerium
Hasartmängumaksu Nõukogu
Kirjastus Koolibri
Kõrveküla raamatukogu
Eesti Kultuurkapital
Kultuuriministeerium
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Kirjastus Varrak
Kirjastus Avita
Kirjastus Tea

ERÜ ESINDAJAD ORGANISTASIOONIDES JM

Ajakirja Raamatukogu toimetuskolleegium, Anneli Sepp

Raamatukoguhoidja kutsestandardi töörühm, Anneli Sepp

Autorihüvitusfond, Asko Tamme

Kultuuri Kutsenõukogu, Reet Olevsoo

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

8. veebruaril kohtus Katre Riisalu Taiwani suuruselt viienda linna Tainani keskraamatukogu juhataja Kianliong Yap'ga. Taiwani valitsuse stipendiumi toel oli hr Yap pikemal tutvumisreisil Soomes ning otsustas külastada ka Eestit. Külaline käis Tallinna Keskraamatukogus ja mitmes harukogus, tutvus Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja TTÜ raamatukoguga.

29. märtsil viibis Eestis Soome Raamatukoguühingu president Jukka Relander ning kohtus visiidi käigus ka ERÜ juhatuse esinaise Katre Riisaluga.

29. aprillist 1. maini viibis Katre Riisalu Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsel Leedu ühingu aastakoosolekul. Kutse oli ajendatud leedu kolleegide soovist kuulda ERÜ tegevusest ning kogemusest arengukava koostamisel. Koosolekul osales ka Läti Raamatukoguühingu president ning arutelud andsid tervikliku pildi kolme riigi raamatukogudes ja ühingutes toimuvast.

ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige ja kuulub kolme sektsiooni:

- hariduse ja koolituse sektsioon, alalise komitees liige aastatel 2009–2013 Mai Põldaas (TÜ VKA)

- liigitamise ja märksõnastamise sektsioon, alalise komitee liige aastatel 2009–2013 Sirje Nilbe (RR)

- raamatukoguühingute juhtimise sektsioon.

Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös

IFLA aastakonverents ja maailma raamatukogu- ja infokongress toimus Helsingis 11.-18. augustini. Avalöögiks IFLAle oli rattaretk Cycling for libraries, kus Soome raamatukoguhoidjate eestvedamisel läbisid sadakond raamatukoguhoidjat alates 28. juulist kolme Balti riiki. Teekond algas Vilniusest ja kulges läbi Riia Eestisse. Siin liiguti Valgast Otepää kaudu Tartusse, kust sõideti bussiga Rakverre ja edasi ratastel läbi Loksa Tallinna. Teel külastati erinevaid paiku ja raamatukogusid, peeti erialaseid debatte, töötubasid jm. 7. augusti õhtul jõudsid jalgratturid Tallinna Vabaduse väljakule, kus neid võttis vastu ja tervitas ERÜ esindus. Ratturite lõppsihtpunktiks oli IFLA konverents Helsingis.

IFLA eelkonverents „Let's Read! Reading and Print Disabilities in Young People“ toimus 8.–9. augustini Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Konverents keskendus lugemisraskuste ja nägemispuudega noorte raamatukoguteenustele ning sai teoks IFLA, Eesti Lugemisühingu ja Eesti Pimedate Raamatukogu koostöös.

IFLA erivajadustega inimestele suunatud raamatukoguteenuste sektsiooni korraldatud seminar „Kodutus ja raamatukogud – igaühe õigus informatsioonile ja teadmistele“ toimus 10. augustil Tallinna Keskraamatukogus.

Tallinna Vanglas pidas loengu ja tutvustas oma posterettekannet Gerhard Pesches Saksamaalt.

Rahvusraamatukogu korraldasTallinnas 17.–18. augustini IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni järelkonverentsi, mille teemaks oli sisukirjelduse metaandmed digitaalses keskkonnas ja semantilises veebis. Konverentsi korraldamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu toetusest ERÜ.

ERÜ lähetas raamatukogunduse maailmafoorumile Helsingisse Katre Riisalu, Ave Janu ja Anneli Sepa. ERÜ tegevust tutvustati IFLA poolt heaks kiidetud posterettekandega, mis leidis kajastamist kohalikus raamatukoguveebi Kirjastokaista videopäevikus. Soome raamatukogud olid koondunud nn Library Boulevard´il, kus viiekümne raamatukogu kõrval oli ka nn. Balti nurgake, kus tutvustasime kolmel roll-up´ilEesti raamatukogusid ning meie e-võimalusi. Hea abiline Eesti tutvustamisel oli värske infoväljaanne Let's meet in the library! :Estonian libraries“.

Võimalusi Eesti raamatukogude ja Eestimaa tutvustamiseks kasutati ära maksimaalselt. Tänu Kultuuriministeeriumi rahalisele toele õnnestus IFLA-järgselt korraldada raamatukogutuurid, kus tutvustati 25 huvilisele Tallinna ja Jüri rahvaraamatukogusid ning 11 kongressi delegaadile kunstiraamatukogusid ja -muuseume. Kahjuks jäi osa plaanist teostamata, sest kavandamise ajast alates oli olukord kunstiraamatukogude maastikul väga drastiliselt muutunud: RR oli renoveerimiseks suletud ja EKA hoone oli hoopis lammutatud.

Helsingis ja Tallinnas toimunud IFLA ettevõtmistele tõmmati joon alla 8. oktoobril toimunud kokkusaamisel RRis, kus osalejatel oli hea võimalus jagada oma muljeid, emotsioone ja saadud uusi teadmisi.

KIRJASTUSTEGEVUS

Ajakiri Raamatukogu (RK)
RKilmus ka 2012. aastal kuus korda mahuga viis trükipoognat ja trükiti Tallinna Raamatutrükikojas.

Ajakirja annavad välja koostöös Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. Viimastel aastatel on jäänud ERÜ kohustuseks leida raha ajakirja trükikulude katteks. Allikaid on otsitud ja seni ka leitud. 2012. aastal kirjutati projekte Kultuurkapitalile ja saadi toetust kahe numbri trükkimiseks, nelja numbri trükkimiseks kasutati erinevaid katteallikaid: Hasartmängumaksu Nõukogu tegevustoetuse vahendeid, ERÜ eelmise aasta ülejääki ning RRi ettemaksu.

RRi koosseisus olevas toimetuses töötas peatoimetajana Ene Riet ja ajakirja kujundas RRi avalike suhete osakonna arvutigraafik Margit Plink, veebisaiti haldas sama osakonna veebimeister Andrus Igalaan. Keeletoimetaja oli Ellen Arnover.

Raamatukogu levitati Eesti Ajakirjanduslevi AS ja RRi kaudu, müüdi Tallinnas raamatukaupluses Lugemisvara ja Tartus Tartu Ülikooli raamatupoes. ERÜ kaudu tellis ajakirja 12 eraisikut.

Ajakirja toimetuskolleegiumi kuuluvad Janne Andresoo, Hele Ellermaa, Katrin Kaugver, Gerda Koidla, Silvi Metsar, Piia Selge, Anneli Sepp (ERÜ esindaja), Asko Tamme, Ilmar Vaaro, Mihkel Volt. Malle Ermeli asemel alates 5.11.2012 TÜR esindaja Kristina Pai. Toimetuskolleegium käis koos 23. novembril, toimus arutelu ajakirja veebiversiooni teemal ja tehti ettepanekuid 2013. aasta numbrite sisustamiseks.

ERÜ aastaraamat 2011/23
Aastaraamatu koostamist toetas Tallinna Keskraamatukogu, toimetus­kolleegiumi kuulusid koostaja ja toimetaja Kaie Viigipuu-Kreintaal, Kaie Holm, Reet Olevsoo, Kristina Pai, Triinu Seppam, Ivika Türkson, keeletoimetaja oli Ilona Runnel, tõlkijad Eha Elmi ja Ellen Arnover.  Aastaraamat mahuga 181 lk trükiti trükikojas Bookmill ja on arhiveeritud RRi digitaalsesse arhiivi DIGAR.

„Let's meet in the library! : Estonian libraries“ on ingliskeelne Eesti raamatukogusid tutvustav rohke pildimaterjaliga trükis, kus leiavad kajastamist sõnas ja pildis kõik raamatukogutüübid. Kokkuvõtlikult antakse ülevaade suurematest teadus- ja erialaraamatukogudest, tutvustatakse raamatukogusüsteeme ja andmebaase, erialaorganisatsioone jm. Väljaande koostasid Kristina Pai, Katre Riisalu ja Anneli Sepp, tekstid tõlkis Tiina Tarik ja kujundas Marika Tang. Saatesõnad kirjutasid Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja raamatukogunõunik Meeli Veskus. Maht 32 lk, trükitud trükikojas Ecoprint.

ERÜ voldik
Ingliskeelse voldiku koostas Katre Riisalu ja kujundas Katri Kiik.

IVI TINGRE FOND

2012. aastal ei laekunud ühtegi taotlust Ivi Tingre Fondi stipendiumiks. Stipendium suuruses 89 eurot jäeti  reservi järgmiseks jagamiseks.

Ivi Tingre fond on Eesti Rahvuskultuuri fondi allfond, mille Ivi Tingre asutas 2010. aastal eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut. Annetatud raha säilitatakse allfondi põhikapita­lina, mis on puutumatu – toetusi ja stipendiume jagatakse kasumist, mida sihtasutus Rahvus­kultuuri Fond saab oma rahaliste vahendite paigutustest. Ivi Tingre fondi põhikapital oli aastalõpu seisuga 8055 eurot ja annetused on oodatud.

 

KOKKUVÕTE

Aasta 2012 oli rahvusvaheliste suhete ja koostöö aasta. Kindlasti mõjus selles osas soodsalt Tartus toimunud LIBERi aastakonverents ning Helsingi IFLA. Mõlemal konverentsil olime väljas ühingu tegevust tutvustavate posteritega. Ühtlasi valmistasime IFLA jaoks ette roll-upi´d Eesti raamatukogudest, koostasime väljaande „Let's meet in the library! : Estonian libraries“ning ingliskeelse ühingut tutvustava voldiku. Hea meel on suhete üle, mis on tekkinud Leedu ja Läti kolleegidega.

Aasta jooksul toimus arvukalt traditsioonilisi seminare ja teabepäevi, lisaks ärgitasime raamatukoguhoidjaid mõtlema raamatukoguhoidja eetikakoodeksi ning raamatukogude turundusteemade üle.

Jätkuvalt on probleemiks liikmemaksude kasin laekumine.

2013. aasta jaanuaris oli ERBAsse sisestatud2098 raamatukoguhoidja andmed.

2012. aasta suvel toimus RRi hoones suur renoveerimistöö, mis ei jätnud puudutamata ka ERÜ bürood. Kogu büroo kontorimööbel pakiti kilesse juba juunis. Augusti alguseks olid vahetatud  aknad ja kuu lõpuks oleks saanud ka viimistlusega ühele poole. Kuid siis algas suur vihmavee läbijooks ja tööd jätkusid kuni 2. oktoobrini, mil võeti lõpuks maha kiled, pesti aknad ja puhastati vaibad. Tavapärane töörütm hakkas tasapisi taastuma.

 

Katre Riisalu
Juhatuse esinaine
18. veebruar 2013

Kalender