preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUSE PÕHISUUNAD 2010.  AASTAL

ERÜ juhatus seab tegevuse eesmärgiks organisatsiooni arendamise ning kalenderplaanis olevate ürituste teostumise.
2010. aasta tegevus ja suuremad ettevõtmised on kantud Lugemisaasta ideestikust. Raamatukogudes toimuvat kajastatakse kodulehel, korraldajad vahendavad teavet suuremate ettevõtmiste kohta ka ERÜ listis.

Jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Kevadel saab sooritada kutseeksami ja sügisel taotleda kutset dokumentide alusel. Seoses sellega, et 2011. aastal lõpeb raamatukoguhoidja kutsestandardi kehtivus ning on toimumas üleminek uuele Euroopas kehtivale kvalifikatsioonisüsteemile, moodustatakse vastav töörühm ning alustatakse raamatukoguhoidja kutsestandardi uue versiooni koostamist.

Raamatukoguhoidjate tunnustamiseks antakse välja aasta- ja teenetepreemia, selgitatakse bibliograafia auhinna saaja, aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus ning tunnustatakse aasta raamatukoguhoidjaid maa-, laste- ja kooliraamatukogus.

2010. aastal trükitakse ERÜ aastaraamatud 2008/nr. 20. ja 2009/nr. 21.

Ajakirja “Raamatukogu” kaasväljaandjad ERÜ ja Rahvusraamatukogu sõlmisid 5. veebruaril lepingu, mille esemeks on ajakirja väljaandmine 2010. aastal. ERÜ on võtnud endale kohustuse leida ka 2010. aastal rahastamist trükikulude katteks. Alates käesolevast aastast saavad eraisikud tellida ajakirja „Raamatukogu“ ERÜ kaudu soodushinnaga.

IFLA liikmena tegutsevad ERÜ esindajad Liigitamise ja märksõnastamise ja hariduse ja koolituse sektsioonide alalistes komiteedes. Loodetavasti õnnestub juhatuse esinaisel osaleda aastakoosolekul Göteborgis.

ERBA andmebaasis on 1319 isiku andmed ja see täieneb pisitasa. Jooksvalt täiendatakse ERÜ veebilehte, kavas on koostada ingliskeelne väljund.

Kalenderplaan

4. veebruar ERÜ usaldusisikute ja struktuuriüksuste juhtide väljasõiduseminar Haapsalus
10. veebruar Bibliograafiapäev. Antakse üle Bibliograafia auhind
3. märts ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek „Lugemise apoloogia“ RRis
16. märts Liigitamise ja märksõnastamise toimkonna seminar koduloo märksõnastamisest Tartu Linnaraamatukogus
23. märts Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis
31. märts Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev Tartu Linnaraamatukogus
5.–30. aprill Dokumentide vastuvõtt raamatukoguhoidja kutseeksami sooritamiseks
19. aprill Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis
21. aprillil Kogude toimkonda seminar ja näitus "Pisitrükised" Tartu Ülikooli Raamatukogus
6. mai Vanaraamatu toimkonna seminar Rakveres
16.-18. juuni Maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Tartumaal
28.-30. juuni Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia TÜ VKAs
11.-13. august Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar
15. august-15. september Dokumentide vastuvõtt raamatukoguhoidja kutse taotlemiseks
15. september VII lasteraamatukoguhoidja päev Pärnus
22. september Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev RRis
6. oktoober Terminoloogiatoimkonna ja RRi oskuskeelepäev RRis
20.-30. oktoober Raamatukogupäevad “Jah lugemisele!”
22. oktoober III teadus- ja erialaraamatukogude päev
23. oktoober Eesti raamatu päev
25. oktoober Infokirjaoskuse päev
29. oktoober X maaraamatukoguhoidja päev Põlvas
15. november Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

ERÜ struktuuriüksuste kavadest 2010. aastaks

Kooliraamatukogude sektsioon. Sektsiooni esimees Jaanus Kõuts:
Sektsioon teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooliraamatukogusid puudutava-tesse õigusaktidesse muudatuste sisseviimisel ning otsib võimalusi „Kooliraamatukoguhoidja käsiraamatu väljaandmiseks“.
Kavas on traditsioonilised teabepäevad kevadel ja sügisel ning kooliraamatukoguhoidjate suveseminar. Aasta kooliraamatukoguhoidja 2010 avalikustatakse rahvusvahelisel kooliraamatukogupäeval – oktoobri neljandal esmaspäeval.

Maaraamatukogude sektsioon. Sektsiooni esimees Irma Raatma:
Sektsioon korraldab kevadel koduloo teabepäeva, koostöös Kõrveküla raamatukoguga suveseminari ning koos Põlva Keskraamatukoguga 10. maaraamatukoguhoidja päeva, kus austatakse parimaid maaraamatukoguhoidjaid. Sektsiooni koosolekud toimuvad veebruaris ja aprillis.

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond. Tamara Kozõreva ja Malle Lang, toimkonna juhatuse kaasesimehed:
Jätkatakse koostööd ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga. Märtsis korraldatakse seminar kodulookirjanduse märksõnastamise teemal ning sügisel külastatakse TTÜRI uut maja.
Tutvustatakse kolleegidele UDK Konsortsiumi aastaraamatu "Extensions and Corrections to the UDC" täiendusi ning lepitakse kokku nende kasutuselevõtus Eesti raamatukogudes. Eesti esindaja IFLA liigitamise ja märksõnastamise seksiooni alalises komitees Sirje Nilbe hoiab toimkonda kursis rahvusvahelise arenguga liigitamise ja märksõnastamise alal ning esindab Eestit IFLA kongressil ja teistel rahvusvahelistel erialaüritustel.

Lasteteeninduse toimkond. Ülle Rüütel, lasteteeninduse toimkonna esinaine:
Toimkonnal on kavas kaasata tegevusse esindajad kõikidest maakondadest. Struktuuri-muudatusi ja uut töökorraldust arutatakse laiendatud koosseisuga koosolekul märtsis. Koostöös VKA korraldatakse lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia. VII lasteraamatu-koguhoidja päev korraldatakse septembris Pärnus, kus avalikustatakse Aasta lasteraamatukoguhoidja 2010.

Koolituse toimkond. Toimkonna juht Ilmar Vaaro:
Jätkab koostööd kutsekomisjoniga, jälgib kutsesüsteemi arengut, kavandab arutelusid täiendkoolituse sisuliste küsimuste ja raamatukoguhoidja kutseoskusnõuete üle, levitab infot koolituste kohta, korraldab väljasõiduseminari jm.

Kogude toimkond. Toimkonna juht Kristina Pai:
Toimkond kavatseb leppida kokku Estonica sisuliste väljaannete komplekteeri¬mise/säilitamise põhimõtted: kuidas käituvad teadusraamatukogud, kuidas Hoiuraamatukogu? Kuidas säilitatakse Estonicat sisaldavaid perioodika üksiknumbreid, millest raamatukogudesse ei ole aastakäike komplekteeritud?
Leppida kokku pisitrükiste definitsioonis, süstematiseerimise, kirjeldamise ja töötlemise põhimõtetes. Teha ettepanek ERÜ terminoloogiatoimkonnale antud teemat käsitleda, saata konkreetsed sõnastusettepanekud definitsioonide osas. Pisitrükiste temaatika käsitlemisel on eesmärgiks – lugejate jaoks optimaalse variandi leidmine, st et pisitrükised oleksid ESTERi kataloogides võimalikult sarnaselt kajastatud ja võimalikult lihtsalt leitavad. Samuti peab statistika pidamine nende üle oleme ühtsetel alustel.
Korraldada aprillis Tartus seminar pisitrükiste teemal ning koostada temaatiline näitus.
Külastada raamatukogusid ja tutvuda nende töökorralduse ning kogude komplekteerimise, töötlemise, paigutamise ja säilitamisega ning käsitleda jooksvalt tekkivaid päevakajalisi teemasid, lahendada töökorralduslikke küsimusi ja probleeme.

Terminoloogiatoimkond. Toimkonna juht Kalju Tammaru:
2010. aastal jätkub toimkonna tegevus väljakujunenud rutiinis, korraldatakse mitte vähem kui 6–7 töökoosolekut. Tuleb ennekõike lõpetada andmebaasis olevate poolikute terminikirjete täpsustamine-täiendamine ning teha asjakohased parandused. Eelmisest aastast jäi 1397-st terminikirjest korrastada veel üle 900.
Plaanis on uuesti täpsustada valdkonnaga seotud rahvusvaheliste organisatsioonide ja projektide eestikeelsed nimetused ning avaldada toimkonna otsused ajakirjas Raamatukogu ning RR-i Kirjanduse ja keele ajaveebis.
Toimkonna otsusega kinnitatud terminikirjed tehakse veebisõnastiku vahendusel kõigile huvilistele kättesaadavaks.
Tavakohaselt vaadatakse läbi koostatavates ja tõlkemeetodil ülevõetavates valdkonna standardites esitatud eestikeelsed terminid ja antakse soovitused nende kasutamiseks. Pideva tööna vaadatakse läbi, vajadusel täpsustatakse ning kinnitatakse päringutes esitatud terminid jt toimkonnale esitatud materjalid.
Koostöös Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse terminoloogiasektoriga valmistatakse ette ja korraldatakse oktoobris järjekordne oskuskeelepäev. Jätkub koostöö sidusvaldkondade terminoloogia-asjatundjatega ja Eesti Terminoloogia Ühinguga.

Vanaraamatu toimkond. Toimkonna juht Urve Sildre:
Toimkond kavatseb korraldada veebruaris ümarlaua koostatava vanaraamatu MARC kataloo-gimise tööjuhendi aruteluks ja mais seminari Rakvere muuseumis.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm. Töörühma juht Ere Raag:
Kevadisel töörühma koosolekul valitakse töörühmale uus juht, töörühma oodatakse uusi liikmeid.
Töörühm jätkab keskraamatukogude komplekteerijate koolitusega. Kavandatud on kaks koolituspäeva: märtsis Tartus ja septembris Tallinnas. Kevadel keskendutakse lastekirjanduse komplekteerimisele, eesti näitekirjandusele ja analüüsitakse maakondade aruannete põhjal rahvaraamatukogude komplekteerimist. Sügisel on kavas ülevaade soome kirjandusest jm.

Eks-klubi. President Anne Kalvik:
Külastatakse TTÜ Raamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu, Kadrioru pargi raamatukogu ja muuseumi, Viimsi muuseume, loomaaeda, Kalevi Jahtklubi, Lennusadamat, Gustav Ernesaksa maja, peetakse jõulupidu ja tehakse väljasõit Haapsallu.

Tartumaa Kogu. Kogu juht Kersti Jalas:
I poolaastal korraldatakse ühiseid näitusekülastusi ja osalemist raamatukoguüritustele, suvel on kavas kultuurireis Kuldne Praha ja Tšehhimaa jm.

Võrumaa Ühendus. Ühenduse juht Ere Raag:
Korraldab märtsis traditsioonilise Võrumaa Ühenduse piduliku aastakoosoleku, korraldab kohtumisõhtuid, vestlusringe, kultuurireisi Setumaale, osaleb raamatukogupäevade avaüritusel ja maaraamatukoguhoidja päeval ning lõpetab aasta ühenduse jõulupeoga.


Anneli Sepp
Juhatuse esinaine
12. veebruar 2010

Kalender