preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUSE PÕHISUUNAD 2011. AASTAL

2011. aastal toimub laiapõhjaline „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing arengukava aastateks 2011–2014“ arutelu ning tuleb kokku leppida eesmärgid, mille poole ERÜ kolme lähima aasta jooksul jõudma peab. Avalöögiks on 10. veebruaril toimuv ERÜ juhatus välja­sõiduseminar Kohila raamatukogus.

2011. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele ja raamatukoguhoidjad saavad kutset taotleda kahes voorus: kevadel ja sügisel. Kutsekoja juurde on moodustatud töörühm, kelle ülesandeks on välja töötada uus Raamatukoguhoidja kutsestandard. Kultuuri Kutse­nõukogu ettepanekul 2011 aastal korraldatakse kutse andja avalik konkurss mitmes vald­konnas, s.h ka raamatukogundus.

Raamatukoguhoidjate tunnustamiseks antakse välja aasta- ja teenetepreemia, selgitatakse F. Puksoo auhinna saaja, aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus. Ühtlustatakse auhindade statuudid ja tunnustatakse aasta raamatukoguhoidjaid maa-, laste- ja kooliraamatukogus.

ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek „Raamatukogu erakondade kultuuripoliitikas“ toimuvad veebruari lõpus RRis, traditsiooniliste raamatukogupäevade avapäev on 20. oktoobril Paide Kultuurimajas.

Ilmub ERÜ aastaraamatut 2010/nr 22, koostajaks Kai Kalvik (TLÜ AR). Tallinna Keskraamatukoguga on sõlmitud eelkokkulepped 2011. aasta aastaraamatu koostamise osas.

Ajakirja “Raamatukogu” väljaandmiseks sõlmisid ERÜ ja Rahvusraamatukogu 21. veebruaril 2011. aastal lepingu. ERÜ on võtnud endale kohustuse leida ka 2011. aastal rahastamist trüki­kulude katteks. Eraisikud saavad tellida ajakirja „Raamatukogu“ ERÜ kaudu soodushinnaga.

IFLA liikmena tegutsevad ERÜ esindajad Liigitamise ja märksõnastamise ja hariduse ja koolituse sektsioonide alalistes komiteedes.

Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga, loodetavasti 2011. aastal andmebaasi täiendamine aktiviseerub. Jätkub liikmete andmebaasi korrastamine.

Kalenderplaan

24. jaanuar

TÜR-i ettekandepäeval tehakse teatavaks Fr. Puksoo auhinna laureaat 

10. veebruar

ERÜ juhatuse ja aktiivi väljasõiduseminar Kohila raamatukogus

28. veebruar

ERÜ üld- ja kõnekoosolek RRis

23. märts

ERÜ rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev Sõle raamatukogus Tallinnas

25. märts

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev "Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder" RRis

13. aprill

EKS-klubi aastakoosolek ELK-s 

18. aprill

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev

20. aprill-20. mai

ERÜ võtab vastu avaldusi raamatukoguhoidja kutse tõendamiseks ja omistamiseks

6. mail

ERÜ vanaraamatu toimkonna seminar Järvamaa Muuseumis

13.-15. juuni

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Pärnumaal

27.-29. juuni

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis

10.-12. august

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar Põlvamaa 

15. august-
5. september 

ERÜ võtab vastu avaldusi tõendamiseks ja raamatukoguhoidja kutse omistamisek

7. september

Eks-klubi bussireis Tartusse

13. september

ERÜ kogude toimkonna seminar "Emakeelne e-raamat raamatukogus" koostöös ELNET Konsortsiumiga

21. september

8. lasteraamatukoguhoidjate päev Tallinna Keskraamatukogus

28. september

ERÜ Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev Tallinnas

5. oktoober

ERÜ terminoloogiatoimkonna oskuskeelepäev RR-is

20.-30. oktoober

Raamatukogupäevad

21. oktoober

IV teadus- ja erialaraamatukogu päev

23. oktoober

Eesti raamatu päev

25. oktoober

Infokirjaoskuse päev

28. oktoober

XI maaraamatukoguhoidja päev Lääne-Virumaal

21. november

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev

ERÜ struktuuriüksuste kavadest 2011. aastaks

Kooliraamatukogude sektsioon. Esinaine Piia Selge.

Kooliraamatukogude sektsioonil on kavas traditsioonilised teabepäevad kevadel ja sügisel ning kooliraamatukoguhoidjate suveseminar. Valitakse kandidaatide hulgast Aasta kooliraamatukoguhoidja 2011.

Maaraamatukogude sektsioon. Esinaine Irma Raatma.

Sektsioon korraldab kevadel teabepäeva, koostöös Pärnu keskraamatukoguga suveseminari Pärnumaal ning koos Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga 11. maaraamatukoguhoidja päeva.

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond. Toimkonna juhatuse kaasesimehed Tamara Kozõreva ja Malle Lang.

Jätkatakse koostööd ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga. UDK Konsortsiumi aastaraamatu “Extensions and Corrections to the UDK” saabudes on kavas kolleege täiendustega tutvustada ning leppida kokku täienduste ja paranduste kasutuselevõtus Eesti raamatukogudes. Toimkonna liige Sirje Nilbe hoiab meid kursis rahvusvahelise arenguga meie valdkonnas ning on Eesti esindaja IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni alalises komitees. Jätkatakse külaskäike Eesti raamatukogudesse.

Lasteteeninduse toimkond. Juht Ülle Rüütel.

Toimkond kaasab oma tegevusse esindajad kõikidest maakondadest. Koostöös VKA korraldatakse lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia. VII lasteraamatukogu­hoidja päev korraldatakse septembris Tallinnas, kus avalikustatakse Aasta lasteraamatukoguhoidja 2011.

Koolituse toimkond. Juht Ilmar Vaaro.

Jätkab koostööd kutsekomisjoniga, jälgib kutsesüsteemi arengut, kavandab arutelusid täiendkoolituse sisuliste küsimuste ja raamatukoguhoidja kutseoskusnõuete üle, korraldab koolitus- ja väljasõiduseminari jm.

Kogude toimkond. Juht Kristina Pai.

Toimkonnal on kavas korraldada traditsiooniline seminar (teema täpsustamisel). Jätkatakse Estonica teema käsitlemist, mis seoses mitmete seadusemuudatustega on jäänud  tahaplaanile. Arutatakse digitaalarhiivide DIGAR, DSpace jt eesmärke ja digikogude säilitamise põhimõtteid ning raamatukogude ootusi veebiarhiveerijatele. Tegeletakse välismaal ilmunud e-raamatu problemaatikaga: kus raamatukogud neid säilitavad või kas on plaanis säilitada?

Kavas on külastada Eesti Pimedate raamatukogu ja uue hoone valmimisel Kunstiakadeemia raamatukogus). Teha koostööd ERÜ teadus- ja erialaraamatukogude sektsiooniga ja teiste erialaühingutega (Muuseumiühing jt). Otsida rahastamist koolitusreisi korraldamiseks Soome raamatukogudesse.

Terminoloogiatoimkond. Juht Kalju Tammaru.

2011. aastal jätkub toimkonna tegevus väljakujunenud rutiinis. Koosolekuid korral­datakse üle kuu või vajadusel tihedamini, kuid mitte vähem kui 6–7 töökoosolekut. Töökava järgi tuleb ennekõike lõpetada andmebaasis olevate poolikute terminikirjete täpsustamine-täiendamine ning teha andmebaasi asjakohased parandused. Plaanis on uuesti täpsustada valdkonnaga seotud rahvusvaheliste organisatsioonide ja projektide eestikeelsed nimetused ning avaldada toimkonna otsused ajakirjas Raamatukogu ning RR-i Kirjanduse ja keele ajaveebis. Toimkonna otsusega kinnitatud terminikirjed tehakse veebisõnastiku vahendusel kõigile huvilistele avalikult kättesaadavaks.

Tavakohaselt vaadatakse läbi koostatavates ja tõlkemeetodil ülevõetavates valdkonna standardites esitatud eestikeelsed terminid ja antakse soovitused nende kasutamiseks. Pideva tööna vaadatakse läbi, vajadusel täpsustatakse ning kinnitatakse päringutes esitatud terminid jt toimkonnale esitatud materjalid.

Koostöös Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskusega valmistatakse ette ja korral­datakse oktoobris järjekordne oskuskeelepäev.

Jätkub koostöö sidusvaldkondade terminoloogia-asjatundjatega ja Eesti Terminoloogia Ühinguga.

Vanaraamatu toimkond. Toimkonna juht Urve Sildre.

Toimkond kavatseb korraldada mais seminari Järvamaa muuseumis (Paide) ja graafika­koguga tutvumise eesmärgil KUMU-sse .

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm. Töörühma juht Tiina Talvet.

Töörühm jätkab keskraamatukogude komplekteerijate koolitusega. Kavandatud on kaks koolituspäeva: märtsis ja septembris Tallinnas. Koolituspäevadel temaatikas on vene kirjandus, kas ja kuidas lugemisaasta mõjutas eesti kirjanduse lugemust, DVD-de laenu­tamine raamatukogudes jm.

Eks-klubi. President Anne Kalvik.

Kohtutakse huvitavate inimestega, külastatakse Riigikogu, Lennusadamat, Botaanikaaia uusi kasvuhooneid, Amandus Adamsoni muuseumi Paldiskis, Nõmme muuseumi ja tehakse bussireis Tartusse. Peetakse klubi aastakoosolek ELK-is ja traditsiooniline jõulupidu RR-is.

Tartumaa Kogu. Kogu juht Luule Ahu.

Külastatakse näitusi, osaletakse ERÜ üritustel, tutvutakse Oskar Lutsu Majamuuseumiga, osaletakse reisil "Lätimaa tuntud mõisad" ja kultuurireisil Saksamaale "Schwarzwald ja Reinimaa" jm.

Võrumaa Ühendus. Ühenduse juht Ere Raag.

Ühenduse aasta on toimekas nagu alati. Jätkub kohapärimuse kogumine ja talletamine, koostöös MTÜ Kakoraga alustatakse kombatavate raamatute tegemist. Toimuvad mitmed vestlusringid ja ettekandekoosolekud. Aasta lõpetab raamatukogutöötajate jõulupidu üllatuskülalisega ja tööjuubilaride austamine.


Anneli Sepp
Juhatuse esinaine
14. veebruar 2011 

Kalender