preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUSE PÕHISUUNAD 2012. AASTAL

2012. aasta on laiapõhjaliste dokumentide valmimise aasta. ERÜ juhatus arutas „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing arengukava aastateks 2011–2014“ sektsioonide, töörühmade ja toimkondade juhtidega laiendatud koosolekul veebruari algul, et ühiselt seada selgemaid sihte meie tegevuses ning jõuda üldkoosolekul dokumendi kinnitamiseni. Arengukavaga kaasnev tegevuskava jääb ühingu tööplaaniks aastani 2014.

Kultuuriministeerium on alustanud Eesti kultuuripoliitika arengusuundade koostamist aastani 2020 ning juhatuse ettepanekul on ERÜ arengusuundade valdkondlike arutelude korraldaja. Vastavalt arengusuundade koostamise ajakavale peab ka  raamatukogunduse valdkond esitama sisendi dokumenti I poolaastal, millele järgnevad sügisel arutelud. Ministeerium on kavandanud arengusuundade tervikteksti valmimise 2012. aasta lõpuks.

2012. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele ja raamatukoguhoidjad saavad kutset taotleda kahes voorus: kevadel ja sügisel. Kutsekoja juurde on moodustatud töörühm jätkab uuele Euroopa kaheksaastmelisele kvalifikatsiooniraamistikule vastava Raamatukoguhoidja kutsestandardi koostamist.

Raamatukoguhoidjate tunnustamiseks antakse välja ERÜ aastapreemia ja teenetepreemia, auhinnad „Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ „Aasta tegu linnaraamatukogus“, „Aasta lasteraamatukoguhoidja“, „Aasta kooliraamatukoguhoidja“, „Aasta maaraamatu­koguhoidja“ ja koostöös TLÜ AR-iga bibliograafia auhind. 2012. aastal tunnustatakse esmakordselt ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt selgitanud raamatukogude olukorda avalikkusele ja kajastanud raamatukogude temaatikat meedias.

ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek „Kuhu lähed, raamatukogu?“ toimuvad veebruari lõpus RRis, traditsiooniliste raamatukogupäevade avapäev on 19. oktoobril Haapsalu Kultuurikeskuses.  Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2012. aasta kavadele (vt. ajakava), suurematest ettevõtmistest võib mainid maaraamatukogude ja kooliraamatukogude sektsiooni suveseminare jm.

Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja “Raamatukogu”. Eraisikud saavad ajakirja Raamatukogu ERÜ kaudu soodushinnaga. Ilmub ERÜ aastaraamat 2011/nr 23, (koostaja Kaie Viigipuu-Kreintaal, Tallinna Keskraamatukogu) ja koostatakse Eesti raamatukogusid tutvustav trükis „Estonian Libraries“, mida jagada külalistele rahvusvahelistel konverentsidel (IFLA; LIBER jm).  

IFLA liikmena tegutsevad ERÜ esindajad liigitamise ja märksõnastamise ja hariduse ja koolituse sektsioonide alalistes komiteedes. ERÜ toetab IFLA 78. aastakongressi ajal Tallinnas toimuvaid seminare: tavateksti lugemise takistusega teenindavate raamatukogude sektsiooni eelseminar ning liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni järelseminari.  

Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga, loodetavasti 2012. aastal andmebaasi täiendamine aktiviseerub. Jätkub ERÜ liikmete andmebaasi korrastamine.

Regulaarselt täiendatakse ERÜ kodulehte ja Facebooki kontot. Ühingu postiloendis jagavad infot oma tegevuse kohta juhatus, töörühmade, sektsioonide, toimkondade juhid ning usaldusisikud  vahendavad kohalikus raamatukoguelus toimuvat. Nii kooliraamatukogude kui erialaraamatukogude sektsioon korrastavad oma kodulehti.

Suuremate ettevõtmiste ajakava 2012

2. veebruar

Juhatuse laiendatud koosolek

9. veebruar

Eesti kultuuripoliitika arengusuundade raamatukogunduse valdkondlik arutelu

15.veebruar

Bibliograafia päeval antakse välja Bibliograafia auhind

29. veebruar

ERÜ üldkoosolek ja kõnekoosolek „Kuhu lähed, raamatukogu?“ RRis

19. märts

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

16. aprill

Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

18. aprill 

Eks-klubi aastakoosolek ELK-is

16.–18. mai

Vanaraamatu toimkonna väljasõit Leetu

20. aprillist 20. maini

ERÜ võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse tõendamiseks ja omistamiseks.

8.–10 august 

Kooliraamatukogude sektsiooni  suveseminar

13.-15. juuni

Maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Ida-Virumaal

8.–9. august 

IFLA tavateksti lugemise takistusega lugejaid teenindavate raamatukogude sektsiooni eelseminar Tallinnas

15. augustist 15. septembrini

ERÜ võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse tõendamiseks ja omistamiseks.

17.–18. august

 IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni järelseminar Tallinnas

5. september 

Eks-klubi bussireis Lääne-Virumaale

19. september

IX lasteraamatukoguhoidjate päev Märjamaal

3. oktoober 

Kogude toimkonna seminar

11. oktoober

Terminoloogiatoimkonna oskuskeelepäev RR-is

19. oktoober 

Raamatukogupäevade avamine Haapsalus

20.-30. oktoobrini

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“

22. oktoober

V teadus- ja erialaraamatukogu päev

30. oktoober     

Maaraamatukoguhoidja päev Tartumaal

19. november 

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

                 

Katre Riisalu

Juhatuse esimees

16. veebruar 2012

Kalender