preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU
TEGEVUSE PÕHISUUNAD 2014. AASTAL

 

Käesoleva aastaga saab ERÜ arengukava kehtivusaeg otsa. Arengukavaga määratletakse ERÜ arengusuunad lähemateks aastateks, et lähtuda nendest ühingu tegevuse organiseerimisel. Senitehtu kokkuvõtmiseks ja uue kava koostamiseks korraldatakse 2014. aastal raamatukogude mõttetalgud - kuhu ja kuidas edasi?

ERÜ juhatus jälgib raamatukogunduse arengut ja valdkonnaga seotud dokumentide ettevalmistamist riigis ning vajadusel esitab omapoolseid seisukohti.

ERÜ osaleb Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva raamatukoguprojektide koostamisel, teeb koostööd Kultuuriministeeriumi, Kirjastuste Liidu ja teiste asjaomaste asutusega.

ERÜ on jätkuvalt IFLA ja alates 2014. aastast ka EBLIDA liige.

ERÜ kõne- ja aastakoosolek toimub 28. veebruaril. Antakse välja kõik 2013. aasta tunnustused: ERÜ aasta- ja teenetepreemia, auhinnad aasta tegu teadusraamatu­kogus, aasta tegu linnaraamatukogus, aasta lasteraamatukoguhoidja, aasta kooliraamatukoguhoidja, aasta maaraamatukoguhoidja  ja ajakirjandusauhind 2013.  Erandkorras antakse samal ajal koostöös TLÜARiga välja ka Bibliograafia auhind. Aastakoosolekule esitatakse kinnitamiseks Raamatukoguhoidja eestikakoodeks.

2014. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Raamatukoguhoidjad saavad kutset taotleda augustis-septembris vastavalt kutsestandardi Raamatukoguhoidja 6, 7, ja  8 taseme nõuetele. Koolituse toimkonnas on koostamisel Raamatukoguhoidja 6 taseme kutsekoolitusprogramm.

Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad 20.-30. oktoobrini. Avapäev korraldatakse Raplas ja  maaraamatukoguhoidja päev Paides.

Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. ERÜ on taotlenud Kultuurkapitalilt lisafinantseeringut ajakirja trükikulude katmiseks. Eraisikud saavad ajakirja tellida ERÜ kaudu soodushinnaga.

Ilmuvad ERÜ aastaraamat 2012/nr 24, (koostaja Ene Sööt, Jõgeva Linnaraamatukogu) ja ERÜ aastaraamat 2013/25 (koostaja Inga Kuljus, Võrumaa Keskraamatukogu.

Regulaarselt täiendatakse ERÜ kodulehte ja Facebooki kontot. Ühingu postiloendis jagavad infot oma tegevuse kohta juhatus, töörühmade, sektsioonide, toimkondade juhid ning usaldusisikud vahendavad kohalikus raamatukoguelus toimuvat. Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga,  jooksvalt korrastatakse ERÜ liikmete andmebaasi.

Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2014. aasta kavadele (vt. ka kalenderplaan).

Erialaraamatukogude sektsioon kavatseb korraldada E-raamatute teabepäeva, korrastada kodulehte, külastada SKA politsei- ja piirivalvekolledži, teha koostööd ERÜ juhatusega teadus- ja erialaraamatukogude päeva korraldamisel jm

Kooliraamatukogude sektsioon korraldab kaks teabepäeva ja suveseminari.

Maaraamatukogude sektsioon korraldab kevadel teabepäeva, suvel koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga seminarlaagri ja koostöös Järvamaa Keskraamatu­koguga maaraamatukoguhoidja päeva.

Kogude toimkond jätkab regulaarseid kokkusaamisi erinevates raamatukogudes ja korraldab traditsioonilise seminari TÜRis.  Seoses ESTERite liitmise ja tööprotsesside muutumisega arutatakse komplekteerijate, kataloogijate ja liigitajate tööjaotust. Räägitakse kaasa mitmetes kogude arenguga seotud valdkondades, sh Hoiuraamatukogusse säilitamisele suunatud kogude kustutamisel üleandva raamatukogu õiguste tagamine,  eestikeelsed e-kogud, sundeksemplariseadus ja "e-teaviku" mõiste jm. Korraldatakse 2014/2015 ühisseminar kolleegidega Soome Teadusraamatukogude Ühingust.

Koolituse toimkond töötab välja Raamatukoguhoidja 6 kutsekoolituse programmi, tutvustab kutsekoolituse võimalusi, seab eesmärgiks täienduskoolituse alase teavitustöö parandamise, korraldab väljasõiduseminari jm.

Lasteteeninduse toimkond korraldab koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga üleriigilise lasteraamatukoguhoidja päeva Rakveres, arutab ja teeb ettepanekuid lasteraamatukogude suveakadeemia koolituskavasse jm.

Terminoloogia toimkond jätkab terminite andmebaasi korrastamist, igasse ajakirja Raamatukogu numbrisse on kavas kirjutada ülevaateid, traditsiooniline oskuskeelepäev korraldatakse oktoobri esimesel nädalal.

Uue mõtte töörühm korraldab IFLA trendirapordi avalikke arutelusid.

Vanaraamatu toimkond tähistab 20. möödumist toimkonna asutamisest ja korraldab toimkonna seminari Pärnu Muuseumis ja Võistes, peab  töökoosolekuid vanaraamatu kirjeldamisega seonduvate probleemide aruteluks (eelkõige Tallinna ja Tartu ESTERi ühinemisega seonduv) jm..

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm korraldab tavapäraselt komplekteerijatele kaks koolitust.

Eks-klubi saab kokku kord kuus, et külastada Eesti Rahvusringhäälingu ja KGB muuseumi, jalutada Tondi sõjaväelinnakus, korraldada bussiekskursioonid Koplisse ja Paidesse jm.

Katre Riisalu
Juhatuse esinaine
12. veebruar 2014

Suuremate ürituste kalenderplaan

28. veebruar

ERÜ kõne- ja aastakoosolek RRis

26. märts

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev

28. aprill

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

14 aprill

Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev

27.-28. juuni

Vanaraamatu toimkonna suveseminar Võistes

11.-13. juuni

XXIII maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Lääne-Virumaal

25.-27. juunil

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia toimub Tartus

6.-8. august

Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar

15. augustist 15. septembrini

ERÜ võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja 6,7,8 tõendamiseks ja omistamiseks

17. septembril

XI lasteraamatukoguhoidja päev Rakveres

Oktoobri 1. nädal

RRi ja ERÜ terminoloogia toimkonna oskuskeelepäev

15. oktoober

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koolituspäev

20.-30. oktoober

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!“

20. oktoober

Raamatukogupäevade avamine Raplas

23. oktoober

Eesti raamatu päev

25. oktoober

Infokirjaoskuse päev

22. oktoober

VII teadus- ja erialaraamatukogu päev

30. oktoober

XIV maaraamatukoguhoidja päev Paides

17. november

Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev

Kalender