preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUSE PÕHISUUNAD 2015. AASTAL

 

ERÜ arengueesmärkide seadmisel aastateks 2015–2018 on tuginetud eelneva perioodi arengukava analüüsile ning lähtutud üleriigilistest strateegilistest dokumentidest. ERÜ arengukava 2015–2018 läbib veebruari alguses laipõhjalise arvamusküsitluse ja esitatakse aastakoosolekule kinnitamiseks.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus jälgib raamatukogunduse arengut ja valdkonnaga seotud dokumentide ettevalmistamist ning esitab vajaduse korral omapoolseid seisukohti raamatukogunduse arengukavaga seonduvalt.

ERÜ osaleb Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva raamatukoguprojektide koostamisel, teeb koostööd Kultuuriministeeriumi ja teiste asutusega.

Koostöös Eduard Vilde muuseumiga tähistatakse kirjaniku 150. juubelit. Raamatukogudele korraldatakse konkurss „Tabamata Vilde“ ja selgitatakse välja parimad Vilde-väljapanekud.

ERÜ on IFLA ja EBLIDA liige, vajadusel ja võimalusel osaletakse üleeuroopalistes kampaaniates.

Arendatakse koostöösuhteid Balti riikide raamatukoguhoidjate kutseühingutega. ERÜ juhatus osaleb märtsi lõpus edasiste koostegevuste, s.h Balti raamatukoguhoidjate kongressi kavandamiseks koostööseminaril Leedus ja aprilli lõpus Leedu raamatukogupäevade raames toimuval konverentsil „Raamatukogu: info ja teadmised igaühele”. Balti koostöö raames on kavas korraldada õppereis Lätti.

ERÜ kõne- ja aastakoosolek toimub 27. veebruaril. Kõnekoosolekule „Raamatukogu erakondade kultuuripoliitikas“ kutsutakse Riigikogu valimistel osalevate erakondade kandidaadid. Antakse välja 2014. aasta tunnustused: ERÜ aasta- ja teenetepreemia, auhinnad aasta tegu teadus-, eriala- ja linnaraamatukogus, aasta laste-, -kooli ja –maaraamatukogu­hoidja.

Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad 20.–30. oktoobrini. Avapäev toimub Kohtla-Järvel ja  maaraamatukoguhoidja päev Jõgevamaal.

ERÜ-sisene suhtlus toimib meililistide, kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia vahendusel. Ühingu postiloendis jagavad infot oma tegevuse kohta juhatus, töörühmade, sektsioonide, toimkondade juhid ning usaldusisikud vahendavad kohalikus raamatukoguelus toimuvat.

Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga, jooksvalt korrastatakse ERÜ liikmete andmebaasi.

2015. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Kutse andmine toimub dokumentide alusel sügisel.

Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. ERÜ on taotlenud Kultuurkapitalilt lisafinantseeringut ajakirja trükikulude katmiseks. Eraisikud saavad ajakirja tellida ERÜ kaudu soodushinnaga.

2015. aastal on töös kolm ERÜ aastaraamatut:

  •  2013/25 ilmub aasta algul ja läbib tellimisperioodi (koostaja Inga Kuljus - Võrumaa Keskraamatukogu)
  •  ­2014/nr 26 on koostamisprotsessis (koostaja Heli Priimets - Majanduskooli raamatukogu, ERÜ juhatus, erialaraamatukogude sektsioon)
  •  ­2015/27 alustatakse kokkupanekut (koostaja Krista Visas - Pärnu Keskraamatukogu, ERÜ juhatus).

Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2015. aasta kavadele

Erialaraamatukogude sektsioonkorraldab kevadel Tallinna Botaanikaaia ja Anu Raua käsitöötalu külastuse Viljandimaal Heimtalis, aastalõpuürituse Tartu Tervishoiukõrgkoolis ning teeb koostööd ERÜ juhatusega teadus- ja erialaraamatukogude päeva korraldamisel jm.

Kooliraamatukogude sektsioonkorraldab kaks teabepäeva- kevadise Tartus ja sügisese Tallinnas ning suveseminari Pärnumaal. Tegevuse eesmärgiks on leida puuduolevad maakonnajuhid, läbi viia suur küsitlus kooliraamatukoguhoidjatele, leida juhatusse mõni uus liige ning viia läbi juhatuse motivatsioonikoolitus.

Maaraamatukogude sektsioonkorraldab kevadel teabepäeva, suvel koostöös Võrumaa Keskraamatukoguga seminarlaagri ja koostöös Jõgevamaa Keskraamatukoguga maaraamatu­koguhoidja päeva. Kavas on koondada kogutud mälestused ja raamatukoguhoidjate luuletused  „Sahtlipõhja laulud“ ühtede kaante vahele.

Kogude toimkondkavandab kevadise kahepäevase väljasõidukoosoleku raames külastada Vilniuses asuvaid raamatukogusid ning korraldada kogude toimkonna igasügisese seminari Tallinnas.

Koolituse toimkondkorraldab kevadel seminari „AK: aktuaalne koolituses“ ja sügisel väljasõiduseminari ning kavandab tihedamat koostööd ühingu struktuuriüksustega ja täienduskoolituse alase teavitustöö parandamist. Jätkub koostöö ühingu kutsekomisjoniga.

Lasteteeninduse toimkondkorraldab koostöös Narva Keskraamatukoguga XII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päeva, osaleb Lastekaitse Liidu projektis „Hea lasteraamat“ 2014. aastal ilmunud parimate lasteraamatute väljaselgitamisel, jätkab koostööd ELK-ga, teeb ettepanekuid lasteraamatukogude suveakadeemia koolituskavasse jm.

Terminoloogia toimkondjätkab tööd terminite andmebaasi korrastamisel. Sõnastikku lisatakse terminid, mis tulevad 2015. a ilmuvast standardist „Informatsioon ja dokumen­tatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid“. Mahuka tööna plaanitakse kõik andmebaasi terminid teemade ja allikate järgi süsteemi seada, et lisada kasutajale uusi otsinguvõimalusi. Toetuse saamisel on sügisel kavas korraldada X oskuskeelepäev.

Uue mõtte töörühmkorraldab esimesel poolaastal raamatukogude inspiratsioonipäeva, avaldab trendiraporti Eesti seisukohad ning korraldab mõttetalgud päevakajalisel raamatukogusid puudutaval teemal. Senitehtu analüüsimiseks ning järgmiseks perioodiks plaanide tegemiseks on kavas korraldada talveseminar. Toimkonna juht esineb ettekandega Helsingis ja aprillis Leedus. Teemaks on IFLA trendiraport, meie töö sellega ning kuidas me raportit oma töö planeerimisel kasutame.

Vanaraamatu toimkondjätkab erialase koostöö edendamist. Plaan on toimkonna iga-aastane väljasõiduseminar korralda 2015. aasta sügisel Riias. Väljasõiduseminari üks eesmärk on tutvuda uue Läti Rahvusraamatukogu kogude ja hoidlatega, kuid kindlasti on soov korraldada ka ühine rahvusvaheline erialaseminar.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühmkorraldab tavapäraselt komplek­teerijatele kaks koolitust.

Noorteklubil on kavas muuta tegevus organiseeritumaks ning kevadisel koosolekul kinnitada juhatus ning klubi põhikiri. Leida koostööpartnereid (nii Eestist kui välisriikidest) ja nendega suhteid hoida ning kogemusi vahetada ning korraldada BibliCamp 2. Planeeritakse jätkata „mitteakadeemiliste“ kokkusaamistega vastavalt klubi liikmete soovidele ja vajadustele ning vahendada jooksvalt infot klubi kodulehe ja Facebooki kogukonna kaudu

Eks-klubi saabkokku kord kuus, et külastada Loodusloomuuseumi, Tervishoiumuuseumi ning Keila-Joa lossi ja parki, korraldada ekskursioon Lääne-Virumaa ilusatesse koduaedadesse, kuulata loenguid ja vaadata koos Vallo Kepi dokumentaalfilm "Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg".

Kalender