preloader

Koolituse toimkonna kroonika 1988 - 2003

1988

 • Moodustati novembris Ametkondadevahelise Raamatukogukomisjoni kaadri probleemgrupi järglasena. Toimkonna tegevusvaldkondadeks said raamatukogutöötajate haridustaseme tõstmise, kutsehuvide kaitsmise ja raamatukogutöö õiglase väärtustamise probleemid. Toimkonna juhataja oli Maie Gross, liikmeteks Niina Kajak, Anne Kalvik, Aira Lepik, Mati Muru, Laine Peep, Dora Pitkäaho, Silvi Saul, Krista Talvi ja Milvi Tedremaa.

1988-1990

 • Arutelud õpetamise, täienduskoolituse, kutsesobivuse ja -eetika küsimustes

1990

 • Toimkond nimetati hariduse ja täienduskoolituse toimkonnaks.
 • Moodustati kutse-eetika töörühm

1990-1992

 • Kursused "Lugejateenindus ja kutse-eetika" Tallinnas ja Tartus.

1991

 • Raamatukogutöötajate koolituse ja õppekavade analüüs TPÜs ja Viljandi Kultuurikoolis.

1992

 • Arenguprogrammide "Raamatukoguhoidjate kutsenõuded" ja "Raamatukogutöötajate täienduskoolitus"realiseerimiseks moodustati töörühmad Evi Rannapi ja Krista Talvi juhtimisel.
 • 16.-17. sept ERÜ aktiivi kokkutulek Laulasmaal. Pandi alus täienduskoolituse süsteemi rajamisele ja kutsenõuete väljatöötamisele. Arutelude tulemusena soovitati:
 1. moodustada Eesti Kultuuriministeeriumi juurde Raamatukoguhoidjate Koolitusnõukogu (RKN)
 2. koostada kutseeksami programm ja läbiviimise kord
 3. viia läbi raamatukogunduse eriala üliõpilaste praktika korralduse ja sisu arutelu

1993

 • Märtsis moodustati Kultuuriministeeriumi juurde Raamatukoguhoidjate Koolitusnõukogu, esimesed kutseeksamid viidi läbi 1994.a. kevadel, praktikakorraldus ja sisu ühtlustati.

1994

 • Valmisid kutsenõuete projektid. Koos RKNiga jätkus nende arutelu ka järgmisel aastal.

1995

 • Toimkond hakkab kandma koolituse toimkonna nime.

1996

 • Täiendõppe nõudluse väljaselgitamine ankeetküsitluse teel. Tulemused avaldati ajakirjas "Raamatukogu", neid tutvustati seminaridel ja nõupidamistel.
 • Tutvustati TPÜ kaugkoolituse pilootprojekti kooliraamatukoguhoidjatele.
 • Arutelud raamatukogundusliku erialateabe leidumusest ja kasutamisest Eestis

1997

 • Ettekandekoosolek "Phare rahvaraamatukogude arenguprojekt ja Euroopa Liit".
 • Seminar raamatukogundus- ja infoteaduslikust haridusest ning koolitusest Euroopas.

1998

 • 27.jaanuaril toimus koolituse toimkonna koosolek "Eriala õppekavad TPÜ infoteaduste osakonnas ja Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse kateedris" raamatukogutöötajate hinnangutes.
 • 26.veebruaril korraldas toimkond Rahvusraamatukogus Helene Mugasto-Johani 95. ja Hans Jürmani 75.sünnipäeva tähistamiseks ettekandekoosoleku.

1999

 • 12.veebruaril arutati koolituse toimkonna koosolekul kaugkoolituse töörühma loomist.
 • Arutati ankeedi küsimustikku täienduskoolituse vajaduse selgitamiseks.
 • ERÜ aastakoosolekul viidi läbi ankeetküsitlus raamatukoguhoidjate täiendkoolituse vajaduste välja selgitamiseks. Tulemused avaldati ERÜ aastaraamatus 2000.
 • 28.-29.oktoobril toimus koolituse toimkonna ja Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis seminar "Raamatukogu- ja infotöötaja kutse-eetika".
 • Koolituse toimkonna juurde moodustati eetikakoodeksit ettevalmistav töörühm.

2000

 • 18.veebruaril koolituse toimkonna koosolekul leiti, et raamatukoguhoidja kutseeksami programm vajab kaasajastamist, lahendusena nähti programmi põhinemist moodulõppel
 • ERÜ koolituse toimkonna juurde moodustati kaugkoolituse töörühm, mille tegevus siiski ei käivitunud ning 2003.aastal töörühma tegevus peatati
 • 25.mail toimus Valga Keskraamatukogus seminar, kus koolituse toimkonna juht Aivi Sepp tutvustas maaraamatukoguhoidjatele kasutatavaimaid teenuseid internetis ning Viljandi Kultuurikolledži infoteaduste kateedri juhataja Ilmar Vaaro tutvustas õppimisvõimalusi Viljandi Kultuurikolledžis
 • 15.novembril toimus Viljandi Kultuurikolledžis VKK, TPÜ, Kultuuriministeeriumi raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu ja ERÜ koolituse toimkonna ühine mõttevahetus "Raamatukoguhoidja – 21.sajandi elukutse"

2001

 • 14.veebruaril ERÜ juhatuse koosolekul kinnitati Eesti raamatukoguhoidja ja infotöötaja kutse-eetika koodeks
 • 15.märtsil arutati koolituse toimkonna koosolekul Eesti Vabariigi kutseseadust. Koosolekule olid kutsutud ka seadust ettevalmistanud inimesed: Malle Kindel Sotsiaalministeeriumi töösuhete osakonna juhataja ning Tiina Annus Haridusministeeriumi kutsehariduse ja tööhõive seirekeskuse projektijuht, samuti Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus.
 • Kokkusaamine lõppes ühisotsusega, et kutsenõukogu loomise algatab kultuuriministeeriumi raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu.

2002

 • 8.aprillil koolituse toimkonna, ERÜ juhatuse ja rahvaraamatukogude esindajate ühisarutelul Rahvusraamatukogus tutvustati TPÜ, VKK õppeplaane ning uusi arenguid erialahariduses, kõneldi raamatukoguhoidjate täiendkoolituse võimalustest
 • 9.mail tutvustati toimkonna koosolekul innovaatilisi võimalusi koolituses, veebipõhist õpet, audio- ja videokonverentsi
 • 18.detsembril koolituse toimkonna laiendatud koosolekul Viljandis käsitleti põhiteemana kutsekvalifikatsiooni süsteemi Eestis

2003

 • 31.jaanuaril 2003 valiti koolituse toimkonna esimeheks Ilmar Vaaro
 • Koolituse toimkonna koosolekul kõneles Kersti Rodes (Kutsekoja koordinaator) "Kvalifikatsiooni tõstmise süsteemist ning kutsenõukogu tegevusest".
 • 25.märtsil arutati toimkonna koosolekul raamatukoguhoidjate VIII kongressi koolituse mooduli temaatikat.
 • 18.-19.septembril külastas koolituse toimkond Sillamäe Keskraamatukogu, Jõhvi Linnaraamatukogu ning Ahtme Raamatukogu. Samuti kohtuti Sillamäe Linnavalitsuse ja Volikogu liikmetega ning toimus seminar Ida-Virumaa raamatukoguhoidjatele.
 • 27.novembril ERÜ koolituse toimkonna pidulik koosolek Viljandis Grand Hotel`is.


***
 

IFLA

1991-1995

Evi Rannap on IFLA hariduse- ja täienduskoolituse sektsiooni alalise komitee liige, hiljem kirjavahetajaliige
 

1995-1997

Aira Lepik sama sektsiooni alalise komitee liige
 

1997-1999

IFLA aastakonverentsil valiti Aira Lepik hariduse- ja koolituse sektsiooni alalise komitee sekretäriks
 

2001-2005

Aira Lepik IFLA hariduse ja koolituse sektsiooni alalise komitee liige

Kalender