preloader

UNESCO kooliraamatukogude manifest

Kooliraamatukogu kindlustab meile informatsiooni ja ideed, mis on vajalikud edukaks funktsioneerimiseks tänapäevases info- ja teadmisteühiskonnas. Kooliraamatukogu annab õpilastele elukestva õppimise oskused ja arendab nende kujutlusvõimet, võimaldades neil kujuneda vastutustundlikeks kodanikeks.

KOOLIRAAMATUKOGU MISSIOON
Kooliraamatukogu pakub teenuseid õppimiseks, raamatuid ja allikaid, mis võimaldavad kõigil koolikollektiivi liikmetel omandada kriitilist mõtlemist ja kasutada efektiivselt kõiki teabevahendeid. Kooliraamatukogud lülituvad suuremate raamatukogude infovõrkudesse vastavalt UNESCO avalike raamatukogde manifesti põhimõtetele.
Raamatukoguhoidja aitab kasutada nii kohapeal kui ka teistes raamatukogudes olevaid raamatuid ja teisi infoallikaid ilukirjandusest teatmematerjalideni, trükistest elektroonilise infoni; materjale, mis täiendavad ja rikastavad õpikuid, õppematerjale ja metoodilist kirjandust.
On kindlaks tehtud, et raamatukoguhoidja ja õpetaja koostöö tulemusel saavutavad õpilased kõrgema kirjaoskuse-, lugemisoskuse- ja õppimisoskuse taseme ning omandavad probleemide lahendamise, infovahetuse ja suhtlemise oskused.
Kooliraamatukoguteenus peab olema võrdselt kättesaadav kõigile kooli liikmetele sõltumata nende vanuselisest, rassilisest, soolisest, usulisest, rahvuslikust, keelelisest, professioonijärgsest või sotsiaalsest kuuluvusest. Spetsiifiline teenindamine ja materjalid peavad olema võimaldatud neile, kes ei ole võimelised kasutama raamatukogu põhiteenuseid ja materjale.
Teenindusele ja kogudele juurdepääs peab põhinema ÜRO inimõiguste ja vabaduste deklaratsioonil ega tohi põhjust anda mingilgi kujul esinevaks ideoloogiliseks, poliitiliseks või religioosseks tsensuuriks ega kommertssurveks.

FONDEERIMISE SEADUSANDLUS JA INFOVÕRGUD
Kooliraamatukogul on oluline osa iga pikemaajalise kirjaoskuse, hariduse ja infovahetuse korraldamise strateegias ning majanduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna arendamisel. Lokaalsete, regionaalsete ja riiklike võimuorganite kohustuste hulka kuulub kooliraamatukogude toetamine spetsiifilise seadusandluse ja poliitikaga. Kooliraamatukogudel peab olema piisav ja pidev toetus väljaõppinud personali koolituseks, materjalideks, tehnoloogiateks ja vahenditeks, mis peavad olema tasuta.
Kooliraamatukogu on kohaliku, regionaalse ja rahvaraamatukogu ning infovõrgu oluline koostööpartner.
Kohtadel, kus kooliraamatukogu jagab vahendeid ja/või allikaid teist tüüpi raamatukoguga (näiteks rahvaraamatukoguga), peavad kooliraamatukogu eriomased vajadused olema tunnustatud ja rahuldatud.

KOOLIRAAMATUKOGU EESMÄRGID
Kooliraamatukogu on haridusprotsessi lahutamatu osa.
Järgnevad punktid on olulised kirjaoskuse, infokirjaoskuse, õpetamise, õppimise ja kultuuri arendamisel ning on samas kooliraamatukoguteeninduse põhisisuks:
- toetada ja tõsta esile kooli õppekavas välja toodud hariduseesmärke;
- kujundada ja säilitada lastes eluaegne harjumus ning huvi lugemise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu;
- pakkuda võimalusi loovtööks ja info kasutamiseks, et arendada laste teadmisjanu, mõistmist ning kujutlusvõimet;
- toetada kõiki õpilasi informatsiooni hindamis- ja kasutamisoskuste omandamisel ja harjutamisel sõltumata selle vormist (esitus-, struktureerimis- ja paigutusviisist) ja meediumist (andmekandjast), kaasa arvatud ühiskonnasisesed tundlikud kommunikatsiooniviisid;
- võimaldada juurdepääs kohalikele, regionaalsetele, rahvuslikele ja ülemaailmsetele infoallikatele ja võimalustele, mis teevad õpilastele kättesaadavaks mitmesugused ideed, kogemused ja arvamused;
- organiseerida üritusi, mis tõstaksid kultuurilist ja ühiskondlikku teadlikkust ja tundlikkust;
- teha koostööd õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja vanematega täitmaks kooli ülesannet; propageerida kontseptsiooni, et intellektuaalne vabadus ja infole juurdepääs on olulised efektiivse ja vastutustundliku kodanikkonna ning demokraatliku ühiskonna liikmete jaoks;
- propageerida lugemist ning kooliraamatukogude kogusid ja teenuseid kogu koolis ja ka väljaspool.
Kooliraamatukogu täidab neid funktsioone arendades oma tegevuspoliitikat ja teenindust, valides ja soetades allikaid, võimaldades nii füüsilist kui vaimset juurdepääsu vajalikele infoallikatele, varustades neid otsimisjuhistega ning palgates kvalifitseeritud tööjõudu.

PERSONAL
Kooliraamatukoguhoidja on vastava kvalifikatsiooniga isik, kes vastutab kooliraamatukogu töö planeerimise ja juhtimise eest, saades võimalikult adekvaatset professionaalset tuge. Kooliraamatukoguhoidja teeb koostööd kõikide koolikollektiivi liikmetega ning peab sidet rahva- ja teiste raamatukogudega.
Kooliraamatukoguhoidja roll varieerub vastavalt kooli eelarvele ja õppekavale ning õpetamise metoodikale vastava riigi seadusandluse ja finantsstruktuuri piires. Spetsiifilises kontekstis on olemas üldine teadmiste baas, mis on vajalik, et kooliraamatukoguhoidja saab arendada ja korraldada kooliraamatukogu teenuseid: allikaid, kogusid, infojuhtimist ja õpetamist.
Võrgukeskkonnas peab kooliraamatukoguhoidja olema pädev planeerima ja õpetama erinevaid info otsimise ja kasutamise oskusi nii õpetajatele kui õpilastele. Seetõttu peavad nad jätkuvalt juurde õppima ning arendama oma professionaalsust.

TÖÖ JA JUHTIMINE
Kindlustamaks tõhusat ja tulemuslikku tööd:
- peab kooliraamatukogu teeninduspoliitika olema formuleeritud nii, et seal oleksid vastavalt kooli õppekavale määratletud eesmärgid, prioriteedid ja teenindus;
- peab kooliraamatukogu olema organiseeritud ja arendatud, vastavalt professionaalsetele standarditele;
- peab teenindamine olema kättesaadav kõigile koolikollektiivi liikmetele ja toimima kohaliku organisatsiooni vajaduse piires;
- peab kooliraamatukogu tegema koostööd kooli õpetajate, vilistlaskogu, juhtkonna, vanemate, teiste raamatukoguhoidjate ja infotöö professionaalide ning erinevate ühiskonnagruppidega.

Kalender