preloader

Rahvaraamatukogu seaduse eelnõust

6.12.2023

Ettevalmistamisel on Rahvaraamatukogu seaduse muutmine. Ühingu juhatus esitas 4.12.2023 Kultuuriministeeriumile ettepanekud ja mõtted seoses plaanitavate seadusemuudatusega toetudes eelnõu teksti mustandile (seletuskirja ei ole jagatud). Muudatused käsitlevad rahvaraamatukogude tegevuse korralduse muudatusi ja riiklike raamatukoguteeninduse koordineerimise ülesannete ümberkorraldamist.

Ühingu juhatus esitas järgmised ettepanekud:

1. Ettepanek seoses arendusüksuse (AÜ) ja riiklike ülesannetega: riiklikud ülesanded jagada AÜ ja maakonnaraamatukogude vahel järgmiselt:

AÜ ülesanded:

  1.  üleriigiline raamatukoguprogramm, kõik sellega seotu;
  2.  E-väljaanded, nii raamatud kui ka ajakirjad;
  3. MIRKO;
  4.  juhtimise töölaud/statistika.

Maakonnaraamatukogude riiklikud ülesanded

  1.  kogude komplekteerimine;
  2. erialane nõustamine, maakondlikud koolitused;
  3. lasteteenindus.

2. Sellega seonduvalt jätta alles töötasutoetus maakonnaraamatukogudele vastavalt piirkonna suurusele, 1-2 inimest.

3. Kaaluda veelkord komplekteerimise tsentraliseerimise vajalikkust, pakutud mudel ei too kaasa kulude kokkuhoidu, suurendab ajakulu teaviku jõudmisel kohtadele ja asetab teatud raamatumüüjad monopoolsesse seisundisse.

4. Ettepanek veelkord läbi mõelda, kas on mõistlik panna direktori ametikoht tähtajaliseks, kogemus näitab, et eriti vallaraamatukogudele on väga raske inimesi leida.

5. Ettepanek määratleda seaduses miinimummäärad rahvaraamatukogude arvu kohta vallas ja/või linnas.

6. ERÜ ettepanek on arendusüksuse juhi koostatavate töörühmade juurde kutsuda ka ühingu liikmed kaasa töötama.

Murekohaks on ka seaduse jõustumise ajakava, kuna PwCA analüüsistki selgus, et enne ülesannete koondamist arenduskeskusesse on vaja sujuva töö eelduseks luua ühised e-töökeskkonnad, -töölauad, ühine raamatukogusüsteem jt tugiteenused, siis praegusi arenguid nähes ei ole tõenäoline, et need süsteemid etteantud ajaraamis valmis saavad ja puuduvad ka rahalised katted süsteemide jätkusuutlikuks arenguks ja halduskuludeks.

Tekib küsimus sellest, et seadus kehtib, aga seda järgida ei saa, hakatakse tegema järeleandmisi, mis külvab reguleerimatust.

Kultuuriministeeriumile saadetud kirjas on täpsemad kommentaarid seaduse eelnõu tekstis eraldi ära märgitud. Kuna protsess käimas, siis on lootust, et osa küsimusi saab eelnõu toimetamise käigus vastused.

Parima seaduse saamiseks Eesti raamatukogudele ja inimestele loodame, et ettepanekutega ka arvestatakse ja teksti toimetatakse veel enne kooskõlastusringile saatmist.

ERÜ juhatus

Kalender