preloader

Korduvad küsimused

Miks peaksin astuma ERÜ-sse?

 • mul on ühtekuuluvustunne oma eriala ja kolleegidega;
 • mul on suurem võimalus anda oma panus raamatukogunduse arendamisse;
 • ma olen enam informeeritud raamatukogunduse sündmustest ja tegevustest ning mul on võimalus nendes kaasa lüüa;
 • mul on lihtsam teha erialast koostööd ja suhelda kolleegidega nii Eestis kui välismaal;
 • mul on rohkem koolitusvõimalusi.

Millised õigused on mul ERÜ liikmena?

 • valida ja olla valitud ERÜ juhtorganitesse ning muul viisil osaleda ERÜ tegevuses;
 • võtta osa kõigist ERÜ korraldatavatest üritustest;
 • võtta hääleõigusega osa üldkoosolekust, igal tegevliikmel on üldkoosolekul üks hääl;
 • saada teavet ERÜ tegevuse kohta;
 • astuda avalduse alusel ERÜ-st välja.

Kui suur on liikmemaks?
ERÜ liige tasub liitumisel ühekordselt sisseastumismaksu ja igal aastal üks kord liikmemaksu. Nii sisseastumismaksu kui aastamaksu suurus sõltub sissetulekust ja on mõlemal juhul 2% kuu brutotöötasust.

Sisseastumis- ja liikmemaksu saab tasuda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arveldusarvele EE192200221006107508 Swedpank-is.

Kuidas töödeldakse minu ERÜ-sse astumise avalduses antud isikuandmeid?
Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja ei avalikustata kolmandatele osapooltele.

Kui kirjutan avalduse ERÜ liikmeks astumiseks üldkoosolekul, kas mind võetakse kohe liikmeks ja saan kohe ka hääleõiguse?
Ei saa, uute liikmete vastuvõtmise otsustab ERÜ juhatus järgmisel korralisel koosolekul.

Millised kohustused kaasnevad minu ERÜ liikmeks astumisega?
ERÜ liige:

 • tunnustab ERÜ eesmärke, järgib põhikirja ning täidab üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
 • tasub ühekordset sisseastumismaksu  ja iga-aastast liikmemaksu;
 • teatab ERÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks kontaktandmed; juhul, kui andmed muutuvad, saadab uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist ERÜ büroole (ela(at)rara.ee);
 • ei kahjusta oma tegevusega ERÜ ja teiste liikmete huve.

Kas ERÜ meililistiga liitumiseks on vajalik teha eraldi avaldus?
Ei ole vaja.

Kui kaua võtab aega liikme ERÜ meililisti lisamine?
Pärast liikmeks vastuvõtmist lisatakse liikme e-postiaadres ERÜ meililisti.

Kuidas saan teha juhatusele ettepanekuid?
Juhatuse liikmete kontaktandmed on avalikud, kõik ERÜ liikmed võivad ettepanekute tegemiseks pöörduda juhatuse esimehe või liikmete poole. Juhatus arutab need oma koosolekul läbi.

Kuidas saan osaleda mõne sektsiooni, töörühma või toimkonna töös?
Tuleb pöörduda vastava struktuuriüksuse juhi poole.

Kuidas saan asutada sektsiooni või töörühma?
Otseselt asutada ei saa, kuid saab teha vastavasisulisi ettepanekuid juhatusele.
ERÜ kutsekomisjoni, töörühma, toimkonna, sektsiooni, piirkondliku ühenduse ja Eks-klubi (edaspidi struktuuriüksus) moodustab ja tema tegevuse lõpetab ERÜ juhatus omaalgatuslikult või ühingu liikmete ettepanekute alusel. (vt. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu struktuuriüksuste tegevuse põhimõtted).

Astu liikmeks

Kalender