preloader

Struktuuriüksuste tegevuse põhimõtted

1. Struktuuriüksustena käsitletakse kutsekomisjoni, töörühma, toimkonda, sektsiooni, piirkondlikku ühendust ja Eks-klubi.

2. ERÜ kutsekomisjoni, töörühma, toimkonna, sektsiooni, piirkondliku ühenduse ja Eks-klubi (edaspidi struktuuriüksus) moodustab ja tema tegevuse lõpetab juhatus omaalgatuslikult või ühingu liikmete ettepanekute alusel.
2.1. Kutsekomisjon tegutseb vastavalt Kutseseadusele ja otsustab raamatukoguhoidja kutse andmise.
2.2. Töörühm moodustatakse kindlate ühekordsete lühemaajaliste ülesannete lahendamiseks.
2.3. Toimkond on teatud valdkonna koordineeriv ja küsimusi lahendav pidevalt tegutsev üksus.
2.4. Sektsioon koondab ühte  tüüpi raamatukogusid.
2.5. Piirkondlik ühendus moodustatakse ERÜ liikmetest territoriaalsel põhimõttel.
2.6. Usaldusisik valitakse raamatukogus, maakonnas või piirkondlikus ühenduses ERÜ liikmete hulgast.
2.7. Eks-klubi koondab endisi raamatukoguhoidjaid.


2. Struktuuriüksuse koosseisu kuuluvad ERÜ liikmed. Vajadusel võib küsimuste arutamiseks kutsuda osalema asjatundjaid, kes võivad mitte kuuluda ERÜsse.
ERÜ juhatus kinnitab struktuuriüksuse juhi ja kutsekomisjoni koosseisu.
Kutsekomisjoni esimehe ja piirkondliku ühenduse juhi valivad liikmed endi hulgast.


3. Raamatukogus, maakonnas või piirkondlikus ühenduses valitud usaldusisik
- tutvustab aktiivselt ERÜ tegevust raamatukogus/maakonnas/ piirkonnas, koondab ERÜ liikmeid ja on ühiste ettevõtmiste eestvedaja, võimalusel kohaliku ühenduse loomise algataja;
- vahendab infot ERÜ juhatuselt oma piirkonna liikmetele ja vastupidi;
- korjab või jälgib ühingu liikmemaksu kogumist;
- kavandab piirkondliku ühenduse tegevust.


4. Struktuuriüksuse tegevuse eesmärgiks on raamatukoguhoidjate ja raamatukogude koostöö ning  suhtluse edendamine, s.h.:
- erinevate tööreeglite ühtlustamine ja erialaste kokkulepete sõlmimine;
- ettepanekute tegemine soovitatavate  või reglementeerivate dokumentide koostamiseks ja arutelude korraldamine ;
- erialase infovahetuse ja koolituse korraldamine;
- eneseharimine ja vaba aja sisustamine.


5. Tegevuse alustamisel määratleb iga struktuuriüksus oma tegevuse eesmärgi ja selle saavutamise tähtajad, soovi korral fikseerib töökorra.


6. Struktuuriüksusel on õigus oma tegevusvaldkonna piires teha ERÜ juhatusele ettepanekuid küsimuste lahendamiseks ja anda raamatukogudele soovitusi. Vajadusel tellib ERÜ juhatus ekspertarvamuse või dokumentide koostamise töörühmalt, toimkonnalt, sektsioonilt või eriala asjatundjatelt ja leiab võimaluse selle tasustamiseks.


6. Struktuuriüksuse koosolek protokollitakse ja ärakiri sellest esitatakse ERÜ juhatusele kahe nädala jooksul.


7. Struktuuriüksuse juht ja usaldusisik edastab jooksvalt informatsiooni ERÜ listi, kodulehele ja ajakirja "Raamatukogu" (vajadusel pöördub tehnilise toe saamiseks ERÜ büroosse).


8. Iga kalendriaasta 15. detsembriks esitab struktuuriüksuse juht ja piirkondliku ühenduse usaldusisik ERÜ juhatusele tegevuse aastaaruande, järgmise aasta tööplaani koos eelarvega.


9. Struktuuriüksuse tegevuse toetamiseks ning juhatuse ja üksuse vastastikuste sidemete hoidmiseks on igas struktuuriüksuses ühingu esindajana juhatuse liige või teda asendav juhatuse poolt nimetatud isik.


10. ERÜ juhatus kuulab koosolekul korra aastas  struktuuriüksuste juhtide ülevaateid tegevusest.

Läbi arutatud ja heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 6. aprillil 1995. a.
Muudetud kujul heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 3. detsembril 2009. a.

Kalender