preloader

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUS 2011. AASTAL

LIIKMESKOND

2011. aastal astus ERÜsse 14 uut liiget, aasta jooksul lahkus omal soovil 17 liiget, neist 14 omal soovil. 2011. aastal lahkusid igavikuteele ERÜ auliige Endel Annus, Eks-klubi eestseisuse liige Tiia Kaev.

Aasta lõpul kuulus ERÜsse 799 liiget, sh kaheksa auliiget, seitse toetajaliiget ja üks välisliige. Toetajaliikmetena kuulusid ERÜsse endiselt Harju Maakonnaraamatukogu, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.

Juubeleid pidasid ERÜ auliikmed Arda-Maria Kirsel, Linda Kask ja Maare Kümnik ning kauaaegne ERÜ juhatuse esinaine Anne Valmas. Palju õnne!

ERÜ büroo saatis liikmetele meeldetuletused liikmemaksu tasumiseks 26. jaanuaril, 8. juunil ja 23. novembril, kuid vaatamata sellele oli aastalõpuks neljandikul liikmetest maks maksmata.

Juhatus korraldas raamatukogupäevade ajal liikmete elektroonilise arvamusküsitluse, et mõista soove ja ootusi ühingule. Küsimustikule vastas 164 ühingu liiget ehk 20% liikmetest. Esialgne vastuste analüüs näitab, et samaväärselt oluliseks peetakse nii silmast-silma kohtumisi ERÜ üritustel, arutelusid kui ka infovahetust ühingu meililistis. Osalemine ühingu tegevuses tähendab 88% vastajate jaoks listis kirjade lugemist. Tehti mitmeid sisukaid ettepanekuid raamatukogupäevade ja kõnekoosoleku teemade osas ning edastati kümneid koolitussoove. Põhjalikum ülevaade küsitlusest antakse aastakoosolekul.

AASTAKOOSOLEK

ERÜ kõrgeim otsustusorgan – liikmete üldkoosolek toimus 28. veebruaril 2011, osales 195 ühingu liiget (koos 260 liikme volitusega). Juhatuse esinaine Anneli Sepp tegi kokkuvõtte 2010. a. tegevusest, kinnitati ERÜ tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2011. aasta tegevussuunad.

Toimus juhatuse esimehe ja liikmete valimine kuni aastani 2014, juhatuse esinaiseks valiti RRi kunstide teabekeskuse juhataja Katre Riisalu ning juhatuse liikmeteks Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukoguhoidja Vaike Kurel, TÜRi kogude direktor Kristina Pai, Toila raamatukogu juhataja Lea Rand, TÜRi infosüsteemide osakonna juhataja Anneli Sepp ja Tartu Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme. Endisest koosseisust jätkasid juhatuses TTÜR-i süsteemihaldur Ave Janu ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor Õie Tammissaar. ERÜ revisjonikomisjoni valiti Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok, RRi vanaraamatu spetsialist Ruth Hiie ja TLÜ ARi peabibliograaf Aita Kraut. Aastakoosolek valis ERÜ auliikmeks Elle Tariku ja Linda Kase.

JUHATUS, REVISJONIKOMISJON JA BÜROO

2011. aastal oli juhatus kaheksaliikmeline, muutmiskanne juhatuse liikmete kohta tehti Harju Maakohtu registriosakonnas 15. juunil 2011. Revisjonikomisjon revideerisid ühingu raha ja vara 17. veebruaril.

Juhatus pidas kaheksa koosolekut (neist kolm Skype's), kahel korral hääletati kirjalikult elektrooniliselt. Liikmeid teavitati koosolekutel arutatust ja otsustest listi saadetud kokkuvõtete kaudu.

10. veebruaril oli laiendatud koosseis Kohilas, osales 29 inimest, arutati ERÜ arengukava 2011–2014.

11. veebruaril toimus elektrooniline hääletamine: kinnitati ERÜ aasta- ja teenetepreemia, ERÜ 2010. a. tegevusaruanne ja tegevussuunad.

24. märtsil oli juhatuse uue ja vana koosseisu ühiskoosolek, arutati ERÜ arengukava, kavandati 2011. aasta tegevuskava jm.

12. mail olid koosolekule kutsutud Meeli Veskus ja Kalju Tammaru, et arutada IFLA toimumist Helsingis ja Tallinnas, kuulata infot rahvaraamatukogude seaduse muudatustest, arutati ka raamatukogupäevade korraldamist jm.

7. juunil oli juhatuse koosolekule kutsutud Muuseumiöö koordinaator Vahur Puik, kes rääkis Muuseumiöö korraldamisest, valiti aasta lasteraamatukoguhoidja, arutati raamatukogupäevade turundusplaani, avapäeva korraldamist Paides, liikmete arvamusküsitluse korraldamist, moodustati töörühm (K. Pai ja K. Riisalu) väljaande „Estonian Libraries" koostamiseks.

29. augustil arutati raamatukogupäevade korraldamist, Balti raamatukoguhoidjate kongressi ettevalmistamist, tehti ettepanek TLÜ ARile nimetada bibliograafiapäev Eesti teenelise bibliograafi Endel Annuse nimeliseks bibliograafiapäevaks, kinnitati parandusettepanekud Bibliograafia auhinna statuuti jm.

23. septembril (Skype's) otsustati aasta maaraamatukoguhoidja, aasta kooliraamatukoguhoidja, aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus saajad, arutati raamatukogupäevade korraldamist ja ERÜ tegevuse kajastamist Facebookis, otsustati läbi viia liikmete arvamusküsitlus, arutati auhinna „Aasta tegu linnaraamatukogus" statuudi projekti jm.

10. novembril (Skype's) tehti kokkuvõte raamatukogupäevadest, otsustati anda vastus kultuurministrile raamatukogupäevade avamisel peetud kõne osas, tehti kokkuvõte Balti raamatukoguhoidjate 9. kongressist, kiideti heaks liigitamise ja märksõnastamise toimkonna ettepanek lõpetada toimkonna tegevus 31. detsembrist 2011, kinnitati auhinna „Aasta tegu linnaraamatukogus" statuut ja otsustati kuulutada välja kandidaatide esitamine tähtajaga 20. detsember.

8. detsembril (Skype's) täpsustati ERÜ arengukava ja kultuuripoliitika dokumendi ettevalmistamisega seonduvat, arutati ERÜ 2012. aasta väljaandeid, otsustati sisse seada ajakirjandusauhind jm.

16. detsembril otsustati kirjaliku hääletamise protokolliga Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingule kuuluvate osaühingu Teek viie osa müümine Toomas Etverkile.

Ühingu tegevust tutvustas Katre Riisalu ettekannetega 4.–6. maini Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverentsil „To (too?) Public: Library Marketing and Public Relations in Public Libraries Today" ning Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu juubelikonverentsil „Biržiška's Reading" 2. detsembril Vilniuses. Koolituse toimkonna teabepäeval 9. novembril tutvustas K. Riisalu täienduskoolituse võimalusi ERÜs, A. Sibula päeval andis ülevaate ERÜ turundustegevusest, 30. novembril kohtus Rapla Keskraamatukogus seminaril Rapla maakonna raamatukoguhoidjatega ning 17. jaanuaril rääkis raamatukogude päevaprobleemidest Kultuurikogu konverentsil.

ERÜ büroos on tööl üks inimene – Reet Olevsoo, Linda Kask tegeles 2011. aastal vabatahtliku tööna ERÜ raamatupidamisega. Alates 7. oktoobrist asub ERÜ büroo ruum Rahvusraamatukogu VI korrusel.


EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU ARENGUKAVA 2011–2014

ERÜ arengukava kokkupanemine algas juba 2010. aastal, kuid esimene laiem mõttevahetus toimus juhatuse, struktuuriüksuste juhtide ja usaldusisikute arupidamisel Kohila raamatukogus. Mõttetalguid juhtis toonane Rahvusraamatukogu turundusjuht Triin Soone. Rühmatöödele eelnes SWOT analüüs, kus hinnati ühingu tugevusi ja nõrkusi, ohte ja võimalusi. Rühmatööde aluseks sai viis esilekerkinud prioriteetset suunda:

- liikmeskond;

- organisatsioon ja juhtimine;

- info, kommunikatsioon, turundus;

- koolitus, tunnustamine, valdkonna arendustegevus;

- partnerlus ja koostöö.

Rühmatöödest kõlama jäänud ettepanekud arutas juhatus läbi ning täiendas arengukava projekti. Alates juunist on dokument ERÜ kodulehel ühingu liikmetele tutvumiseks, et teada saada, kas ühingu olulised tegevusvaldkonnad on kirja saanud ning kas see on ühing, millesse tahetakse kuuluda. Kahjuks on tagasiside jäänud erakordselt tagasihoidlikuks. Juhatus arutas 2012. aasta algul arengukava sektsioonide, toimkondade ja töörühmade juhtidega ning saatis koos tegevusplaaniga veel kord liikmetele ülevaatamiseks. Eesmärk on kinnitada ERÜ arengukava koos tegevuskavaga 2012. aasta liikmete üldkoosolekul. Arengukavaga saab tutvuda siin.

INFO JA KOMMUNIKATSIOON

Liikmete informeerimiseks ja infovahetuseks on 2006. aastast käigus ERÜ liikmete postiloend, millega on liitunud 690 liiget. Igas kuus langeb listi kasutajate hulgast välja paar-kolm liiget, kelle postkastid on liiga täis, et uusi kirju vastu võtta. Aasta jooksul liikus listis ligi nelisada postitust ning vahel muutus diskussioon üsna tuliseks. Juhatus on saatnud listi kokkuvõtteid koosolekutel arutatust. Rõõmustav on, et mitmed ühingu liikmed on hoolega edastanud teateid nii ERÜ ürituste kui kohaliku raamatukoguelu kohta, kuid kasvuruumi on veel ka selles vallas. ERÜ büroo haldab lisaks liikmete listile juhatuse, maakogude sektsiooni, vanaraamatu toimkonna ja ERBA listi. Mitmed toimkonnad ja töörühmad on loonud postiloendeid, mida hallatakse erinevates raamatukogudes. Kooliraamatukogude sektsioon vahendab infot ja kogemusi listis ning blogis, ka erialaraamatukogude sektioonil on selleks oma koduleht.

ERÜ kodulehe aadress on aruandeaastast eru.lib.ee, aadressi muutus oli tingitud domeenide ümberregistreerimisest. Aasta jooksul täiendati kodulehte regulaarselt, diskussiooni pidamiseks on ERÜ alates raamatukogupäevadest nähtav ka Facebookis, mille põhiliseks toimetajaks on juhatuse liige Lea Rand.

Kõikidest suurematest ettevõtmistest on ilmunud sõnumid ajakirja „Raamatukogu" ERÜ veerus.

Suuremate ürituste eel on ERÜ büroo välja saatnud pressiteated, mille tulemusena on toimunud mitmed raadiointervjuud. Raamatukogupäevi kajastasid 4 eesti- ja venekeelset raadiojaama, sõnumid ilmusid ka ajalehes Postimees ning maakonnalehtedes.

Viimased kuud on raamatukogu temaatika osutunud erinevates meediaväljaannetes väga popu¬laarseks. Raamatukogupäevadel kultuuriministri tõstatatud küsimused seoses rahvaraamatukogude komplekteerimisega on osutunud Eesti rahvale väga oluliseks ja eluliseks teemaks, mida on kajastanud kõik suuremad päeva- ja maakonnalehed, telekanalid ning raadiojaamad. ERÜ juhatus edastas 10. novembril oma seisukohavõtu kultuuriminister Rein Langile  ning avalikkusele, pöördumine pälvis ajakirjanduse tähelepanu. Kõne all oleva perioodi jooksul pöördusid ajakirjanikud korduvalt juhatuse või büroo poole palvega leida kontakte raamatukoguhoidjatega üle Eesti. Nii on viimaste kuude jooksul ajakirjanduses sõna saanud kümned raamatukoguhoidjad. Rahva¬raamatukogude komplekteerimisega seonduvalt on intervjuusid andnud ka kolm juhatuse liiget: Asko Tamme, Õie Tammissaar ning Lea Rand.

RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE

Kutse andmine

ERÜ kutsekomisjoni kuulusid: Malle Ermel (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Margit Salmar (Kutsekoda, hääleõiguseta), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla KR), Piia Selge (sekretär, Tallinna ARTE Gümnaasiumi Raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja ERÜ) ja Ilmar Vaaro (TÜ VKA).

Avaldusi kutse taotlemiseks dokumentide alusel võttis ERÜ vastu kahes voorus: 20. aprillist 20. maini ja 15. augustist 15. septembrini. Kutsekomisjon vaatas 30. mai koosolekul läbi 29 ja 20. septembril 34 kutsetaotlust. Raamatukoguhoidja III aste omistati 38-le ja Raamatukoguhoidja IV aste 18-le raamatukoguhoidjale. Seitsmele avalduse esitanud raamatukoguhoidjale kutset ei omistatud. Põhjused, miks raamatukoguhoidjatele dokumentide alusel kutset ei antud – dokumentatsioon ei olnud korras, puudusid täienduskoolituse tõendid; ei antud ka sellepärast, et kutse taotlejatel puudus nõutav töökogemus.

Aastatel 2006–2011 on kokku välja antud 830 kutsetunnistust: III 424, IV 382 ja V 24. ERÜ esitas Kultuuri Kutsenõukogule aruande kutse andmise korraldamise ja kutse andmisega seotud raha kasutamise kohta.

Raamatukoguhoidja kutsestandardi uuendamine

Raamatukoguhoidja kutsestandard III, IV, V kehtib 2011. aasta detsembrini. Seoses 2012. aastal jõustuva kutseseadusega pikendati kõikide kutsestandardite kehtivust kuni 2014. aasta 1. jaanuarini. Vaatamata sellele alustati juba 2010. aastal ettevalmistusi uue raamatukoguhoidja kutsestandardi versiooni väljatöötamisega, milleks Kutsekoja juurde moodustati töörühm koosseisus: Janne Andresoo (RR), Kaie Holm (Tallinna KR), Aira Lepik (TLÜ), Sigrid Mandre (TLÜ AR), Heli Priimets (Tallinna Majanduskooli raamatukogu), Piia Selge (Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu), Anneli Sepp (ERÜ), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Ilmar Vaaro (TÜ VKA), Margit Salmar (Kutsekoda). Kutsestandardi uut versiooni arutati laiemas ringis sügisel toimunud koolituse toimkonna korraldatud teabepäeval. Töö kutsestandardiga jätkub 2012. aastal.

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE

Friedrich Puksoo auhinna laureaadiks kuulutati Piret Lotmani teos „ Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel poolel". Auhinnakomisjoni, kuhu kuulusid: Tiiu Reimo (esimees, TLÜ), Malle Ermel (TÜR), Merike Kiipus (Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu), Mare Rand (TÜR) ja Anne Valmas (TLÜ AR) tunnustas Vello Paatsit uurimuste eest, mis käsitlevad eestikeelsete raamatute levikut 19. sajandil ja Ene-Lille Jaansoni trükkal Johann Christian Schünmanni tegevust käsitleva uurimuse eest. Fr. Puksoo auhinda annavad üle aasta välja ERÜ ja TÜ Raamatukogu ning selle suurus oli 2011. aastal 650 eurot.

ERÜ aastapreemia 2010 pälvis Külli Solo, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist, kes 2010. aastal tegutses selle nimel, et ühtlustada rahvaraamatukogude elektroonilisi kodulooandmebaase.

Teenetepreemia 2010 anti Ivi Tingrele, kes on ERÜ taasasutaja, juhatuse liige aastatel 1989–1995, juhatuse esinaine 1992–1993 ning aastast 1996 auliige. Eesti raamatukogunduse arengule kaasaaitamiseks asutas Ivi Tingre 2010. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde omanimelise fondi, millest hakatakse määrama raamatukoguhoidjatele stipendiume. Ivi Tingre teeneid raamatukogunduse arendamisel on tunnustanud Vabariigi President, 2004. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi.

ERÜ tegi Kultuurkapitalile annetuse, mille arvelt preemiad välja maksti. Kultuurkapital sõlmis laureaatidega lepingu: aastapreemia 510 eurot ja teenetepreemia 770 eurot.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2011 auhinna sai lasteluule andmebaasi koostamise ja täiendamise eest Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguametnik Tiina Lutter.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2011 auhinna pälvis Tiia Ojanurm Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu arendamise ja raamatukogudevahelise koostöö korraldamise eest Eestis.

2011. aasta teoks teadusraamatukogus tunnistati eurokonversioon infosüsteemis ESTER, mille idee autor ja rakenduse looja on ELNET Konsortsiumi IT-spetsialist ja Eesti Rahvusraamatukogu projektijuht Urmas Sinisalu.

2011. aasta teona erialaraamatukogus tunnustati Maio Vaniko pühendunud ja raamatukogundust arendavat tegevust Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidjana.

Aasta maaraamatukoguhoidja 2011 auhinna pälvis Piia Salundi Sauga raamatukogust Pärnumaalt. Esimest korda anti sel aasta auhind välja ühele maaraamatukoguhoidjale.

Kõik ERÜ auhinna laureaadid said Kultuuriministeeriumi ja ERÜ tänukirja ning Riho Hüti vitraaži, parimate raamatukoguhoidjate auhinnad anti välja Kultuurkapitali toel, kokku oli toetusstipendiumi suurus 2 500 eurot (iga auhinna suurus 500 eurot).

Kevadel algatas juhatus linnaraamatukogus töötava raamatukoguhoidja tunnustamise, kinnitati auhinna „Aasta tegu linnaraamatukogus" statuut ja kuulutati välja ka kandidaatide esitamine. Esimest korda antakse auhind välja 2012. aasta aastakoosolekul, nagu ka ajakirjandusauhind. Ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt selgitanud raamatukogude olukorda avalikkusele ja kajastanud raamatukogude temaatikat meedias, käsitledes raamatukogudele olulisi küsimusi kas trüki-, raadio-, tele- või internetiajakirjanduses.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Kõnekoosolek

Kõnekoosolekule „Raamatukogu erakondade kultuuripoliitikas" olid kutsutud kõik riigikogu valimistel osalenud erakonnad. Erakondade nägemust Eesti kultuuripoliitikast ja raamatukogude rollist ühiskonnas esitasid Liisa Pakosta (IRL), Peeter Paemurru (Iseseisvuspartei), Arvi Karotam (Keskerakond), Dr. Aarand Roos (Kristlikud Demokraadid), Heidy Tamme (Rahvaliit), Paul-Eerik Rummo (Reformierakond), Kai Künnis-Berens (Rohelised) ja Mart Meri (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Raamatukoguteemalist väitlust juhtis TÜ õppeprorektor Martin Hallik.

Raamatukogupäevad 20.–30. oktoobrini

Raamatukogupäevadest, seekord juba kahekümne esimestest, teavitasid videoklipid "Kohtume raamatukogus", videote autoriks Jaanus Lekk ja eestvedajaks ERÜ turunduse töörühm. 

Klippide tegemist toetas Kultuurkapital. Raamatukogudele jagatava raamatukogupäevade plakati kujundas viiendat aastat järjest Tiit Tõnurist ning trükkis oma kulu ja kirjaga taas kirjastus Koolibri. Raamatukogudes toimuvad raamatukogupäevade ettevõtmised on koondatud ERÜ kodulehele.

Raamatukogupäevade avamisel 20. oktoobril Paide Kultuurikeskuses algatas kultuuriminister Rein Lang sügis-talvel kestnud diskussiooni rahvaraamatukogude komplekteerimise teemal. Avapäeval kõnelesid raamatust ja raamatukogust ning lugemisest ja kirjutamisest ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, kirjanik Indrek Hargla, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov ning kogukondlikust Paidest ühenduse Weissenstein juhatuse esimees Rainer Eidemiller. 

Avapäeval toimunud raamatukoguhoidjate mälumängus osales kolmteist võistkonda, rahvaraamatukogude kõrval astusid üles taas ka Rahvusraamatukogu ning ERÜ juhatus. Seekord valmistas mälumängu ette Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu. Mängu lõpuks kujunes paremusjärjestus järgmiseks (I ja II kohta jäi eraldama vaid pool punkt): I koha saavutas Rapla maakonna võistkond: Taimi Jürgens ja Tiina Talvet Rapla KRst ning Mariina Madisson Lelle raamatukogust, II koha Tartu Linnaraamatukogu võistkond: Piret Kiivit, Tiina Sulg, Tiina Tarik, III koha Kohtla-Järve keskraamatukogu: Lidia Hallik, Angela Räis ja Ülle Anijalg. Traditsiooniliselt said parimad tunnustuseks raamatukauplaus "Apollo" kinkekaardid ja Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tubli töö eest ajakirja "Raamatukogu" 2012. aastatellimuse (kaks komplekti). Järgmise aasta mälumängu valmistab ette Rahvusraamatukogu.

XI maaraamatukoguhoidja päev "Kultuur ja kultuurikandjad Virumaal" toimus Sõmeru keskusehoones. Kuulati-vaadati ülevaadet Lääne-Viru maakonnast ja loodusajakirjanik Kristel Vilbaste looduseteemalist mõtisklust. Maalehe ajakirjanik Sulev Oll kirjeldas, milline on maainimene kui kultuuri kandja, EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu arutles teemal "Kirik kui kultuurikandja" ning Rakvere Teatri näitleja ja lavastaja Toomas Suumann teemal "Kultuur ja kultuurikandjad Virumaal". Traditsiooniliselt tunnustati maaraamatukoguhoidja päeval parimaid maaraamatukoguhoidjaid. Kuulutati välja aasta parim maaraamatukoguhoidja ja Lääne-Virumaa tublimad. Maaraamatukoguhoidja päeva põhikorraldaja oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. Maaraamatukoguhoidja päeva ettekannete videod on ERÜ kodulehel.

21. oktoobril toimunud IV teadus- ja erialaraamatukogude päeva alustati auhinna „Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus" kätteandmisega, edasi rääkis EMTA raamatukogu juhataja Ilvi Rauna muusikaraamatukogust digiajastul, TÜRi kogude direktor Kristina Pai vaagis lugeja ootusi, EENET projektijuht Hardi Teder käsitles akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuri, Riivo Lepp „Ernst & Young'ist" kõneles uuendustest IT-alal, Ene Koitla ja Kerli Kusnets Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusest tutvustasid Creative Commons'i litsentse. Lõpetuseks tervitas EMTA ooperistuudio osalejaid Gian Carlo Menotti humoristliku lühiooperiga „Telefon". V Teadus- ja erialaraamatukogu päeva ettekanded ja video on vaadatavad ERÜ kodulehel.

Eesti raamatu päeva tähistati 23. oktoobril paljudes kohtades, RRis pühendati päev Friedebert Tuglase 125-ndale sünniaastapäevale.

Infokirjaoskuse päeval, 25. oktoobril toimus ka võistluse "Infootsing internetist 2011" lõppvoor. Võistluse korraldasid Halliki Jürma ja Ülo Treikelder Tartu Linnaraamatukogust. Tublimad infootsijad olid: I koht Ewa Roots Tartu Linnaraamatukogust, II koht Kersti Ernits Ülenurme raamatukogust, III koht Krista Staškevitš Pärnu Kutsehariduskeskuse raamatukogust ning IV koht Piret Heinsaar Tallinna Keskraamatukogust (kuna III ja IV koha punktivahe oli vaid neljandik punkti, peeti ka IV kohta auhinna vääriliseks).

MUUD ETTEVÕTMISED

VIII kirjandustuur „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes" toimus 1.–4. novembrini 2011 ning selle peakorraldajad olid Kirjanike Liit Jürgen Rooste ja RR Maire Liivametsa isikus, ERÜ büroo aitas kaasa ettevalmistaval perioodil. Seitse meeskonda sõitis läbi kõik maakonnad, v.a Harjumaa.

Lugemisaasta fotokonkurss „Lugemise lummuses" kuulutati välja 2010. aasta raamatukogupäevade avapäeval ning tulemused avalikustati Lugemisaasta lõpetamisel 21. jaanuaril. Konkurssi toetasid Overall, Photopoint (eripreemiad) ja kirjastus Varrak (publiku lemmikud). Žürii valis konkursile esitatud piltide hulgast välja kolm parimat ning tegi ettepaneku vastavalt konkursi tingimustele välja anda auhinnad alljärgnevalt: I Riho Vahtras, II Kulno Kaiklem, III Johann Kabonen. Terve 2011. aasta rändasid parimad tööd raamatukogudes üle Eesti.

LÜHIÜLEVAADE STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST

Aasta jooksul jätkasid tegevust kõik varem töötanud struktuuriüksused peale liigitamise ja märksõnastamise toimkonna, mis lõpetas tegevuse 31.12.2011

Sektsioonide, toimkondade ja töörühmade tegevus siin

Erialaraamatukogude sektsioon (juht Merike Vilgo, Eesti Mereakadeemia raamatukogu)

Korraldati teabepäevad Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja Sisekaitseakadeemias. Tutvustati õppeasutusi, raamatukogu, infosüsteeme jm. Sisekaitseakadeemias jäi osalejatel kodutööks hinnangu andmine raamatukogu kodulehele ja täita tagasiside ankeet.

Erialaraamatukogude jõuluüritus toimus m/s „Baltic Queen" pardal, kus valiti ka sektsiooni uus juhatus. Esimeheks sai Sisekaitseakadeemia raamatukogu juhataja Raile Reigo ning juhatuse liikmeteks Kristina Rallmann Kaitseväe Peastaabi raamatukogust, Keiu Saarniit SA TÜK Medinfo Keskusest, Pille Tool Eesti Mereakadeemia Raamatukogust ja Heli Priimets Tallinna Majanduskooli Raamatukogust.

Kooliraamatukogude sektsioon (Piia Selge, Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu, alates aprillist Kristel Rannaääre, Kehra Gümnaasiumi raamatukogu )

Aasta jooksul leidsid aset kaks teabepäeva ja suveseminar. Kevadisest teabepäevast RRis võttis osa 110 ja sügisesest 140 raamatukoguhoidjat. Augustis toimus Põlvamaal suveseminar kus osavõtjaid oli 63. Nii teabepäevadest kui suveseminarist on ilmunud kokkuvõtted ajakirjas „Raamatukogu". Suveseminari teostumisele aitas kaasa toetus Hasartmängumaksu Nõukogult.

Oktoobris toimunud koosolekul võeti sektsiooni juhatusse uuteks liikmeteks Laine Lindvest (Abja Gümnaasium), Eda Tiismaa (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Maie Põiklik (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool).

Alustati kooliraamatukogude sektsiooni uus kodulehe loomist (www.kooliraamatukogud.edu.ee), et vahetada välja senine infoleht. Leht veel ei tööta. Triin Soone ettepanekul toimus koosolek, kus arutati võimalusi leida heategevuslik üritus kooliraamatukogudele, kes vajaksid raha põhikogu (just lastekirjanduse) täiendamiseks. Koostati küsitlus, millega soovitakse kaardistada kooliraamatukogude olukord Eestis.

Maaraamatukogude sektsioon (juht Irma Raatma, Väike Maarja Vallaraamatukogu)

Sektsioon käis koos kahel korral. Aprillis arutati seminarlaagriga seotud teemaderingi, viimistleti auhinna aasta maaraamatukoguhoidja statuudi teksti, kavandati maaraamatukogupäeva korraldamist Lääne-Virumaal. Novembris kuulati ära 2011. a. aruanne, kavandati 2012. a. tööd ning valiti uueks sektsiooni esimeheks Lea Rand, kes alustab tööd 1. jaanuarist 2012.

Märtsis toimunud teabepäeval "Kirjandusmuuseumi virtuaalsest keldrist lugemispessa" kõneles vanaraamatute digiteerimisest Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) projektijuht Kadri Tüür. Ajakirja "Lugu" tutvustas peatoimetaja Kätlin Kaldmaa. Ülevaate 2010.a. eesti algupärasest lastekirjandusest tegi Krista Kumberg. Mälu ja mäletamise teemast eesti kirjanduses kõneles EKM teadur Rutt Hinrikus. Lugemispesade mentor Helle Sõber jagas oma kogemusi tööst lastega. Värskeid ideid pakkus veel ELÜ juhatuse esimees Maili Vesiko-Liinev. Lugemispesa projekti tutvustusest saadi etenduseelamus Pirita-Kose lasteaia lastelt.

Koostöös Pärnu Keskraamatukoguga korraldati maaraamatukogude sektsiooni suveseminar 13.–15. juunini 2011 Pärnumaal keskendus e-raamatu ja e-raamatukogu teemadele, mille kohta tegi väga põhjaliku ja huvitava ettekande Piia Salundi Sauga raamatukogust, uut kodulooportaali käsitles ERÜ koduloobibliograafia töörühma juht Heda Piiriste Pärnu Keskraamatukogust. Margus Küppar rääkis veel kord e-raamatute revolutsioonilisest pealekasvust ja väga kiirest levikust. Islami kultuurist ja kommetest pidas särava ettekande Kattri Ezzoubi, kes ka õhtul kõigile kõhutantsu õpetas.

Viimasel seminaripäeval Pärnus kuulati Meeli Veskuse ettekannet "Raamatukogud meil ja mujal", mis keskendus Euroopa raamatukogude otsingutele majanduskriisist võimalikult valutult väljatulemisele ja mitmetele muutustele sellega seoses. Irma Raatma tegi kokkuvõtte raamatukoguhoidjate palgaküsitlusest. Loeti ka luulekonkursi "Sahtlipõhja laulud" paremaid luuletusi. Parimaks tunnistati Kallaste raamatukogu Siiri Ušakova meeleolukad luuletused. Konkursile saadetud luuletused pandi kokku omaette luulekoguks ja säilitatakse ERÜ büroos.

Nagu tavaks saanud tutvuti Pärnumaa raamatukogude, kohalike asutuse ja vaatamisväärsustega.

Kogude toimkond (juht Kristina Pai, Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Toimkond kohtus 2011. aastal kahel korral, korraldati traditsiooniline avalik seminar ja külastati kahte raamatukogu. Lisaks arutati erinevaid teemasid meili teel ja muudel erialaüritustel kohtudes.

Kevadel oli koosolek Eesti Hoiuraamatukogus ja Pimedate Raamatukogus. Päevakorras Estica/Estonica (komplekteerimine, tähistamine perioodika üksiknumbrites, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine ning Hoiuraamatukokku suunamine); e-raamatu seminari korraldamine; raamatukogudes tehtav töö vaegnägijate teenindamisel ja koostöövõimalused selles vallas. Liikmeid teavitati ERÜ juhatuse tegevusest ja otsustest. Tutvuti põhjalikult Eesti Hoiuraamatukogu ja Pimedate Raamatukogu tegevusega.

Septembris peeti Tartu Ülikooli Raamatukogus toimkonna kolmas seminar, teemaks "Emakeelne e-raamat raamatukogus". Seminari eesmärgiks oli lisaks hetkeseisu tutvustamisele jõuda koos vahendajate/tootjatega arusaamani, kuidas raamatukogud eestikeelseid e-väljaandeid hankida saaksid (Eesti turg on orienteeritud peamiselt eraisikule). Teema oli päevakajaline, samal aastal toimus arvukalt e-raamatust kõnelevaid üritusi ja ilmus artikleid. Raamatukogusid puudutavad juriidilised ja tehnilised detailid olid aga jäänud laiemalt tutvustamata. Üritus korraldati koostöös ELNET Konsortsiumiga, kes oli samal teemal korraldanud kaks ümarlauda. Lisaks toimkonna liikmetele ja teistele raamatukogude esindajatele kõnelesid ka ministeeriumi nõunik ja e-raamatute vahendajad. Kultuuriministeeriumi nõunik Toomas Seppeliga arutatud vaba juurdepääsu temaatika viis selleni, et käsilolevatesse seadusemuudatustesse lubati lisada vajalik säte – riigi rahaga toodetu peab olema tasuta kättesaadav. See tähendab, et ka raamatukogus digiteeritud materjalid või loodud andmebaasid ei tohi olla tasulised. Seminar täitis oma eesmärgi nii laiema valgustustöö tegemisel e-raamatute alal kui ka koostööettepanekute esitamisel vahendajatele.

Seminaril tehti veebiülekanne ja olemas on ka väikse resolutsiooniga salvestus TÜ repositooriumis, mis on vabalt kättesaadav. Eeldatava 70 kuulaja asemel kogunes huvilisi üle 200!

2012. aasta on kogude toimkonnale juubeliaasta – möödub 20 aastat asutamisest. Sel puhul on kokku lepitud ühisseminari korraldamine Soome Teadusraamatukogude Ühingu kogude toimkonnaga (ilmselt 2013). 2012. a sügisel peetakse traditsiooniline seminar ka TÜR-is.

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Jätkus koostöö ühingu kutsekomisjoniga Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsekvalifikatsioonide omistamisel ning silma hoiti peal kutsekvalifikatsiooni omistamise süsteemi arengutel.

Kevadisel toimkonna kokkusaamisel Eesti Rahvusraamatukogus arutati koolitusega seonduvaid päevakajalisi küsimusi. Traditsiooniline toimkonna osalemine maakondlikul koolitusel toimus seekord oktoobris Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Ilmar Vaaro püüdis viimastel aastatel kirjutatud raamatukogude ajalugude taustal välja tuua õpetlikke momente ettekandes „Raamatukogu ajaloo kirjutamise võimalusi".

Novembril algul toimus teabepäev Rahvusraamatukogus koostöös Sihtasutusega Kutsekoda ja ESF programmiga "Kutsete arendamine" teabepäev "Raamatukoguhoidjate täiendkoolituse ja uue kutsestandardi võimalused". Eesmärk oli pakkuda informatsiooni ning arutelu võimalust erialaste kompetentsusnõuete üle. Oma institutsiooni täienduskoolituse üldarengud ning 2012. aastal toimuvaid koolitusi tutvustasid TLÜ Avatud Ülikool, ERÜ, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, TLÜ AR, RR, TLÜ Infoteaduste Instituut, TÜR ja TÜ VKA. Ürituse materjalid on kättesaadavad ühingu koduleheküljel.

Lasteteeninduse toimkond (juht Nelli Orgmaa, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu)

Toimkonna suuremad tegemised olid lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia ettevalmistamine ja lasteraamatukoguhoidjate päeva korraldamine, aasta lasteraamatukoguhoidja 2010 väljaselgitamine ja toimkonna koosolek.

Lasteteeninduse toimkonna koosolekul märtsis valiti toimkonnale kolmeliikmeline juhatus: Nelli Orgmaa (esinaine), Helle Laanpere ja Ülle Rüütel ning kavandati 2012. a tegevusi. Samal päeval kirjutasid kuus toimkonna liiget avalduse ERÜsse astumiseks, millega saavutati, et kõik toimkonna liikmed on ühtlasi ka ERÜ liikmed.

Lasteteeninduse toimkond on viimastel aastatel valmistanud ette lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia kava ja nii toimus see Ülle Rüütli eestvedamisel ka seekord.

VIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 21. septembril korraldaja Tallinna Keskraamatukogu, projektiraha Hasartmängumaksu Nõukogult. Anti üle auhind aasta lasteraamatukoguhoidja 2011, Nelli Orgmaa tegi ülevaade ERÜ lasteteeninduse toimkonna tegevusest ja Reet Kaldur lasteosakondade 2010. aasta aruandlusest, ELK värske direktor Triin Soone rääkis keskuse tegemistest ning Anneli Kengsepp ja Epp Leikop vabatahtlikest abistajatest Tallinna Keskraamatukogus. Tutvuti Nurmenuku, Kännukuke ja Sõle raamatukogude tööga ning raamatukogubussiga "Katariina Jee".

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond (juhatuse kaasesimehed Tamara Kozõreva, Tartu Linnaraamatukogu ja Malle Lang, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu)

Septembris arutasid liikmed meili teel toimkonna tulevikku. Märksõnastamine ja liigitamine on esindatud nii ERÜs kui ELNET Konsortsiumis ja enamik liikmeid kuulub mõlemasse gruppi. Arutelu käigu jõuti järeldusele, et dubleerimise vältimiseks ei ole otstarbekas säilitada eraldi ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonda. Toimkonna juhtkond edastas vastava ettepaneku ERÜ juhatusele. Juhatus arutas ettepanekut ja arvas, et kui see on toimkonna tahe, siis lõpetatakse liigitamise ja märksõnastamise toimkonna tegevus 31. detsembrist 2011.

Terminoloogiatoimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)

Raamatukogunduse ja infoteaduse terminoloogiatööd korraldavad ERÜ terminoloogiatoimkond ning Rahvusraamatukogu arendus- ja koolituskeskus. Terminoloogiatööd koordineerib RRi terminoloogia juhtiv spetsialist Siiri Lauk, kes haldab raamatukoguterminite andmebaasi, korraldab ERÜ terminoloogiatoimkonna tegevust ning nõustab termini- ja keeleküsimustes nii telefonitsi kui ka e-päringutele vastates.

2011. aastal jätkati erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Raamatukoguterminite andmebaasi lisati ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemas-olevaid. Andmebaas sisaldab koos varjatud kirjetega 6163 terminikirjet, millest 4631 on raamatukoguterminite veebisõnastikus avalikult kättesaadavad. Andmebaasi statistika näitab raamatukogusõnastiku aktiivset kasutust – aasta jooksul on tehtud 19 043 terminipäringut (31.12.2011).

Aruandeaastal toimus seitse toimkonna koosolekut, korrastati poolikuid ja päringutest laekunud termineid. 5. oktoobril korraldati Rahvusraamatukogus järjekordne oskuskeelepäev, kus osales 98 huvilist raamatukogudest, mitmest ametkonnast ja ülikoolidest. Ettekannetega esinesid Tartu Ülikooli teadurid ja õppejõud, kes 2011. aastal pälvisid terminoloogia sihtstipendiumi.

Vanaraamatu toimkond (juht Urve Sildre, Eesti Rahvusraamatukogu)

2011. aastal korraldas vanaraamatu toimkond seminari Järvamaa Muuseumis, võeti osa raamatuteadlase Voldemar Milleri 100. sünniaastapäeva ürituste korraldamisest.

Kevadel Järvamaa Muuseumis Paides toimunud seminaril tutvustas muuseumi ekspositsiooni programmijuht Elle Näppo. Muuseumi vanemteadur Malle Hõbemägi oli vaatamiseks välja pannud arhiivkogu vanemaid trükiseid, samuti huvitavamate omanikumärkidega raamatuid. Toimkonna liikmed Liivi Aarma ja Mare Ranna esinesid Paide kultuurieluga seotud ettekannetega. Ekskursiooni Paide vanalinnas giidiks oli ühenduse Weissenstein juht Rainer Eidemiller. Seminarist kirjutas ajakirja Raamatukogu jaoks ülevaate Marita Paas. Toimkonna postiloendi vahendusel tutvustas TLÜAR baltikaosakonna juhataja Katrin Kaugver novembris Vatikanis toimunud Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL) seminari ettekandeid.

Koduloobibliograafia töörühm (juht Heda Piiriste, Pärnu Keskraamatukogu)

2011. aasta alguses toimus koduloobibliograafia töörühma laiendatud koosolek, peamiseks arutlusteemaks oli URRAMi uus kodulooportaal ja selle töötajarakendus, mille testimisega detsembris 2010/jaanuaris 2011 algust tehti. Kodulooportaal ja sellega seotud testimised ning koolitused olid 2011. aastal peamiseks tegevuseks URRAMiga seotud töörühma liikmetele. 29. märtsil toimus Rahvusraamatukogu arvutiklassis testkoolitus. Edukale testkoolitusele järgnes Urania Comi õppepäev Harjumaa raamatukoguhoidjatele, aasta jooksul on kodulooportaali ja töötajarakenduse kasutamist õpetatud Lääne-Virumaa, Pärnumaa jt maakondade raamatukoguhoidjatele. Töö käigus tekkinud küsimused ja ettepanekud keskraamatukogudelt ning töörühmalt koguti ja edastati Uraniale 15. novembril 2011

Töörühm tegeleb jätkuvalt kodulooliste märksõnadega. Veebruaris toimunud koosolekul jagati kogemusi spordialaste märksõnade kasutamisest ja edastati valik märksõnu EMSile, nüüdseks on need kenasti märksõnastikus olemas. Teine märksõnade kogumise projekt viidi Külli Otsa eestvedamisel läbi oktoobris.

Töörühma juht tegi Pärnumaal toimunud maaraamatukoguhoidjate suvelaagris ettekande koduloobibliograafia arengutest ja töörühma tegevusest. Ettekanne on jõudnud ka erinevatesse listidesse (maakogud, kodulugu).

Raamatukogude turunduse töörühm (juht Õie Tammissaar, ERÜ juhatus)

ERÜ juhatuse koosolekul 24. märtsil 2011 oli üheks teemaks Raamatukogupäevad 2011. Turunduse töörühma kaasalöömist oodati päevade tunnuslause ja sõnum väljaütlemisel ja meediaga suhtlemisel. Töörühm arutas listis erinevaid variante, ühe mõttena oli kaalumisel võimalus arendada edasi Lääne-Virumaa Keskraamatukogu nn valimiskampaaniat, st lähtuda seekord raamatukoguhoidjast. erinevaid ettepanekuid kaaludes jõuti arutelude käigus sõnumini „Kohtume raamatukogus". Otsustati teha plakat, mis kajastaks erinevaid tegevusi raamatukogus, näitaks erinevate raamatukogutüüpide võimalusi ja raamatukogu külastavaid erinevaid sihtgruppe. Plakatil oli seekord ka lisafunktsioon, vaba keskmist pinda sai raamatukogu kasutada oma ürituste reklaamimiseks. Esmakordselt prooviti temaatiliste videoklippide tegemist ja nende kaudu raamatukogupäevade reklaamimist, et jõuda suurema hulga inimesteni, sh. noorteni . Klippide tootmise rahastamiseks kirjutati projekt, mis sai ka kultuurkapitali rahastuse.

Kui tunnuslause oli kokku lepitud, koostati soovitused raamatukogudele, kuidas ja millele nende päevade jooksul tähelepanu pöörata. Töörühm osales aktiivselt ERÜ arengukava info ja kommunikatsioon, turundus alapunkti teemade arutelus, eesmärkide ning tegevuste sõnastamisel. Omapoolse väikese panuse suutsime raamatukogupäevade nähtavamaks tegemisele anda.

2012. a esialgsetesse plaanidesse mahub töörühma liikmete turundusalane koolitus, pikemaajalise turundusalase koolitusprogrammi ettevalmistamine ja selle aasta raamatukogupäevade kui ürituse turunduse temaatika.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (juht Tiina Talvet, Rapla Keskraamatukogu)

2011. aastal ja töörühma Töökorraldus jäi samaks, peamine suhtlus meili teel. Jätkati komplektee-rimisosakondade juhatajate ja töörühma liikmete koolitamist. Korraldati kaks koolituspäeva keskraamatukogude komplekteerijatele, peaspetsialistidele ja töörühma liikmetele ning kaks töörühma koosolekut.

Kevadisel koolituspäeval Tallinna Keskraamatukogu Sõle harukogus selgitas, kirjastuse Varrak peatoimetaja ja tõlkija Krista Kaer, kuidas raamatud jõuavad kirjastajateni, Rahva Raamatu müügijuhid Galina Uibo ja Janek Heinola tutvustasid e-lugereid, Kai Idarand Eesti Rahvusraamatukogust tegi 34 raamatukogu ankeedi põhjal kokkuvõtte lugemisaastast. Sügisesel koolituspäeval Sõle raamatukogus jagas Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelder kogemust e-raamatute laenutamisel ning Tallinna Keskraamatukogu IT juht Reet Oruste tutvustas Tallinna Keskraamatukogu kogemust e-raamatuga. Tõlkija ja ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson kõneles vene kirjanduse eestindustest 21. sajandi esimese kümnendi II pooles, Eesti Lastekirjanduse Keskuse kunstiekspert, kunstnik Viive Noor tegi ülevaate 21. sajandi eesti lasteraamatu illustratsioonist.

Töörühma juht Tiina Talvet on sõna sekka öelnud ka komplekteerimisteemalises debatis Delfis.

Eks-klubi (president Anne Kalvik)

Aasta 2011 möödus Eks-klubil kenasti kavasse võetud käike tehes. Aasta algas Kumu külastusega, veebruaris kohtuti endise kolleegi, RRi peadirektori ja riigikogulase Ivi Eenmaaga, kes kutsus klubi külla Riigikogusse, kuhu suure uudishimuga veebruari lõpus ka suunduti. Märtsis külastati Riigiarhiivi. 13. aprillil oli klubi aastakoosolek Eesti Lastekirjanduse Keskuses, juttu ikka tehtust ja kavadest, kringlit ja kohvi maitstes. Maikuu ilusal kevadpäeval jalutati Tallinna Botaanikaaias. Juunis toimus rongireis Paldiskisse ja septembris bussireis Tartusse. Oktoobris tutvuti omapärase Rotermanni kvartaliga ja novembris kohtuti endises raudteejaamas asuvas Nõmme muuseumis. Kolmandal advendil toimus aasta lõpetamine jõulupeol koos vanamuusikaansambli, jõuluvana ja -kinkidega.

PIIRKONDLIKUD ÜHENDUSED

Tartumaa Kogu (juht Luule Ahu, Tartu Linnaraamatukogu)

Tartumaa Kogu osales kollektiivselt ERÜ üritustel, tutvus Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kunstikooli ühise õppehoonega ning Tartu Kõrgema Kunstikooli raamatukogu uute ruumidega, käis Oskar Lutsu majamuuseumis ja Soome Instituudi uuenenud raamatukogus, koos reisiti Lätimaale, kultuurireisile Saksamaale jm.

Võrumaa Ühendus (juht Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)

ERÜ Võrumaa ühendus on 51-liikmeline. Tegevusega pakuti nii eneseharimise võimalust kui ka meelelahutust. Tihe oli koostöö MTÜ Järjehoidjaga. Jätkati traditsiooniliste üritustega: ühine koduloopäev koos matkaga, sünnipäevade ja raamatukogude tegevusaastate juubelite tähistamine, kohtumised kirjanike ja kunstnikega. Raamatukoguhoidjate poolt kogutud kodukandi kohapärimusest anti välja kogumiku ja e-raamatuna „Igal kandil oma lugu". Korraldati kombatavate raamatute näitus ja tutvuti nende valmistamise tehnoloogiaga.

Pärnumaa Ühendus (juht Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu)

Pärnumaa Ühendusse kuulub 66 raamatukoguhoidjat Pärnust ja Pärnumaalt. Ühenduse eesmärk on pakkuda oma liikmetele eneseharimise võimalusi ja meelelahutust. Osaleti ERÜ aastakoosolekul, raamatukogupäevade avamisel võistles traditsiooniliselt kaks mälumängu¬võistkonda. Ühendusse kuuluvad raamatukoguhoidjad osalevad aktiivselt keskraamatukogu korraldatud koolitustel ja väljasõitudel. 2011. aastal käis Pärnumaa rahvas Läänemaal. Keskraamatukogus kuulati Krista Kumberg loengut „2010.aasta laste- ja noorsookirjandusest" ja Taeblas tutvusime Ants Laikmaa Majamuuseumiga. Koolituspäeval Tallinnas külastati Pääsküla raamatukogu ja Underi ja Tuglase Kirjanduskeskust.

KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Kultuurkapital

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Raamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

Haridus- ja Teadusministeerium

Hasartmängumaksu Nõukogu

Järvamaa keskraamatukogu

Kirjastus Koolibri

Kultuuriministeerium

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Pärnu Keskraamatukogu

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tartu Linnaraamatukogu

Tartu Ülikooli Raamatukogu

IVI TINGRE FOND

2011. aastal anti esmakordselt välja Rahvuskultuuri Fondi Ivi Tingre allfondi stipendium. Rahvuskultuuri Fondile adresseeritud ainsa taotluse vaatas läbi ja kinnitas ERÜ juhatus. 135 euro suuruse stipendiumi pälvis Ago Pärtelpoeg ning see on mõeldud toetamaks raamatu koostamist kauaaegsest Tartu Ülikooli Raamatukogu direktorist Laine Peebust. Ago Pärtelpoeg töötab Tartu Linnaraamatukogus.

Ivi Tingre fond on Eesti Rahvuskultuuri fondi allfond, mille Ivi Tingre asutas 2010. aastal eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut. Annetatud raha säilitatakse allfondi põhikapitalina, mis on puutumatu – toetusi ja stipendiume jagatakse kasumist, mida sihtasutus Rahvuskultuuri Fond saab oma rahaliste vahendite paigutustest. Ivi Tingre fondi põhikapital oli seisuga 30.06.2011 7958,73 eurot ja annetused on oodatud.

ERÜ ESINDAJAD ORGANISTASIOONIDES JM

Ajakiri "Raamatukogu" toimetuskolleegium, Anneli Sepp

Raamatukoguhoidja kutsestandardi töörühm, Anneli Sepp

Autorihüvitusfond, Asko Tamme

Kultuuri Kutsenõukogu, Reet Olevsoo

OÜ Teek, Krista Talvi

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Osalemine IFLAs

ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige ja kuulub kolme sektsiooni .

- hariduse ja koolituse sektsioon, alalise komitees liige aastatel 2009–2013 Mai Põldaas (TÜ VKA)

- liigitamise ja märksõnastamise sektsioon, alalise komitee aastatel 2009–2013 liige Sirje Nilbe (RR)

- raamatukoguühingute juhtimise sektsioon.

Koostöö Balti riikidega

ERÜ korraldas Eesti delegatsiooni osalemist 16.–18. oktoobrini Trakais toimunud Balti raamatukoguhoidjate 9. kongressil „Reading in Digital Age: New Partnerships and Services". Eestist osales kokku 19 inimest, meie esindajatel oli ettevalmistatud kaheksa ettekannet, lisaks juhtis Kalju Tammaru üht töötuba. Tuleb tõdeda, et kõige keerulisem oli leida avasessioonile ülevaadet lugemise olukorrast Eestis ning lõpuks sündis see koostöös Lugemisühinguga. Kongressil käisid Malle Ermel (TÜR), Gerda Koidla (TTÜR), Inga Kuljus (Võru Keskraamatukogu), Liina Lelov (Tallinna Inglise Kolledži raamatukogu), Marge Liivakivi (Viljandi Linnaraamatukogu), Maire Liivamets (Eesti Rahvusraamatukogu), Kärt Miil (TÜR), Reet Olevsoo (ERÜ), Kristel Rannaääre (Kehra Gümnaasiumi raamatukogu), Ene Riet (ajakiri Raamatukogu), Katre Riisalu (ERÜ), Piia Salundi (Sauga raamatukogu), Vilve Seiler (TÜR), Triinu Seppam (Tallinna Keskraamatukogu), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Ilona Smuškina (TÜR), Tiina Sulg (Tartu Linnaraamatukogu), Kalju Tammaru (Eesti Hoiuraamatukogu), Meeli Veskus (Kultuuriministeerium).

Kongressi lõppedes esitas Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu president kutse ühingu 80. juubelile, kus 1.–2. detsembrini osalesid Katre Riisalu ja Anneli Sepp. Katre Riisalu pidas ERÜd tutvustava ettekande.

KIRJASTUSTEGEVUS

Ajakiri "Raamatukogu" (RK)

RK ilmus ka 2011. aastal 6 korda mahuga 5 trükipoognat ja trükiti Tallinna Raamatutrükikojas.

Ajakirja annavad koostöös välja Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, kes 21. jaanuaril sõlmisid lepingu ajakirja väljaandmiseks ja levitamiseks 2011. aastal. ERÜ maksis Hasartmängumaksu Nõukogult saadud tegevustoetuse vahenditest osa ajakirja autorite ja fotograafi honorare ning trükikulud ERÜ eelmise aasta ülejäägi ning RRi ettemaksu arvelt. RRi koosseisus olevas toimetuses töötas peatoimetajana Ene Riet, ajakirja kujundas RRi avalike suhete osakonna arvutigraafik Margit Plink, veebisaiti haldas sama osakonna veebimeister Andrus Igalaan, keeletoimetajana töötas lepinguga Ellen Arnover.

RKd levitati Ajakirjanduslevi ja RRi kaudu, müüdi Tallinnas raamatukaupluses "Lugemisvara" ja Tartus TÜ raamatupoes. ERÜ kaudu tellis ajakirja 19 eraisikut.

Ajakirja toimetuskolleegiumi kuuluvad: Janne Andresoo, Hele Ellermaa, Malle Ermel, Katrin Kaugver, Gerda Koidla, Silvi Metsar, Piia Selge, Anneli Sepp (ERÜ esindaja), Asko Tamme, Ilmar Vaaro, Mihkel Volt. Toimetuskolleegium käis koos 16. veebruaril, päevakorras oli kolm punkti: ajakirja Raamatukogu 2011. aasta numbreis käsitletavad teemad, ajakirja elektroonilisest versioonist ja jooksvad küsimused. Enne koosolekut tegi toimetus küsitluse elektroonilise versiooni võimalikkuse kohta. Vastavalt toimetuskolleegiumi otsusele alustati koostööd TLÜga. Et olla abiks ajakirja elektroonilise versiooni loomisel koostab TLÜ Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala magistriõppe tudeng Eva Suik magistritööd teemal „Erialaajakirja „Raamatukogu" elektroonilise versiooni kontseptuaalne mudel". Lugejate huvi elektroonilise ajakirja vastu uuris ta küsitluse abil. Analüüs valmib arvatavasti 2012. aasta esimesel poolel.

ERÜ aastaraamat

2011. aastal ilmunud ERÜ aastaraamatu 2010 koostamise põhiraskus oli Kai Kalvikul TLÜ ARist, lisaks talle kuulusid toimetuskolleegiumi Andres Kollist, Sigrid Mandre, Tiiu Reimo ja Reet Olevsoo Keeletoimetaja oli Mai Luht, resümeed tõlkis inglise keelde Ülle Rebo, soome keelest tõlkis Mare Luuk. Aastaraamatu artiklite toimetamist ja tõlkimist toetas TLÜ AR. Aastaraamatu maht on 201 lk. , trükiti trükikoja Bookmill ja on arhiveeritud RRi digitaalsesse arhiivi DIGAR.

KOKKUVÕTE

Aasta tähelepanuväärseimaks ürituseks olid Raamatukogupäevad, mille ettevalmistamisse oli kaasatud juhatuse kõrval turunduse töörühm. Koostati meediaplaan ning valmisid tutvustavad videod, mida You Tube´is on vaadatud rohkem kui 5000 korral. Raamatukogupäevade suuremad üritused jäädvustati videosse, et huvipakkuvaid ettekandeid ka hiljem oleks võimalik ERÜ kodulehe vahendusel vaadata.

Märkimisväärse sammuga sai hakkama Lasteraamatukogude toimkond, kes astus 2011. aastal 100% ühingu liikmeks. Kooli- ja maaraamatukogude sektsioon on alustamas küsitlust kaardistamaks olukorda üle Eesti. Maaraamatukogude sektsioon viis läbi maaraamatukoguhoidjate palgaküsitluse.

ERÜ on aastaid pidanud oluliseks raamatukoguhoidjate tunnustamist ning 2011 aastal anti välja 10 tunnustuspreemiat. Eesti Rahvuskultuurifond andis esmakordselt välja Ivi Tingre Fondi stipendium, millega toetatakse Ago Pärtelpoja soovi kirjutada raamat Tartu Ülikooli raamatukogu direktorist Laine Peebust.

Jätkus töö Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaasiga ERBA, kuhu on sisestatud 1800 raamatukoguhoidja isikuandmed ja töö jätkub.

Elavnemas on kontaktid Balti raamatukoguhoidjate ühingutega, oma osa on siin Balti raamatukoguhoidjate kongressil, mis seekord toimus Leedus.

 

Katre Riisalu

Juhatuse esimees

16. veebruar 2012

Kalender