preloader

Raamatukoguhoidja kutse taotlemine 2024. aastal

Kutse andja

Kutse andja raamatkoguhoidja kutsetele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing aastani 2028. 

Raamatukoguhoidja kutsete kutsekomisjon

 • Aime Miil, Viimsi Kool    
 • Aira Lepik, Tallinna Ülikool    
 • Ilmar Vaaro, Tartu Ülikool    
 • Kai Kalvik, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu    
 • Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu    
 • Katre Riisalu,  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing  (komisjoni esimees) 
 • Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu    
 • Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu

Avalduste vastuvõtmine

2024. aastal võetakse avaldusi raamatukoguhoidja kutse taotlemiseks vastu 1.–30. septembrini.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus esitage ERÜ e-postiaadressile rkhkutseandmine(at)gmail.com

Dokumentidega tutvumine

Kutse taotlemise seisukohalt on oluline tutvuda raamatukoguhoidja kutsestandardist tulenevate kompetentsidega ja analüüsida, kas omandatud teadmised ja oskused on arvestatavad ning kõik kohustuslikud kompetentsid on varasema kogemuse või õpingute põhjal tõendatavad.

Tutvu kutsestandarditega

Enne raamatukoguhoidja kutse taotlemist palume tutvuge raamatukoguhoidja kutsestandarditega ja hinnake, millise taseme kompetentsidele teie teadmised, oskused ja kogemused vastavad.
Kutsestandardid:

Tutvu hindamisstandardiga

Hindamine kutsesüsteemis on isiku kompetentsuse võrdlemine kutsestandardis esitatud nõuetega ning  kompetentsuse tunnustamine, mille tulemus on isikule antud kutse.

Hindamisstandard on kutsestandardi alusel koostatud dokument, mis määrab kompetentsuse hindamisega seonduva. Hindamisstandard sisaldab hindamise eesmärke, hindamiskriteeriumeid, hindamismeetodeid ja nende kirjeldust (kuidas hinnatakse) jm.

Abiks on vorm enesehindamiseks (tase 6) (tase 7) (tase 8).  Vormid on leitavad ka vastavas Hindamisstandardis.

 

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Kutse taotlemise eeltingimused on Raamatukoguhoidja kutse andmise korras, peatükis 2. 

Kutse raamatukoguhoidja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • töökogemus raamatukogus spetsialistina;
 • soovitavalt kõrgharidus ning taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane täienduskoolitus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud kutsekoolituse läbimine.

Kutse raamatukoguhoidja, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • töökogemus raamatukogus juhtivspetsialistina;
 • kõrgharidus ning taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane täienduskoolitus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud kutsekoolituse läbimine.

Kutse raamatukoguhoidja, tase 8 taotlemise eeltingimused on:

 • töökogemus raamatukogus tippspetsialistina;
 • kõrgharidus ning taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane täienduskoolitus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud kutsekoolituse läbimine.
   

Raamatukoguhoidja kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • avaldus
 • digitaalne arengumapp, mis sisaldab:
 • Curriculum Vitae;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • erialase täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 • eneseanalüüsi (abiks enesehindamise vorm);
 • kutsealase tegevuse kirjeldust (NB! raamatukoguhoidja kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid).
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Digitaalne arengumapp

Taotleja esitab digitaalse arengumapi, mille kutsekomisjon soovitab luua Google sites keskkonnas.

Abiks on arengumapi koostamise juhend ja vorm enesehindamiseks (tase 6) (tase 7) (tase 8).  Vormid on leitavad ka vastavas Hindamisstandardis.

Digitaalne arengumapp jagage aadressiga rkhkutseandmine(at)gmail.com 

Digitaalse arengumapi loomist tutvustavad videod:

Raamatukoguhoidja kutse taastõendamine 

Kutse taastõendamise eeltingimused on Raamatukoguhoidja kutse andmise korras peatükis 2.

Taastõendamisest vaata lähemalt SIIT 

Kompetentsuse hindamine

Kompetentsuse hindamine toimub kahes etapis, milleks on dokumentide analüüs ja vestlus.
Kõik taotlejad kutsutakse vestlusele oktoobris, millest antakse taotlejale varakult teada.

Kutse andmise tasu

Kutse andmine on tasuline. Tasu suurus on 50 eurot ja see tasutakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arvele EE161010052032072002 SEB-s, selgitus "Kutseandmistasu".

Alates 1. jaanuarist 2020 lõpetas Kutsekoda vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi kutse taotlemise avaldusel).

Infotund kutse taotlejale

Infotund kutse taotlejatele toimub augusti lõpul-septembri algul. Räägime kuidas kutse andmine toimub, tutvustame kutse andmise ja hindamise protseduure ning anname soovitusi arengumapi koostamiseks elektroonilises keskkonnas. 

Rohkem infot

Reet Olevsoo

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu büroo juhataja
ela(at)rara.ee
630 7427

Kalender